Język rosyjski

Język rosyjski

Czytaj Dalej

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

Swoje długie panowanie, korzystne niewątpliwie dla imperialnych interesów Rosji, kończyła Katarzyna II prześladując rosyjskich intelektualistów, m.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

 

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem...

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

 

Literatura przedmiotu:

T. Matejuk, Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..., [w:] http://fost.pl/sport/pilkanozna/n/c/145/s/996

W. Kochański, B. Klebanowska, A. Markowski, O Dobrej i...

HISTORIA JĘZYKA

Wspólnota prasłowiańska rozpadła się na trzy wielkie grupy: zachodniosłowiańską, wschodniosłowiańską i południowosłowiańską, z których drogą stopniowego rozwoju wyłoniły się istniejące do dziś języki słowiańskie, mianowicie: ~ięzyjd zachodniosłowiańskie: polski, czeski, słowacki, górnołużycki, dolnołużycki; języki wschodniosłowiańskie: rosyjski, ukraiński, białoruski; języki południowosłowiańskie: serbsko-chorwacki,

KULTURA JĘZYKA

Szczególnego znaczenia nabrała walka o czystość języka polskiego w okresie zaborów, ponieważ nasz język był zagrożony przez wpływy niemieckie i rosyjskie, zwłaszcza że język zaborców był przez długi czas językiem wykładowym w szkołach.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

 „O...

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO

W ten sposób romantyzm rosyjski wyrażał walkę narodu z carskimi rządami i przeżytkami feudalizmu.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER PUSZKIN

Jest to obraz ówczesnego życia arystokracji i ziemiaństwa rosyjskiego na wsi i w mieście. Jest on typowym wytworem warunków w jakich dorastała ówczesna rosyjska młodzież.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - KONDRATIJ RYLEJEW

Poeta, dekambrysta, pierwszy rosyjski tłumacz Mickiewicza.

SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO - ALEKSANDER BESTUŻEW

Dekambrysta, teoretyk romantyzmu, dramaturg, powieściopisarz.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

1.   najpierw myśl, potem czyny

2.  walka

Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Średniowiecze w historii i kulturze polskiej trwa od X do XV w. Jest to długi okres, wiele się w nim działo, najważniejsze to kształtowanie się państwowości polskiej w XV w. W tym też czasie zaczął kształtować się język polski, wydzielony z grupy języków słowiańskich. Między III i VIII w. n.e...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

Wątki wpisane w określony czas historyczny - spór o las, walka z kolonistami, budowa szkoły rosyjskiej.

"Bogurodzica" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy - pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, choć spisana została w początkach XV wieku. W późniejszym okresie utwór bardzo się rozrósł, gdyż dopisywano kolejne zwrotki, poza tym...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to...

Funkcje języka

Wyróżniamy następujące funkcje języka:

komunikatywna

poznawcza

prezentacyjna

ekspresywna

impresywna

reprezentatywna

poetycka

Język daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumieć się za pomocą innych środków (gesty, mimika, dym z ogniska...