Kandydat

Czytaj Dalej

Proste narzędzia analizy dokumentów kandydatów

Jest to wskaźnik świadczący o tym, czy kandydat rzetelnie traktuje swoje obowiązki, czy też wykorzystuje każdy pretekst, by nie pracować. Ważne też jest jak kandydat organizuje sobie czas wolny.

Tryb zgłaszania kandydatów na Prezydenta i deputowanych

Listy kandydatów na posłów zgłaszane są w okręgach wyborczych przez władze partii lub przez komitety wyborcze, podobnie ja w wyborach do Senatu każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę i złożyć oświadczenie lustracyjne.

Zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów

Podanie – zawierające oznaczenie kandydata oraz wyselekcjonowany opis tych faktów z jego życia, które wydają się ważne dla przyszłego pracodawcy; składające się: ze wstępu – informującego, że kandydat jest zainteresowany zatrudnieniem oraz jakie ma oczekiwania; z części zasadniczej – przedstawiającej zalety kandydata, które predestynują go na dane stanowisko, w tym: kwalifikacje,

SELEKCJA I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REPREZENTANTÓW

Prawybory zamknięte: przedstawia się kandydatów i członkowie partii głosują, kto uzyska najlepsze wyniki jest kandydatem. Jeśli w prawyborach kandydat przegra wówczas nie ma szans.

DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

Są oczywiście sytuacje, kiedy za dobrymi kandydatami trzeba się rozejrzeć na zewnątrz, ale generalnie lepiej jest pozyskiwać kandydatów z wewnątrz firmy. •    Kandydatom należy się przyjrzeć pod kątem ich stabilności zarówno osobowościowej, jak i życiowej.

Tryb zgłaszania kandydatów na urząd Prezydenta RP

Jeden wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów na urząd Prezydenta. Po upływie 45 dnia przed dniem wyborów PKW sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej.

ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

Inne ważne informacje o kandydacie, np. CECHA OCENIANA U KANDYDATA    PUNKTY A.

Nabór kandydatów i wprowadzanie nowo przyjętych do pracy

Inaczej dobiera się kandydatów na stanowiska robotnicze, a inaczej na kierownicze, w tym jeszcze inaczej na stanowiska kierownicze wyższego szczebla.

Wywiad pogłębiony z kandydatem

Pozwala sprawdzić informacje zamieszczone przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych, ocenić, czy kandydat pasuje do przedsiębiorstwa, zbadać jego wiedzę i umiejętności. Głównym celem wywiadu jest uzyskanie informacji o kandydacie na dane stanowiska pracy|stanowisko pracy.

Tryb naboru kandydatów do pracy

Po upływie terminu upowszechnia się listę kandydatów. utworzono państwowy zasób kadrowy – zbiór kandydatów na wysokie stanowiska państwowe.

TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

Powinno być zgłoszonych na liście conajmniej 69 kandydatów. Na liście mogą być zgłoszeni kandydaci tylko tacy, którzy zostali zarejestrowani na listach okręgowych danego komitetu.

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej

Kandydat musi podjąć oceny własnych możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA WEWNĘTRZNA, jak również możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA ZEWNETRZNA Ocena wewnętrzna polega na oszacowaniu przez kandydata własnych silnych i słabych stron oraz silnych i słabych stron organizacji swojej kampanii Ocena zewnętrzna polega na przyjrzeniu się analogicznym silnym i słabym stronom ...

Dobór pracowników administracji - Metody doboru kandydatów

Realne niebezpieczeństwa to: - nie dla wszystkich stanowisk można ustalić formalne warunki, jakie powinien spełniać kandydat - istnieje konieczność przyjęcia za prawdziwe ocen podanych w dokumentacji dotyczącej charakterystyki kandydata, co nie zawsze jest zgodne z prawdą - zakres konkursu powodując napływ zbyt licznych zgłoszeń, może wprowadzić element rozczarowania dla kandydatów, którzy w konkursie odpadli.

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący wywiad nie powinni ze sobą rozmawiać.

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska.

Weryfikacja informacji o kandydacie

  Weryfikacja informacji o kandydacie służy ustaleniu prawdziwości danych zawartych w dokumentacji przedstawionej przez kandydata. Polega na kontaktowaniu się z wystawcami dokumentów w celu uzyskania potwierdzenia ich prawdziwości i w celu poszerzenia wiedzy o kandydacie.

ETAPY PROCESU SELEKCJI KANDYDATÓW

  Proces selekcji obejmuje wiele etapów, na których wykorzystuje się właściwe każdemu z nich metody: zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów; wstępna selekcja kwalifikacyjna; testowanie, grupowe metody selekcji; ostateczna rozmowa kwalifikacyjna (wywiad szczegółowy); weryfikacja informacji o kandydacie; badania lekarskie; decyzja o zatrudnieniu; oferta pracy.

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Badania środowiskowe (marketingowe)

Na to otoczenie składa się: aktualny stan ekonomiczny w danym okręgu wyborczym, z którego pochodzi kandydat oraz sytuacja gospodarcza w całym kraju, nastrój elektoratu, problemu budzące największe emocje.

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Określanie celów i strategii kampanii

Jednocześnie przygotowuje się program kontroli działań promocyjnych podczas przebiegu kampanii, pozwalający korygować działania odbiegające od planów kampanii i niekorzystne dla kandydata

Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Kluczowe rynki kampanii

Opracowanie metod dotarcia do podstawowych segmentów rynku wyborczego oraz metod budowania wizerunku medialnego Znaczenie mediów w kampanii wyborczej określa się liczbą prezentacji kandydata w środkach przekazu, wielkością poparcia oraz nakładami na wyemitowaną reklamę Kandydaci wykorzystują wyniki wcześniejszych badań