John Locke

John Locke

Czytaj Dalej

Filozofia Johna Locke'a. Ideały nowożytnej nauki.

Bezpośrednim następcami Locke'a w tym łańcuchu byli John Stuart Mill oraz Adam Smith. Podsumowanie: John Locke 1632 – 1704 Wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia, a umysł sam z siebie jest nie zapisaną kartą, na której zapisuje się doświadczenie.

John Locke (1632 - 1704) - Państwo i prawo

W teorii państwa Locke opowiadał się za respektowaniem przez nie zasad wolności. Podstawę norm  życia społecznego miała stanowić konstytucja. Państwo zachowałoby podział władz i taką organizację, by większość miała głos decydujący.    

Uważał,  że ludzie w stanie natury są równi i wolni...

Locke John

  Locke John (1632-1704), filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego.

John Locke (1632 - 1704) - Antropologia

  John Locke był deistą, tzn.

Ewolucja teorii władzy Johna Locke`a

Zgodnie z nim władza to nadane przez powszechną zgodę uprawnienie do rządzenia, wynik racjonalnej umowy społecznej. Władzę polityczną definiuje Lock, jako uprawnienie do tworzenia i egzekwowania praw. Kontynuatorem myśli Locke`a jest Talcott Parsons, który definiuje władzę jako uogólnioną zdolność...

John Locke (1632 - 1704) - Gnoseologia

  Filozofia ma umożliwić człowiekowi poznanie aktu stwórczego Boga, jego przyczyny i celu, ale tylko w zakresie związku z naszą działalnością. Umysł ludzki nie może rozwiązać zagadnień metafizyki, ale może poznać akt stwórczego działania Boga w danym sobie zakresie. W ten sposób filozofia - w...

John Locke (1632 - 1704)

Locke uznawany jest za pioniera liberalizmu. Studiował w Oksfordzie, pociągało go przyrodoznawstwo i medycyna. Był aktywnym współpracownikiem lorda Shaftesburego. Zajmował wysokie stanowiska państwowe, ale w 1675 r. musiał opuścić kraj. Do Anglii powrócił w 1688 r., gdy zostały obalone rządy...

John Locke (1632 - 1704) - Ontologia

Bóg jest bytem. Stworzył  świat harmonijny i hierarchiczny. Wszystkie stworzenia mają w nim swoje określone miejsce: od najwyższych po Bogu, do najniższych. Człowiek znajduje się pomiędzy aniołami a zwierzętami. Bóg jako stwórca decyduje o każdym stworzeniu („Człowiek jest własnością Boga")...

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

Brytyjski oficer, szef Imperialnego Sztabu Generalnego (Imperial Ge­neral Staff) od maja 1940 r. do gru­dnia 1941 r., do końca wojny był przedstawicielem Komitetu Bry­tyjskich Szefów Sztabów w Wa­szyngtonie. Dowódca I korpusu *Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego (British Expeditionary Force) we Francji od...

GORT VEREKER JOHN wicehrabia Gort (1886-1946) - marszałek

Brytyjczyk, urodzony jako John Ve-reker, w wieku lat 16 odziedziczył tytuł lorda.

LUCAS JOHN (1890-1949) - generał

Amerykański oficer sztabowy, w 1943 r. był zastępcą gen. Dwighta D. *Eisenhowera, dowódcy wojsk amerykańskich na europejskim tea­trze działań wojennych. W styczniu 1944 r. dowodził operacją lądowania wojsk alianckich pod *Anzio-Nettu-no. Po opanowaniu wybrzeża zde­cydował skupić wszystkie siły na...

SLESSOR JOHN (1897-1979) - generał (Air Marshal)

Brytyjski oficer, w chwili wybuchu wojny był dyrektorem wydziału pla­nowania brytyjskiego Ministerstwa Lotnictwa (uczestniczył w pierwszej konferencji w Waszyngtonie 1941-42). Od kwietnia 1941 r. dowodził 5 grupą lotnictwa bombowego. W kwietniu 1942 r. objął stanowisko asystenta szefa sztabu sił...

TOVEY JOHN CRONYN (1885-1971) - admirał

Brytyjski oficer Royal Navy od 1900 r., w 1915 r. objął dowództwo niszczyciela Onslow, który prowadził do walki w czasie bitwy ju­tlandzkiej. Od 1923 r. dowodził flo­tyllą niszczycieli, a następnie pan­cernikiem Rodney. W chwili wybu­chu II wojny światowej był zastępcą dowódcy Floty Śródziemnomor­skiej...

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

John Brown - działacz społeczny, który walczył o zniesienie niewolnictwa murzynów.

Do obywatela Johna Brown

Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko niespra­wiedliwości społecznej, angażujące się po stronie Murzynów wyzy­skiwanych przez białych i pozbawionych wszelkich praw.

Mahaffy — Sir John Pentland (1899—1974)

Irlandzki filolog klasyczny i profesor historii starożytnej.

Dillon John

Irlandzki mąż stanu, przywódca irlandzkiego stronnictwa narodowego w 1918 r.

Relacje między jednostką a zbiorowością w wierszach C. K. Norwida (W Weronie, Fortepian Szopena, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Do obywatela Johna Brown pamięci żałobny – rapsod, Klaskaniem mając obrzękłe prawice)

Ponadczasowi i ponadnarodowi rzecznicy postępu to także bojownicy o wolność i sprawiedliwość, tacy jak amerykański farmer John Brown czy gen. Nic to jednak nie pomogło – John Brown został stracony.

J. Locke i podstawy empiryzmu

Locke John (1632-1704) filozof angielski, czołowy przedstawiciel empiryzmu genetycznego.