Jon obojnaczy

Jon obojnaczy

Jon obojnaczy (amfijon, zwitterjon, jon dwubiegunowy, związek dipolarny) – cząsteczka zawierająca równą liczbę grup zjonizowanych o przeciwnych ładunkach, w związku z czym sama nie jest naładowana dodatnio ani ujemnie. Przykładami związków, które mogą przechodzić w stan jonów obojnaczych, są aminokwasy, jak glicyna lub...

Czytaj Dalej

PITAGOREJCZYCY

Nie znalazłszy ku temu odpowiednich warunków w Jonii, przeniósł swe poczynania do Wielkiej Grecji. Jednak mimo te zawarte w nim przeciwieństwa mniemali, że świat jest zestro­jony harmonijnie.

AMINOKWASY

W pI tworzą jony obojnacze, czyli elektrycznie obojętne. Pierwiastki w tego typie związków nie występują zazwyczaj w postaci jonowej.

Elektrolity

Działanie wody podczas tego procesu polega na uwalnianiu już istniejących jonów z sieci krystalicznej substancji o wiązaniu jonowym lub tworzeniu jonów z cząsteczek o wiązaniu silnie polarnym.

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

W celu usunięcia twardości wody, a więc zmiękczenia, dodaje się do kąpieli piorącej różnych substancji, których zadaniem jest eliminacja z roztworu jonów wapniowych i magnezowych przez wytrącenie nierozpuszczalnych w wodzie związków wapnia i magnezu oraz wiązania jonów wapnia i magnezu w związki kompleksowe rozpuszczalne w wodzie.

Odczyn ph

Odczyn wody to cecha roztworu elektrolitu określana przez wartość stężenia jonów wodorowych; jeżeli przeważają odszczepione w procesie dysocjacji elektrolitycznej wolne jony wodorowe (H+), mówimy o odczynie kwaśnym, jeżeli wodorotlenowe (OH-) - o odczynie zasadowym, jeśli jony te znajdują się w równowadze - o obojętnym.

Aminokwasy i białka

krystaliczna ; - wysoka temperatura wrzenia - jonowy charakter ; - dobrze rozpusz. - JONY OBOJNACZE są kationami i anionami, a ich "+" i "-" ładunki wzajemnie się równoważą.

CZY NEUTRINO MA MASĘ?

Zespołowi Theodora Hanscha w Instytucie Maxa Plancka w Monachium udało się już zamknąć w tej samej pułapce jednocześnie elektrony i dodatnio naładowane jony. przesunięcia Lamba dla wodoru i jonu He+, wyraźnie niezgodnych z elektrodynamiką kwantową.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

Oddawanie elektronów jest procesem utleniania jonów. Procesy rozładowywania jonów odbywają się równocześnie na obu elektrodach.

Budowa komórki - Informacje ogólne

Skład: - rRNA - białka zasadowe - strukturalne - białka kwaśne - enzymatyczne Rybosomy małe - plastydy, mitochondria, Procaryota (stała sendymentacji Svedberga 50S, 30S, 70S) Rybosomy duże - Eucaryota (stała sendymentacji Svedberga 60S, 40S, 80S) Połączenie dwóch podjednostek rybosomalnych - większej i mniejszej - wymaga odpowieniego stężenia jonów Mg2+.

ARASON JON bp.

oraz patronował Jonowi Matthiassonowi w założeniu 1535 pierwszej drukarni w Islandii.

AMFOLITY

W tensposób powstają jony obojnacze, czyli dwubiegunowe;taką dwubiegunowość wykazująprzede wszystkim -►aminokwasy, które mająw cząsteczce charakterystyczne -► grupy aminowe(zasadowe) i -►karboksylowe (kwasowe).

AMINOKWASY

Aminokwasy 'występują w postaci jonów obojnaczych w środowisku obojętnym.

CHOROBA WRZODOWA

Obrona żołądka przed jego działaniem jest dobra, skoro w normalnych warunkach potrafi on utrzymać w swym wnętrzu wysoki gradient stężenia jonów wodorowych.

Wydalanie

Podczas wchłaniania zwrotnego do krwi dostają się powrotem : woda, glukoza, aminokwasy , jony (Np sodu). Podczas wchłaniania zwrotnego do krwi dostają się powrotem : woda, glukoza, aminokwasy , jony (Np sodu).

Systematyka związków nieorganicznych

KWAS SŁABY:ulega dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu: tylko mały ułamek cząsteczek rozpada się na jony,a reszta pozostaje w roztworze pod postacią cząsteczek niezdysocjowanych,np.

Przewodnictwo elektryczne

  Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

Motyw wędrówki w literaturze fantastycznej

Głównym bohaterem thrilleru jest Jon Anderton, szeg wydziału i gliniarz doskonały, zagorzały zwolennik, a także współtwórca systemu.

ALAMEJN EL - bitwy 1942 r.

Głównodo­wodzący siłami niemieckimi w re­jonie Morza Śródziemnego feld-marsz.

ALTMARK - okręt

Vian mógł zlekceważyć protesty dowód­cy norweskiej jednostki, argumen­tującego, że Altmark nie jest uzbro­jony i znajduje się na wodach tery­torialnych neutralnego państwa.