Kapitał obcy

Czytaj Dalej

Koszt kapitału obcego

Stopa zwrotu wymagana przez inwestorów.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OBCY KAPITAŁ NAPŁYWAŁ DO POLSKI

 

Reprezentujący inwestorów menedżerowie z kilku krajów Europy twierdzą, że atrakcyjność Polski wzrasta ze względu na coraz większą stabilność gospodarczą, duży rynek oraz rosnącą siłę nabywczą ludności. To jednak wciąż za mało. W Polsce należy położyć nacisk na rozwój nowoczesnej...

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

UZUPEŁNIENIE - LITERATURA OBCA

−  „Rycerze okrągłego stołu„

−  „Pieśń o Nibelungach”

>

>

CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA? ROZWAŻ TEN PROBLEM POPRZEZ WYBRANE UTWORY LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ.

Pozbawiono go możliwości pozostania we wsi ze swoją rodziną, gdyż był tu na Polesiu obcy. Był obcy we własnym domu, we wsi gdzie żył i gdzie przyszedł na świat.

Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Haslem tego okresu stala sie mysl Terencjusza : "Jestem czlowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce " . Tak wiec bez obaw mozna stwierdzic , ze tworczosc Jana Kochanowskiego byla ilustracja hasla :"nic co ludzkie nie jest mi obce ".

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj. W znaczeniu filozoficznym i socjologicznym etos oznacza całokształt społecznie uznawanych i przyswojonych danej zbiorowości norm regulujących zachowanie jej członków.

Etos rycerski średniowieczny ukształtował się w kręgu rycerstwa europejskiego i utrwalił się...

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

Koncentracja przedsiębiorstw występuje wtedy, gdy partnerzy związku przedsiębiorstw tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz centralnego kierownictwa, któremu są podporządkowani. Często rezygnują oni przy tym ze swej odrębności prawnej wśród zrzeszeń przedsiębiorstw utworzonych na zasadzie...

Kapitał w przedsiębiorstwie

Odzwierciedleniem kapitału w bilansie jest: S majątek trwały i obrotowy (aktywa); S kapitał własny i obcy (pasywa).

Cykl kapitału obrotowego

Okres jaki upływa od momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji do momentu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

Długością...

Funkcje kapitału

Finansowanie zewnętrzne możemy podzielićjeszcze na finansowanie: - własne - gdy środki finansowe dopływają do przedsiębiorstwa poprzez wkłady obcychprzedsiębiorstw i udziały w papierach wartościowych, obce - gdy kapitał dociera do przedsiębiorstwa poprzez rynek pieniężny i kapitałowy w postaci krótkookresowych kredytów bankowych i długookresowych pożyczek, oraz przez obrót kredytowy i towarowy jako kredyt dostawcy i kredyt odbiorcy, czyli ...

Kształtowanie kapitału

Polega natomiast na tworzeniu:

1. Długookresowych rezerw. Finansowanie z rezerw przedsiębiorstwa ma na celu tworzenie odpowiednich scentralizowanych zasobów pieniężnych w ściśle określonych celach. Często owe rezerwy wykorzystuje się w przypadku zdarzeń losowych lub niezaplanowanych tj. powodzie...

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Struktura kapitału

Wskaźniki struktury kapitału oparte na danych bilansowych określają zakres użycia kapitałów obcych w finansowaniu działalności firmy.