Kancelaria Prezydenta

Czytaj Dalej

Władcy Hiszpanii i Portugalii

Francisco Craveiro Lopes (1894-1964; prezydent 1951-1958). 1935; prezydent 1976-1986). 1924; prezydent od 1986).

Prezydent w III RP

„Polityką zagraniczną w Polsce zajmują się po trochu i prezydent, i premier, a i od czasu do czasu Sejm zabiera w tej kwestii głos, i to prędzej czy później musi przynieść pewne rozdźwięki (…) dobrze byłoby wzmocnić pozycję przyszłego prezydenta i być może polityka zagraniczna w sytuacji, w której prezydent bezpośrednio wybrany miałby silniejszą pozycję polityczną, powinna podlegać właśnie prezydentowi” .

Funkcjonowanie polskiej kancelarii królewskiej w XV w.

W roku 1474 kanclerzem został Uriel z Górki ( 1474- 1479), który w kancelarii praktycznie nie działał, z kolei Zbigniew Oleśnicki, był reformatorem i dobrym organizatorem prac kancelaryjnych.

PREZYDENT UKRAINY

Uprawnienia Prezydenta można podzielić na kilka zasadniczych grup: 1) Prezydent Ukrainy jako głowa państwa dysponuje uprawnieniami -w zakresie stosunków międzynarodowych, -w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem państwa oraz w sprawach obywatelstwa.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Theodore Roosevelt (1858-1919; prezydent H 1901-09). Calvin Coolidge (1872-1933; prezydent 1923-29).

Ewolucja urzędu Prezydenta w III RP

Znaczenie pozycji prezydenta zależy także od osoby sprawującej ten urząd oraz od aktualnej sytuacji politycznej im słabszy rząd tym silniejszy prezydent i na odwrót.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Na zlecenie Sejmu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji PracyKontrolę działalności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Onno Klopp

Klopp był niemieckim adwokatem, który wystąpił o zgodę drugiej kancelarii w Paryżu. Przepis nie wykluczał posiadania kancelarii w innym państwie.

Ustawa w prawie adm.

Jeśli ustawa jest zgodna Prezydent nie może odmówić jej podpisania. Gdy Sejm nie uwzględni veta, Prezydent musi podpisać ustawę w ciągu 7 dni, nie przysługuje odwołanie do TK.

Prezydent RP (jako centralny organ adm. państwowej)

W zakresie legislacji Prezydent korzysta z inicjatywy ustawodawczej, podpisuje lub odmawia podpisania ustaw, zarządza ogłoszenie ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw RP, wydaje rozporządzenia, zarządzenia, nadaje statut Kancelarii Prezydenta RP.

Prezes RM (kancelaria)

Urzędem obsługującym pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym, technicznym i kancelaryjno-biurowym RM, Prezesa RM, wiceprezesów RM, stałe komitety RM, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Komitet Ochrony Informacji Niejawnych jest Kancelaria Prezesa RM.

Odpowiedzialność Prezydenta RP

Ma ona miejsce wówczas, gdy Prezydent naruszy przepisy konstytucji, lub ustawy (tego rodzaju naruszenie określa się jako delikt konstytucyjny.

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy wykonawczej

1) kompetencje związane z powoływaniem Rady Ministrów i przyjmowaniem jej dymisji 2) występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym członka Rady Ministrów 3) zwoływanie Rady Gabinetowej 4) wydawanie rozporządzeń wykonawczych 5) wydawanie zarządzeń 6) wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy akty te mogą być stanowione wyłącznie w czasie trwania stanu wojennego 7) zarządzanie na wniosek premiera ...

Ustrój polityczny Słowacji

Jeżeli ustawa zostaje uchwalona bez uwzględnienia uwag prezydenta i prezydent jej nie podpisze to ustawa jest ogłoszona bez podpisu prezydenta.

D.Eisenhower

Gdy rozmowy w Genewie znalazły się w impasie prezydent postanowił wykorzystać ostatnie półtora roku kadencji by posunąć naprzód sprawy pokoju. Prezydent był bliski by zaufać Rosjanom w najbardziej niebezpiecznej dziedzinie, jaką były doświadczenia jądrowe.

Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW

PREROGATYWY PREZYDENTA RP: 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu, 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji, 4) inicjatywy ustawodawczej, 5) zarządzania referendum ogólnokrajowego, 6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy, 7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do ...

Prezydent

255) Niepowołanie rządu; po trzech nieudanych próbach utworzenia rządu Prezydent może skrócić kadencję, gdy ten w ciągu 14 dni nie udzieli wotum zaufania rządowi powołanemu w trzecim trybie art. Organem wykonawczym jest Kancelaria Prezydenta stanowi o niej statut, powołuje Szefa Kancelarii; ponadto istnieją ciała doradcze np.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sadowniczej.

W wypełnianiu obowiązków Prezydentowi pomaga Kancelaria Prezydenta RP, która działa według nadanego przez niego statutu i pod przewodnictwem powołanego przez niego Szefa Kancelarii.

Omów relacje pomięzy władzą utawodawczą a wykonawczą

Na wniosek Prezesa Rady Ministrów Prezydent może dokonać zmiany ministra, na co Sejm nie ma wpływ, a powołanie niektórych ministrów może nastąpić po zaciągnięciu opinii Prezydenta.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Kiedy skompromitowany całkowicie prezydent dowiedział się, że nigdy nie odzyska wzroku, popełnił samobójstwo.