Karol Marks

Karol Marks

Czytaj Dalej

Karol Marks

Karol Marks (właśc. Marks uważał, że przekształcenie siły roboczej w towar doprowadzi do fetyszyzmu towarowego (postrzeganie stosunków między ludźmi jako stosunków miedzy towarami) i do alienacji pracy.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

„To, co konkretne - pisał Marks - jest konkretne, ponieważ jest zestawem wielu określeń, a więc jest jednością różnorodności. Marks powtarzał za Heglem,  że „wynik jest trupem bez poznawania i  odtworzenia drogi, która do niego doprowadziła”.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

„Ta <> - pisali Marks i Engels - może oczywiście być zniesiona tylko przy dwóch praktycznych przesłankach.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

      Marks i Engels wyrażali przekonanie,  że  źródłami moralności są: warunki materialnego  życia społeczeństwa,  środowisko geograficzne, czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne.

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

Istota człowieka to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych Karol Marks

Wstęp Kim jest człowiek? Według religii chrześcijańskiej jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Postawił go na tej pozycji sam Pan Bóg, dając Adamowi władzę nad światem zwierząt i roślin w Raju. Pierwsi ludzie mogli korzystać ze wszystkich owoców, z wyjątkiem Drzewa poznania dobra. Pierwszy grzech Adama i Ewy spowodował odebranie tych przywilejów. Zwierzęta przestały być przyjazne i nie wszystkie rośliny dobre do spożycia. Według koncepcji ewolucjonizmu człowiek ...

RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy...

ŚWIERCZEWSKI KAROL (1897-1947) - generał

Oficer Armii Czerwonej od 1918 r., w latach 1936-38 brał udział w woj­nie domowej w Hiszpanii, gdzie do­wodził brygadą, a następnie dywi­zją międzynarodową. W sierpniu 1943 r. został skierowany do Woj­ska Polskiego i objął stanowisko za­stępcy dowódcy 1 korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Od marca...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - KAROL DARWIN

Jest twórcą EWOLUCJONIZMU. Przyczyny ewolucji:

−  walka o byt

−  dobór naturalny

Walka o nie kształtuje ewolucję.Przetrwają tylko osobniki najsilniejsze, na tym polega doskonalenie się rasy, eliminowane są bowiem najsłabsze jednostki. Konsekwencja tej teorii to praca „O pochodzeniu człowieka”...

FILOZOFIE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - KAROL JUNG

Kształtował strefę zwaną podświadomością. Uważał, ze tam skrywane są u człowieka pragnienia, działania, których nie można odkryć. Dwie odmiany podświadomości:

1.  indywidualna

>

Cesarz Karol V

Karol, owinięty w czarny płaszcz, z zapaloną  świecą w dłoni, pośród dworzan, patrzył na własny pogrzeb; tę bolesną ceremonię zakończył oddaniem swej świecy w ręce księdza, jakby na znak, że duszę oddaje Wszechmocnemu”.

Dialektyka Marksa

Odrzucając, więc aprioryczną metodę uzasadniania praw dialektyki przez Hegla, jak też idealizm, przyjął Marks, że prawa dialektyki mają uzasadnienie empiryczne. Złączywszy dialektykę z materializmem Marks stał się głównym twórcą kierunku filozoficznego, zwanego materializmem dialektycznym.

Teoria klas Karola Marksa i jej krytyka przez elitystów

Karol Marks zasłynął głównie z tego powodu że podzielił ( utworzył ) tak zwaną teorię klas społecznych. Jeśli chodzi o państwo Marks uważał że jest to twór, który jest zdeterminowany przez jedną ważną klasę panującą.

Ewolucja teorii władzy Marksa

Jest nie zdolna – pisze Marks – do panowania, gdyż jest niezdolna do zapewnienia swemu niewolnikowi egzystencji bodaj w ramach jego niewolnictwa, gdyż jest zmuszona spychać go do stanu, w którym musi go żywić, zamiast być przezeń żywiona.

Karol Kautsky 1854 - 1938

1885 roku Karol przechodzi na pozycje Marksistowskie, 3. Zalicza się go do 2 pokolenia Marksistów, ale przejął od Marksa jego historiozofie a wraz z nią teorie państwa.

Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

U Marksa występuje pojecie formacji społecznej w 2 odmianach: młody Marks – formacja społeczna jest tożsama z cywilizacją (znamiona ekonomiczne nie są najważniejsze) stary Marks – formacja społeczna ma wyraźne cechy ekonomiczne – to pewien otwarty typ struktur, który kształtuje się ze względu na dominujący sposób produkcji materialnej Marks wyróżnił kilka formacji (typów ...

Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

Kontynuatorzy Marksa: a) wschodnia wersja marksizmu: - przedstawiciele: Kautsky, Bucharin, Lange, Hochfeld - ta wersja przyjęła się w Polsce - cechuje ją tzw.

Karol Olszewski 1846 - 1915

Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski.

Karol Darwin - Informacje ogólne

Karol Darwin urodzony w Anglii w 1809r.