Kąkolewo (gmina Granowo)

Kąkolewo (gmina Granowo)

Kąkolewo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Granowo. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.

Czytaj Dalej

Proces zarządzania rozwojem gminy

Cele procesu

Cele ogólne procesu:

Przygotowanie sprawozdań dotyczących inwestycji . Sporządzenie analiz dotyczących szans i zagrożeń (turystyka, wpływ środowiska ) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Pozyskiwanie dotacji unijnych

Cele efektywnościowe:

Zwiększenie ilości pozyskiwanych środków...

Podstawy prawa administracyjnego

TEMAT |03.03.2007| PRAWO ADMINISTRACYJNE Sądy rejonowe  Sądy okręgowe sąd apelacyjny  sąd najwyższy I instancja II i I instancja Konstytucja jest ustawą zasadniczą - na jej straży stoi Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu. ! Prawo administracyjne materialne - reguluje prawa i obowiązki państwa i obywateli Prawo administracyjne - to gałąź prawa, która reguluje działalności organów państwowych, podejmowane w celu wykonania ustalonych prawem zadań ...

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

„ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY WŁOSZCZOWA" Spis treści: 1. położenie gminy 2. samorząd - władze - rada miejska - jednostki organizacyjne - sołectwa 3. urząd gminy - organizacje urzędu gminy 4. źródła. 5. załączniki: nr 1- statut gminy Włoszczowa. nr 2- regulamin organizacyjny urzędu gminy Włoszczowa. nr 3- kodeks etyki pracowników samorządowych urzędu. nr 4- zasady i tryb przygotowania, wydawania i ...

Samorząd terytorialny

SAMORZĄD TERYTORIALNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. Możemy wyróżnić trzy zasadnicze grupy podziału: a) podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadających znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach generalnych, b) podział dla celów specjalnych, tworzony dla organów o kompetencjach specjalnych (np.: administracji wojskowej), c) pomocniczy podział terytorialny, tworzony dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów ...

Samorząd terytorialny - GMINA

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Niektóre zadania samorządów terytorialnych mogły być realizowane poprzez zaciąganie kredytów bankowych lub wypuszczanie obligacji. Pożyczki i kredyty różniły się jednak od pozostałych dochodów budżetowych. Wiązała się bowiem z nimi konieczność zwrotu pożyczki (spłaty kredytu), a także bieżąca...

Pojęcie i funkcje promocji w gminie

Pojęcie i funkcje promocji w gminie Termin promocja zagościł na stałe już nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu, ale stał się powszechnie stosowany wśród całego społeczeństwa. Najczęściej przyjmuje się, iż zbiór przedsięwzięć i technik, które mają na celu rozbudowę systemu komunikacji marketingowej ze swoimi pośrednikami, konsumentami, publicznością, opinią społeczną, tj. z całym otoczeniem należy do jednego z czterech składników ...

Samorząd

Notatki z wykładów dr Solarza Uniwersytet wroclawski- politologia Samorzad terytorialny : Niemcy, Austria ,Szwajcaria.Hiszpania NIEMCY Państwo federalne od XVIII w. istnieje podział kompetencji między władzą federalną ,a lokalną. Podział ten jest przedmiotem ustaleń konstytucji . Ustrój gminy determinowany jest przez jej wielkość. Istnieje podział na gminy wiejskie i miejskie. Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ...

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

System budżetowy państwa stwarza prawne, organizacyjne i planistyczne ramy dla gospodarki budżetowej. Pojęciem gospodarka budżetowa określa się wszystkie czynności podejmowane przez naczelne organy władzy państwowej oraz centralne i terenowe organy administracji rządowej wraz z podporządkowanymi im jednostkami organizacyjnymi – w zakresie planowania dochodów i wydatków oraz gromadzenia i wykorzystania środków budżetu państwa – zgodnie z wyznaczonymi tym organom ustawowo ...

W Gminie Narol

Spis treści: 3. WSTĘP 3.ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 3.KLIMAT 4.GLEBY 4. SIEĆ WODNA 5. WALORY TURYSTYCZNE GMINY NAROL 10. BIBLIOGRAFIA WSTĘP W tej pracy przedstawię zarys geograficzny i turystyczny Gminy Narol. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE Gmina Narol położona jest w północno – wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim. Obejmuje niewielkie fragmenty mezoregionów: Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Ukształtowanie powierzchni ...

Samorząd terytorialny

 

Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. W drodze wyborów wyłania ona organy samorządu, które w ramach kompetencji przyznanych przez ustawy wykonują swoje funkcję w sposób niezależny od administracji państwowej.

Jednostką samorządu...

Organy gminy

 

Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

Wyróżniamy trzy zasadnicze podziały gmin ze względu na różne kryteria:

I. Kryterium rozdziału zadań wg H. J. Wolff’a

1. Typ monistyczny wszystkie kompetencje główne przysługują jednemu gminnemu organowi przedstawicielskiemu.

2. Typ dualistyczny kompetencje dzielone są między 2 organy:...

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych nie został wprowadzony przez ustawę o RIO, lecz został przeniesiony z ustawy o samorządzie terytorialnym. Dlatego dla potrzeb rozgraniczenia kompetencji RIO i wojewody (który sprawował do czasu powstania izb całkowy nadzór nad samorządem...

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4 000 mieszkańców, do 45 radnych w gminie o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 do 200 000 , a następnie po 5 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej...

Gmina (organy)

W gminie występują organy gminy oraz organy jednostek pomocniczych. Według art.11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są:

1) rada gminy,

Ustawa przyznaje określone kompetencje wójtowi lub burmistrzowi jako organowi jednoosobowemu, w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z...

Dochody własne budżetu gminy

Pojęcie dochodów własnych budżetu gminy, chociaż nie definiowane przez ustawodawcę oznacza dochody publiczne płynące w całości na rzecz budżetu gminy i zasilające tylko te budżety, ze źródeł przyznanych gminie na mocy ustaw w sposób bezterminowy. Alogicznie jest, jeśli chodzi o budżety powiatu i...

Ustrój i zadania gminy

Gmina jest adresatem norm prawnych, sytuujących ją jako wyodrębniony podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Poprzez powołanie do życia samorządu terytorialnego ustawodawca dokonał poziomego podziału władzy wykonawczej tworząc w miejsce dotychczas jednolitej organizacyjnie administracji...

System jakości w gminie

Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

System zarządzania jakością, mimo iż oddziałuje na całą gminę, jest wdrażany tylko w urzędzie gminnym. Nie obejmuje jednostek podległych i zależnych. Nie można także uzyskać certyfikatu systemu jakości dla gminy, ze względu na...

Finansowanie gmin

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. W naszej pracy skwalifikowaliśmy źródła dochodów budżetów gminy na: 1. - źródła dochodów własnych, 2. - źródła dochodów obcych. . AD.1. ŹRÓDŁA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY: 1) wpływy z podatków: a) od ...