Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna – zabieg przywrócenia prawidłowego rytmu serca przez jednoczesne pojawienie się załamka R w EKG i wyładowanie krótkotrwałego prądu o dużym napięciu, powodującym częściową depolaryzację mięśnia sercowego. Czas wyładowania jest synchronizowany z cyklem pracy serca w celu uniknięcia wyładowania w strefie ranliwej (na załamku T), co może spowodować migotanie...

Czytaj Dalej

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie: Ogniwo Akumulator Prądnica Naładowany kondensar Natężenie elektryczne- stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój do czasu jego przepływu I=q/t [I]=1A 1A= 1c/1s q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika amper- jest liczbowo równy natężeniu takiego padu, gdy przez ...

Kardiowersja elektryczna

odpowiednio przygotowany (—> kardiowersja elektryczna, wykonanie).

Czym jest porażenie prądem elektrycznym?

Jeśli jednak napięcie prądu elektrycznego jest większe, objawy porażenia są o wiele poważniejsze. Na tym przykładzie widać, że w wypadku po­rażenia prąd elektryczny przebiega od dłoni (naj­częściej prawej) do nóg.

Jakie są główne przyczyny porażenia prądem elektrycznym?

Do porażenia prądem elektrycznym może dojść podczas burzy (porażenie piorunem), obsługiwa­nia sprzętu gospodarstwa domowego lub urządzeń przemysłowych czy też wskutek kontaktu z linia­mi wysokiego napięcia, na przykład trakcji kolei elektrycznej.

Oddziaływanie pradu elektrycznego na organizm ludzki

Łuk elektryczny albo wyładowanie łukowe może powodować urazy: uszkodzenia ciała odłamkami zniszczonych urządzeń elektrycznych lub podczas upadku, wskutek działania fali uderzeniowej oparzenia ciała, których rozległość i głębokość są zależne od gęstości energii cieplnej łuku oraz uszkodzenia siatkówki oka, z powodu wzrostu temperatury płynu soczewkowego, jako wynik oddziaływania termicznego metalizację nieosłoniętych części ciała oraz ...

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

układ sterowania stycznika Zjawisko najczęściej bardzo niekorzystne jak powstawanie łuku elektrycznego przy przerywaniu obwodów prądowych znalazło inne praktyczne zastosowania :  w piecach łukowych gdzie łuk elektryczny może się palić albo między dwiema elektrodami węglowymi (piece pośrednie), albo między elektrodą i topionym metalem (piece bezpośrednie) – temperatura samego łuku osiąga wartość nawet do 10 000C.

Miernictwo elektryczne

Miernictwo elektryczne Miernictwo elektryczne obejmuje zarówno pomiary kontrolne wielkości elektrycznych w obwodach, jak i pomiary innych wielkości, w których wy¬korzystywana jest energia elektryczna.

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

Prace w zakresie konserwacji, naprawi remontów urządzeń elektrycznych należy wykonywać w zasadzie po wyłączeniu tych urządzeń spod napięcia, przy czym wyłączenia spod napięcia należy dokonać w taki sposób, aby uzyskać widoczną przerwę izolacyjną w obwodach zasilających (np.

Defibrylacja elektryczna

nie wymaga synchronizacji impulsu z EKG (—> kardiowersja elektryczna) ani znieczulenia (migotanie komór powoduje zatrzymanie krążenia i utratę przytomności, chory nie odczuwa bólu).

Przewodnictwo elektryczne

  Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

ELEKTRYCZNE DZIAŁO

Alianci, badając zdoby­te działo stwierdzili, że do jego za­silania potrzebna byłaby elektrow­nia o ogromnej mocy i prace nad działami elektrycznymi nie były kontynuowane.

Energetyka

To właśnie dzięki dogodnym warunkom budowy elektrowni wodnych i niskim kosztom produkcji kraj ten produkuje najwięcej w świeci energii elektrycznej na jednego mieszkańca.

Burza, pioruny, iskra elektryczna, chmury i plazma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iskra elektryczna, wyładowanie iskrowe, jeden z rodzajów przepływu prądu elektrycznego w gazie, występuje przy względnie wysokim ciśnieniu (np.

Czym jest ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny- jest to cecha ,pewna włściwość ciał powodująca ich wzajemne oddziaływanie na odległość .

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Napięcie elektryczne - Źródła napięcia elektrycznego

Światło, padając na specjalny element, powoduje powstanie w nim napięcia elektrycznego. Energia elektryczna wytwarzana jest w elektrowniach dzięki zjawisku indukcji elektryczno magnetycznej.

Napięcie elektryczne - Obwód elektryczny

Obwód elektryczny – to układ elementów elektrycznych wraz ze źródłem napięcia, połączonych przewodami, które stanowią drogę dla prądu elektrycznego.

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

I ~ U Wielkością, która charakteryzuje opornik, jest opór elektryczny.

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

t Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu.

Prawa fizyczne

Zasada zachowania ładunku elektrycznego - w układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia ładunek elektryczny może być przenoszony między ciałami układu, ale jego łączna wartość pozostaje stała.