Katastrofa Mi-26 w bazie Chankała

Katastrofa Mi-26 w bazie Chankała

Katastrofa Mi-26 w bazie Chankała – katastrofa, która miała miejsce w bazie Chankała koło Groznego 19 sierpnia 2002 roku i w której zginęło 118 osób. Rosyjski śmigłowiec Mi-26 ze 147 ludźmi na pokładzie został zestrzelony przez czeczeńskich separatystów podczas podchodzenia do lądowania.

Czytaj Dalej

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Sytuacja gospodarcza w latach 1918/29

Wstrząs wywołany katastrofalną sytuacją gospodarczą doprowadził do stłumienia walk między stronnictwami politycznymi i do skupienia wysiłków większości ugrupowań w Polsce na rzecz osiągnięcia stabilizacji gospo-darczej, przede wszystkim pieniężnej.

Przyczyny upadku powstania narodowego w 1846 roku

Gdy "Polska" znalazła się pod zaborami próbowano za wszelką cenę odzyskać niepodległość i stworzyć suwerenne, silne państwo. Ówczesne warunki nie sprzyjały tej koncepcji a sytuacja w poszczególnych zaborach przedstawiała się różnorako. Najtrudniej mieli Polacy mieszkający w zaborze pruskim i...

Co wiemy o UFO?

Sprawa incydentu w Roswell ponownie trafiła na pierwsze strony gazet w 1995 roku w związku z ujawnieniem filmu, na którym zarejestrowano rzekomo sekcję zwłok kosmitów znalezionych w miejscu katastrofy.

Jak katastrofy morskie zanieczyszczają morza i oceany?

Jedną z pierwszych wielkich katastrof tankow­ców był wypadek Torrey Canyon na wodach przy­brzeżnych Kornwalii w 1967 roku.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Celem konferencji było wskazanie związku z pogarszającym się stanem środowiska i rozwojem gospodarczym grożącym globalna katastrofą, a także zainicjowanie pilnych działań w skali międzynarodowej, regionalnej i narodowej istotnych dla zachowania równowagi ekologicznej.

ALCIATI ANDREA

ur. 8 V 1492 w Alzate k. Como, zm. 12 I 1550 w Pawii, Humanista, prawnik. Był adwokatem w Mediolanie; wykładał w Awinionie, Bourges, Pawii, Bolonii i Ferrarze ;

był jednym z twórców human, szkoły prawa, opartej na wzorach klasycznych; dzieła jego wydano 1617 w 4 t. we Frankfurcie n. Menem, ważniejsze:...

BELLINI

Rodzina malarzy wł. XV w. działających w Wenecji, do których należy Jacopo z synami Gentile i Giovannim.

1. JACOPO — ur. ok. 1400 w Wenecji, zm. 1471 tamże, uczeńGentilego z Fabriano. Twórczość B. ma pewne cechy malarstwabizant., widoczne w stosowaniu złoceń i hieratyzmie postaci.

Tendencje nowatorskie...

BÓG - W STARYM TESTAMENCIE

OKRES JUDAIZMU — Niewola babil, i poprzedzająca jąkatastrofa nar.

CYRYL i METODY - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Początkowo kształcili się w Salonikach, gdzie poznali język słow., a nast. w akademii ces. w Konstantynopolu, m.in. pod kierunkiem -»• Focjusza. C. studiował przede wszystkim klasyków staroż. i teologię patryst.;

ok. 847 przyjął święcenia kapł. i był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia;...

CZŁOWIEK - POCHODZENIE

Hominizacja nastąpiła w wyniku pojawienia się duszy na bazie istniejącej materii i życia, tworząc z nimi całość organiczną i hierarchiczną, w której element cielesny i duchowy wzajemnie się warunkują.

EGZYSTENCJALIZM - W FILOZOFII

E. znalazł swe podstawowe sformułowanie, chociaż przybrał on również charakter ruchu kulturowego.

A. DZIEJE — E. powstał jako reakcja na kartezjański oraz wolfiański -» racjonalizm, panlogizm G.W.F. Hegla, -* pozytywizm, -* scjentyzm i -* naturalizm, a także na niektóre zjawiska historycznokulturowe, jak...

EKONOMII ZASADA

Ekonomia eklezjalna, jedna z 2 podstawowych norm (obok akribeia) stosowania środków zbawienia w -»• prawosławnym Kościele; w znaczeniu szerszym — proces włączania człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa; w sensie węższym — podstawa podejmowania wyjątkowych decyzji w konkretnych potrzebach Kościoła i...

GWIAZDA

(hebr. kokab, gr. astor, fósforos, stojcheja),ciało niebieskie świecące samoistnie, z natury podobne doSłońca; wiele g. tworzy niezmienne ugrupowania (gwiazdozbiory),którym w starożytności nadano nazwę g. stałych; znimi też wiązała się mitologia wielu ludów (—> astralne bóstwa,—» astralne mity);...

Podziemne porozumienie polityczne

wracając z Bliskiego Wschodu Władysław Sikorski zginął w katastrofie koło Gibraltaru. Klęska powstania była katastrofą także dla podziemnych władz krajowych.

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.

Organy ochrony prawnej i kontroli:organy orzekające; organy zapewniającewykonywanie orzeczeń; organy kontroli przestrzegania prawa; organy pomocy i obsługi prawnej. Do tej grupy organów państwa zalicza się prokuraturę, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Za takie organy można także uznać Państwową Inspekcję Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Dziecka. Ich status i zadania ...

Kwestionariusz wielorakiej inteligencji

1. Posiadam uzdolnienia manualne. 2. Posiadam dobre wyczucie kierunku. 3. Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania konfliktów między przyjaciółmi. 4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek. 5. Potrafię wyjaśnić w prosty sposób trudne zagadnienia. 6. Robię wszystko krok po kroku. 7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak a nie inaczej. 8. Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie. 9. Dobrze się uczę, słuchając wykładów i wywodów ...

Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux.

Są one graficznymi odpowiednikami DOS-a (systemu Microsoftu powstałego na początku lat 80-tych), na którego bazie część z nich pracuje.

Zwroty

1.Auf Schritt und Tritt. Na każdym kroku. 2.Da haben wir es! No to stało się! 3.Da ist nichts zu wollen. Tu nie ma nic do chcenia. 4.Da kann man nichts machen. Nic się na to nie poradzi. 5.Daran darf ich gar nicht denken. O tym wolę lepiej nie myśleć. 6.Darf ich bitten? Czy mogę prosić? 7.Das darf doch nicht wahr sein! To nie może być prawda! 8.Das drfte gengen. Prawdopodobnie wystarczy. 9.Das hat nichts auf sich! To nie ma znaczenia! 10.Das htte er nicht tun drfen. Nie ...

LEGENDA NA DZIEŃ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Wobec braku jakichkolwiek opowieści nowotestamentowych o ostatnich chwilach Minki Boskiej legenda znalazła tu szerokie pole do rozwinięcia różnorakich pomysłów. Byl to zwłaszcza temat niezmiernie ulubiony w hagiografii greckiej, która opracowywała go wielokrotnie I.BIK? nr 1055-57, 1081, 1085, 108^-90...