Kanał Kaledoński

Kanał Kaledoński

Kanał Kaledoński (ang. Caledonian Canal, gael. Seòlaid a’ Ghlinne Mhòir) – kanał w Szkocji łączący szkockie wschodnie wybrzeże w miejscowości Inverness z wybrzeżem zachodnim przy Corpach niedaleko Fort William. Na łączną długość 107 km ponad 72 km przypadają na już istniejące drogi wodne. Trasa kanału Kaledońskiego wytyczona została wzdłuż uskoku tektonicznego Great Glen przecinającego Szkocję...

Czytaj Dalej

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały dystrybucji

Są podstawowym elementem dystrybucji towarów obejmu-jącym doprowadzenie ich do hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz ofero-wanie ostatecznym nabywcom.

Jest to struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucjiuczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji...

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a...

Kanał przywodzicieli

Kanał przywodzicieli (canalis adductorius). Kanał przywodzicieli ma 5—9 cm długości i prowadzi z przestrzeni podpowięziowej trójkąta udowego do dołu podkola-nowego. Ma on przekrój trójkątny. Odróżniamy w nim ściany: przyśrodkową, boczną i przednią. Ściana przyśrodkową i boczna odpowiadają...

Kanał zasłonowy

Kanał zasłonowy (canalis obturatorius) leży w przednim kącie otworu zasło-nionego i prowadzi z podotrzewnowej przestrzeni łącznotkankowej miednicy mniejszej skośnie w kierunku do przodu, przyśrodkowo i ku dołowi do podstawy komory przywodzicieli. Ten kostno-włóknisty kanał ma 20—30 mm długości...

Liczba szczebli w kanale

Kanały marketingowe mogą być scharakteryzowane przez liczbę szczebli w kanale. Każdy pośrednik, który wykonuje funkcje związane z przesuwaniem produktu i prawa własności do niego. w kierunku finalnego nabywcy, stanowi szczebel w kanale. Producent i finalny nabywca są także częścią każdego kanału...

WARI NKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW KANAŁU

Producent musi określić warunki i zakres odpowiedzialności uczestników kanału. Głów nymi elementami w zbiorze czynników określających stosunki handlowe są: polityka cenowa, warunki sprzedaży, prawa do działania na dan ym obszarze oraz specyficzne usługi, jakie mogą być wykonywane przez każda...

Opanowywanie konfliktu w kanale

Niektóre konflikty w kanale mogą mieć charakter konstruktywny. Mogą prowadzić do bardziej dynamicznej adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Z drugiej strony, nadmierne konflikty mogą zakłócić funkcjonowanie kanału. Problemem jest lepsze opanowywanie konfliktu, a nie jego eliminacja. Istnieje...

Techniki komutacji - Komutacja kanałów

W  sieciach z komutacją kanałów przesyłanie danych następuje dopiero po ustanowieniu połączenia, czyli po zestawieniu dedykowanej  trasy pomiędzy  systemem nadawcy  i  systemem odbiorcy. Trasa  jest  sekwencją kolejno połączonych kanałów. Przesyłanie danych odbywa się w  trzech fazach: 

a)  faza...

Kanały Dystrybucji

KANAŁY DYSTRYBUCJI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI 1. DYSTRYBUCJA 1.1. Pojęcie dystrybucji 1.2. Decyzje logistyczne w dystrybucji 1.3. Dystrybucja fizyczna 1.4. Funkcje dystrybucji 2. KANAŁ DYSTRYBUCJI. 2.1. Pojęcie kanały dystrybucji 2.2. Ujęcie podmiotowe kanały dystrybucji 2.3. Wybór kanałów dystrybucji 3. STRUKTURA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 3.1. Struktura pionowa i ...

Kanały dystrybucji produktów bankowych

Produkty banku muszą być zaoferowane klientom zgodnie z ich potrzebami, czyli w odpowiedniej formie, miejscu i czasie. Realizacja tego celu jest równoznaczna z podejmowaniem określonych działań i wykorzystywaniem instrumentów, które składają się na politykę dystrybucji i stanowią kolejny, po produkcie i cenie, element marketingu-mix. Podstawowym elementem polityki dystrybucji są kanały dystrybucji. W literaturze marketingu spotykamy się z wieloma różnymi definicjami tego ...

Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucyjnych

Rozpoczynając rozważania dotyczące podziału oraz funkcji kanałów dystrybucyjnych należałoby najpierw określić znaczenie pojęcia kanał dystrybucji. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji, różnią się one jednak nieznacznie. Generalnie autorzy są zgodni w interpretacji tego pojęcia, a różnice są mało istotne dla ogólnie przyjętej definicji. Według Henryka Bronakowskiego kanał dystrybucji to „sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje ...

ISDN - BRI vs PRI

ISDN 1. Co to jest ISDN 2. Na jakiej zasadzia komutacji działa ISDN 3. Czym się różni abonent BRI od PRI . Linie dzierżawione doskonale nadają się do stałych połączeń, którymi transmituje się duże ilości danych. Ale świetną alternatywę dla połączeń stałych stanowi system połączeń komutowanych zwany ISDN . ISDN to sieć cyfrowa z integracją usług (Integrated Services Digital Network – ISDN). Pozwala poprzez standardowe linie telefoniczne przesyłać dane w ...

Pamiętnik z powstania warszawskiego

 

 

Od bomb i samolotów – wybaw nas, Panie,

Od czołgów i goliatów – wybaw nas, Panie,

Od pocisków i granatów – wybaw nas, Panie,

Od miotaczy min – wybaw nas, Panie

 

(37)

 

 

Narrator ...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

- sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

- organizacja promocyjnych spotkań w domach,

- sprzedaż wysyłkowa...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał jednopoziomowy

Składa się z jednego pośrednika, którym jest detalista.Detalista przyjmuje na siebie większość czynności handlowych. Występują tutaj różne formy pośrednictwa w handlu detalicznym (sklepy, domy towarowe, supermarkety itp.). Producent traci kontrolę nad towarem gdyż kanał się wydłuża. W takim...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał dwupoziomowy

Obejmuje dwóch pośredników. Jest to najdłuższy kanał dystrybucji, najczęściej występujący w obrocie dobrami konsumpcyjnymi trwałego użytku.

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały konwencjonalne

Charakteryzuje je swoboda organizacji przepływu, strumienie tworzone są przez niezależne podmioty. Uczestnicy takiego kanału zawierają między sobą transakcje, negocjując każdorazowo warunki. Po realizacji transakcji powiązania zanikają. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy kolejny pod-miot w...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały zintegrowane pionowo

Powstają wówczas gdy producent przejmie funkcje handlu hurtowego lub uruchomi własną sieć detaliczną. Charakterystycznącechąjest to, że uczestnicy ich chcą wzajemnych zależności. Funkcjonuje on w układzie kooperacji organizacyjnej lub finansowej opartej na podporządkowaniu hie-rarchicznym...

Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

Z wyborem i kształtowaniem kanałów dystrybucji związane są trzy grupy decyzji16:

adaptacj a kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo decyduj e się na wykorzystanie istniejących w praktyce kanałów dystrybucji,

modyfikacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje...