Kategoria

Czytaj Dalej

KATEGORIA

Kanta „pojęcia pierwotne" — Stammbegrijfe), od których pochodzą wszelkie pozostałe poję­cia (kategorie poznania, kategorie świado­mości), z drugiej — podstawowe i zasadnicze postacie bytu jako przedimotu poznania (kategorie bytu, kategorie rzeczywistości).

Piękno – kategoria aktualna czy historyczna?

Co prawda niektóre z wyżej wymienionych będą stanowiły oddzielne kategorie ale niektóre można zaliczyć do piękna. Mam na myśli, że piękno będzie czymś nadrzędnym i nieobojętnym względem kategorii do niego zaliczonej.

KATEGORIE SEMANTYCZNE

Zamiast „kategoria semantyczna" mówi się niekiedy „kategoria znaczeniowa", a w pe­wnych przypadkach — = „kategoria Symitaktyczna" lub „kategoria składniowa".

Kategorie kultury

Stąd też istnieją pewne związki i zależność (relacje zewnętrz kategorialne). Kategorie są wewnętrznie zróżnicowane i podlegają dalszym podziałom.

Rola tzw. „kategorii centralnych” i „efekt halo” w spostrzeganiu partnera rozmowy

Kategorie te mają formy dwubiegunowych wymiarów. Stosunkowo często oceniając partnera posługujemy się tylko kategoriami biegunowymi nie używamy kategorii pośrednich.

KATEGORIA INTERESU PUBLICZNEGO

W związku z tym, że kontekst normatywny, w jakim występuje to pojęcie, jest zróżnicowany, kategoria interesu publicznego pełni wiele funkcji w procesie stosowania prawa.

KATEGORIA DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO

POMOC SPOŁECZNA jako kategoria pojęciowa ma swój polski rodowód w szeroko rozumianej pracy społecznej.

KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

Najszersze kategorie produkcji gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego to obrót globalny, produkcja globalna oraz produkcja końcowa (finalna, gotowa) brutto i netto. Jest to kategoria przydatna do porównania gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych o różnych typach społeczno-gospodarczych.

Kategorie diagnostyczne

Chociaż wielu pacj entów nie da się zakwalifikować j ednoznacznie do j ednej kategorii diagnostycznej, klinicyści podejmująpróby charakteryzowania występujących u nich objawów za pomocą kategorii już istniejących.

Broad banding - szerokie kategorie

Najczęściej przejście do broad banding odbywa się poprzez zastąpienie starego tradycyjnego taryfikatora z dużą liczbą kategorii, nowym taryfikatorem liczącym kategorii zaledwie cztery lub pięć.

Kategorie wierzeń religijnych

Czwarta kategoria obejmuje wysoce sformalizo­wane i zhierarchizowane religie starożytnej Grecji i Rzymu. Piąta i ostatnia kategoria to wielkie religie uniwersalistyczne, które powstały około 500 r.

Jakie kategorie zaburzeń wyróżniają międzynarodowe klasyfikacje chorób psychicznych?

3 Stereotypie mchowe Przytoczone listy kategorii zaburzeń rozwoju i zachowania dziecka pozostawiają wiele do życzenia, stanowią bowiem odzwierciedlenie aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktyki.

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

We współczesnym świecie zachodnim nie istnieje już od wieków zwyczaj składania bóstwom ofiar kultycznych, co utrudnia nam pojmowanie tej kategorii z braku odpowiednika w naszym doświadczeniu.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza polityczna a władza państwowa

Władza polityczna natomiast związana jest z takimi kategoriami jak autorytet i szacunek. Wewnątrz władzy politycznej dają się ponadto wyszczególnić następujące kategorie: 1).

Konsumpcja jako kategoria pojęciowa – przegląd definicji

Współczesna konsumpcja, choć z założenia naznaczona materialistycznym wydźwiękiem, ma jednak jeszcze jeden aspekt – aspekt metaforyczny, odnoszący się do, nie dającej się opisać w kategoriach ekonomicznych, sfery duchowej.

Andragogika - Dorosłość jako kategoria pedagogiczna

Dorosłość rozpatrywana w kategorii pedagogicznej związana jest również z samowychowanie, czyli samodzielnym kształtowaniem przez człowieka własnego intelektu, zdolności poznawczych i zdobywania wiedzy.

Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji - Nowe typy i kategorie racjonalności założeń teorii i praktyki edukacyjnej

Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych dzieci niepełno­sprawnych różnych kategorii upośledzeń i zaburzeń wymaga więc zróżnicowanych, wielospecjalistycznych form i metod ich leczenia, kształcenia oraz wychowania i jest przedsięwzięciem wielkiej wagi.

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE

Lepiej więc ograniczyć się do definicji zdrowia jako braku choroby, tym bardziej że w psychologii klinicznej, a zwłaszcza w psychopatologii można się znakomicie obejść bez pojęcia zdrowia, gdyż dysponujemy dobrze opisanymi kategoriami zaburzeń, precyzowanymi coraz ściślej w klasyfikacjach międzynaro­dowych - ICD-10 i DSM-IY (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, 1997.

Kategorie kabli miedzianych

Kategorie kabli miedzianych - ujęte w amerykańskich specyfikacjach EIA/TIA 568A rodzaje kabli miedzianych są sklasyfikowane w kategoriach, a ich przydatność do prowadzenia transmisji określa się w MHz - z uwzględnieniem komponentów współpracujących z kablem.

KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

Podstawowym wzorem do oceny działalności finansowej gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i powiązania trzech podstawowych kategorii kosztów uzyskanej produkcji i efektu finansowego jest wzór: efekt finansowy = uzyskana produkcja - poniesione koszty (1) Prezentowany wzór jest uniwersalny - można go wykorzystać do wszystkich gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych, niezależnie od form społeczno-gospodarczych, do których należą.