KARTA PODATKOWA

Z kart podatkowej można przejść na zasady ogólne, lecz nie w ciągu roku podatkowego.

Geneza i powstanie Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego

Kartę podpisały państwa członkowskie Rady Europejskiej Celem podpisania karty było zapewnienie współdziałania w rozwiązywaniu spraw lokalnych w drodze demokratycznej, uwzględniając zasady dziedzictwa danego państwa.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego

Karta odnosi się do odpowiedzialności obywateli i zasady samorządu lokalnego jako głównych elementów efektywnej demokracji i wymaga ich uznania w prawie krajowym i w "miarę możliwości w Konstytucji" (art.

Karta magnetyczna

Często wymaganymi etapami personalizacji są: przetłoczenie karty przy jej wydawaniu oraz złożenie nieścieralnego wzoru podpisu użytkownika na silikonowej warstwie karty.

CELE I ZASADY ONZ (według Karty NZ)

2 Karty NZ: uznanie zasady równości suwerennej wszystkich jej członków (ust. 1) przestrzeganie Karty (ust.

Karta graficzna w komputerze

Karta graficzna ma za zadanie przełożenie języka procesora na sygnały elektroniczne zrozumiałe dla monitora. sloty - do pod­łączania najróżniejszych kart rozszerzeń.

Karta uwierzytelnienia

Karta uwierzytelnienia - karta użytkownika o rozmiarach karty kredytowej, stanowiąca jeden z elementów identyfikacji, autentyczności i uwierzytelniania klienta w sieci.

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

Żadne postanowienie niniejszej Karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, które z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa i nie zobowiązuje członków, aby przekazywali takie sprawy do załatwienia w trybie przewidzianym niniejszą Kartą.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Postanowienia Karty, Które wprawdzie nie stanowią szczegółowego katalogu praw człowieka, zawierają jednak i formułują zasadę ich poszanowania.

Karta elektroniczna

Karta elektroniczna - typ płatniczej lub identyfikacyjnej karty plastikowej o ustalonych wymiarach (86x54x0,76 [mm]), z wmontowanymi jednym lub więcej układami scalonymi.

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

Artykuł 6 Zgromadzenie Ogólne może, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, wykluczyć z Organizacji Narodów Zjednoczonych członka, który uporczywie łamie zasady niniejszej Karty.

NEUTRALNOŚĆ WOJENNA - Neutralność wojenna w Swietle Karty ONZ

W Karcie państwa zobowiązały się okazać Organizacji wszelką pomoc w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą i powstrzymać się od pomocy państwu przeciw któremu organizacja podjęła środki przymusu.

Klasyczne karty KANBAN

W systemie tym karty KANBAN krążą, każdy kontener z częściami musi mieć doczepioną kartę KANBAN, zawierającą następujące informacje: nazwę przedmiotu, numer magazynowy, ilość, określenie użytkownika, określenie dostawcy, numer karty KANBAN.

Karta Samorządu Teryt. Rady Europy - preambuła

Kartę stworzono po to, by: - zacieśnić więzi między państwami członkowskimi Rady Europy - społeczności lokalne stanowiły jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego - zapewnić prawo obywateli do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publ.

Zakres obowiązywania Europejskiej Karty Sam. Teryt.

Jeżeli państwo przyjęło kartę w części, to może później w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy rozszerzyć stosowanie niniejszej karty.

KARTA

Karty. Karta Ateńska, fr. Kartki z albumu, nm. Wielka Karta Swobód, łac.

Karta identyfikacyjna

Karta identyfikacyjna - o znormalizowanych rozmiarach i funkcjach karta (zwykła, magnetyczna, elektroniczna, inteligentna), zawierająca zapis informacji niezbędnych do identyfikacji jej właściciela po uprzednim wprowadzeniu odpowiedniego i właściwego kodu hasłowego.

Stawki karty podatkowej

Zasady obniżek O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie, 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo, 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz ...

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - WIELKA KARTA SWOBÓD

pod nazwą Wielkiej Karty Swobód. Jan bez Ziemi usiłował obalić Kartę, odwołując się do papieża, jako seniora królestwa angielskiego.

ATLANTYCKA KARTA - deklaracja

Związek Ra­dziecki przystąpił do Karty Atlan­tyckiej.