Kapitał zapasowy

Czytaj Dalej

Kapitał zapasowy

Cel utworzenia kapitału zapasowego Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej przeznacza się na: pokrycie strat bilansowych, zwrot ewentualnych dopłat do kapitału, umorzenie udziałów lub akcji, pokrycie kosztów niepowodujących zwiększenia aktywów spółki (np.

KAPITAŁ ZAPASOWY

Ustawowy obowiązek dokonywania odpisów z zysku na kapitał zapasowy ciąży na spółkach akcyjnych, które muszą przekazywać na kapitał zapasowy 8% wygospodarowanego w danym roku zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału podstawowego.

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie...

Kapitał w przedsiębiorstwie

Kapitał - całokształt zaangażowanych w przedsiębiorstwie wewnętrznych i zewnętrznych, własnych i obcych, terminowych i nieterminowych zasobów.

Ruch okrężny kapitału to przekształcenie środków z jednej formy w inną oraz przechodzenie przez stadia produkcji i obrotu. Wyraża rzeczywiste procesy...

Cykl kapitału obrotowego

Okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

Długością...

Funkcje kapitału

* poznawczo - informacyjną (poziom, źródła pochodzenia, struktura finansowania),

* dochodowo - motywacyjną (dochód dla właścicieli firmy i pracowników),

* planistyczno - rozliczeniową (wywiązywanie się ze zobowiązań, kwantyfikacja

ryzyka, cel firmy), •/ kontrolną (efektywność działania...

Kształtowanie kapitału

Polega natomiast na tworzeniu:

1. Długookresowych rezerw. Finansowanie z rezerw przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie odpowiednich scentralizowanych zasobów pieniężnych w ściśle określonych celach. Często owe rezerwy wykorzystuje się w przypadku zdarzeń losowych lub niezaplanowanych tj. powodzie...

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Koszt kapitału obcego

Stopa zwrotu wymagana przez inwestorów.

Struktura kapitału

To część struktury finansowania - relacja wartości zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych firmy.

Strukturę kapitału można analizować w aspekcie kapitałów i dochodów. Jej ocenie służą wskaźniki oparte na danych zaczerpniętych z bilansu i rachunku zysków i strat. Wskaźniki struktury...

Koszt kapitału

Graniczna stopa zwrotu jaki musi osiągnąć firma, aby zachowana została jej wartość rynkowa lub minimalna stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, którą należy uzyskać z inwestycji niezbędne do powiększania wartości firmy.

Z uwagi na powiązania przyczynowo - skutkowe decyzji finansowych nie należy...

Teorie struktury kapitału

Próbują odpowiedzieć na pytanie, czy firma może zwiększać swoją wartość rynkową, obniżając średnioważony koszt kapitału poprzez różnicowanie jego struktury.

Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji

Koszty agencji rosną wraz z wykorzystywaniem kapitałów własnych zewnętrznych i kapitałów obcych, istnieje optymalna ich kombinacja, która minimalizuje całkowite koszty agencji, a to z kolei prowadzi do optymalnej struktury kapitału(koszty agencji stanowią rodzaj kosztów transakcyjnych, związanych z formą...

Struktura kapitału i teoria sygnałów

Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje...

Wskaźnik struktury kapitału

Zobowiązania długoterminowe/kapitał własny - określa czy firma jest w stanie spłacić zobowiązania długoterminowe własnymi aktywami lub też stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych własnym kapitałem.