Kara umowna

Czytaj Dalej

Kara umowna

Kara umowna a odszkodowanie '' Kara umowna zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi w wypadku szkody wywołanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

CIERPIENIE, OFIARA, WINA, KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

Ballada mówi o oczywistych dla prostego ludu zasadach i normach obyczajowo-moralnych :nie wolno cudzołożyć, nie wolno zabijać, za te grzechy czeka kara. Problem winy i kary w "Dziadach"cz.

"ZBRODNIA I KARA" - POWIEŚĆ O PSYCHICE ZBRODNIARZA I O ZŁOŻONYCH MOTYWACH ZBRODNI

 Kara Nietypowa skrucha. Potem dopiero pod wpływem Soni jego pragnienie pokuty i kary powraca. Powieść ta jest analizą istoty kary.

''Zbrodnia i kara'' okolicznośći powstania

Dostojewski miał bardzo mało czasu na dokończenie Zbrodni i kary, ciągle bory­kał się przy tym z kłopotami finansowymi. Dzięki jej pomocy pokonał wszystkie przeciwności i ukończył utwór Gracz oraz ostatnią część Zbrodni i kary.

Zbrodnia i kara

Zachęca go do przyznania się i odbycia kary. Oboje podejmują decyzję, że razem będą czekali na koniec kary i planują nowe wspólne życie.

Zbrodnia i kara - czas i mijsce akcji

Takie problemy obserwował i przeżywał autor Zbrodni i kary właśnie w ukazanym tu czasie i miejscu.

Zbrodnia i kara struktura powieści

Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. Epilog stanowi dopowiedzenie losów głównego bohatera – prze­bieg procesu i pierwszego etapu kary na Syberii.

Cierpienie i ofiara, wina i kara w utworach romantycznych

Kara spotyka bohaterów nie za życia, ale po śmierci. Cierpienie i ofiara, wina i kara to podstawowe wyznaczniki losu bohaterów romantycznych.

Zastaw rzeczywisty i umowny

Istniał zastaw rzeczywisty (pignus) i umowny czyli hipoteka (hypotheca).

Zastaw umowny (hypotheca)

Hypotheka – zastaw umowny, polegał na tym, że zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, a nadto mógł uzyskiwać dalsze kredyty pod zastaw tej samej rzeczy.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY KARĄ A ŚRODKIEM KARNYM?

Środki karne różnią się tym od kary że są "karami dodatkowymi".

JAKIE SĄ GRANICE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI I JAKIE DODATKOWE OBOWIĄZKI MOŻE NAŁOŻYĆ NA SKAZANEGO NA KARĘ OGRANICZENIA WOLNOŚCI?

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania prac wskazanych przez sąd, ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Kara grzywny

Dolna granica wynosi 10 zaś górna 360 stawek dziennych, a przy nadzwyczajnym zaostrzeniu kary lub przy nadzwyczajnym obostrzeniu przy orzeczeniu kary łącznej liczba stawek dziennych może wynieść nawet 540 stawek.

Kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności nie jest kara izolacyjną.

Kara pozbawienia wolności

Powszechnie stosowana jest kara terminowa pozbawienia wolności – od 1 miesiąca do 15 lat. Karą, która zastąpiła karę śmierci jest kara dożywocia.

Umowne podporządkowanie

Pracodawca nadzoruje działania pracownika, dzięki czemu może go karać, nagradzać lub nawet zwolnić.

Środki odwoławcze od decyzji o ukaraniu karą porządkową

Może on w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić z powództwem do sądu pracy, żądając uchylenia nałożonej kary.

SYSTEM TYPU UMOWNEGO

2 Systemy typu umownego rozpowszechniły się szczególnie w ostatnich latach i stanowią jedną z najbardziej znaczących tendencji w gospodarce. Istnieją trzy rodzaje systemów typu umownego.

Umowny ustrój majątkowy

W razie ustania małżeństwa lub umownego zniesienia rozdzielności majątkowej pełnej, małżonkowie zachowują swój dotychczasowy majątek.