Język niemiecki

Język niemiecki

Czytaj Dalej

Pedagodzy ze znajomością języka niemieckiego

Dodajmy, że przez pierwsze miesiące pracownicy zajmują stanowisko asystenta wychowawcy, co umożliwia im pełne wdrożenie się do wykonywania tego zawodu w Niemczech i poznania specyfiki niemieckich przedszkoli. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oprócz wiedzy merytorycznej sprawdzany jest też poziom znajomości języka niemieckiego.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

opis walk polsko-niemieckich w latach 1000-1015, Rękopis w języku łacińskim, nazwy polskie zniekształcone.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj oceny jego poprawności.

 

Literatura przedmiotu:

T. Matejuk, Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..., [w:] http://fost.pl/sport/pilkanozna/n/c/145/s/996

W. Kochański, B. Klebanowska, A. Markowski, O Dobrej i...

HISTORIA JĘZYKA

język czeski i niemiecki.

KULTURA JĘZYKA

Szczególnego znaczenia nabrała walka o czystość języka polskiego w okresie zaborów, ponieważ nasz język był zagrożony przez wpływy niemieckie i rosyjskie, zwłaszcza że język zaborców był przez długi czas językiem wykładowym w szkołach.

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO

JĘZYK MÓWIONY A JĘZYK PISANY

Język ogólnopolski występuje w dwu odmianach: mówionej i pisanej. Zachodzą między nimi pewne, niekiedy dość znaczne różnice, o czym możemy się przekonać, jeśli nagramy czyjąś wypowiedź potoczną na taśmę magnetofonową i następnie...

ARDENY - ofensywa niemiecka 1940 r.

niemieckie kolum­ny pancerne przekroczyły granicę Belgii i Luksemburga i w ciągu 2 dni doszły do środkowej Mozy. 21 maja, wcześniej niż planowano, niemieckie czołówki pancerne doszły do Abbeville nad kanałem La Manche.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

ARDENY - ofensywa niemiecka 1944 r.

Rankiem 16 grudnia niemieckie armie uderzyły na froncie o długo­ści 130 km na 5 dywizji amerykań­skich (99, 106 z V korpusu, 28, 4 z VIII korpusu, 9 pancerną) nie spodziewających się ataku.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

W czerwcu tego roku marynarka niemiecka nie miała wystarczają­cych sił, aby zapobiec inwazji wo­jsk alianckich na *Normandię.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Rozwój produkcji lotniczej nastąpił jednak zbyt późno i przemysł niemiecki nie mógł dorównać prze­mysłowi państw sprzymierzonych, który w 1943 r.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Niemieccy konstrukto­rzy wykorzystali doświadcze­nia z budowy i eksploatacji okrętów UB III z 1 wojny światowej i na tej podstawie zaprojektowali w 1931 r. zanurzenie 250 m); Typ 1XC - drugi podstawowy typ niemieckich okrętów; zbu­dowano 143 jednostki C (oraz 54-A,B,D,D2).

WEHRMACHT - niemieckie siły zbrojne

Woj­ska niemieckie liczące ok. niemieckie siły zbrojne liczyły 9,48 min żołnierzy, ale po wielkich klęskach na Wschodzie i Zachodzie liczba ta zaczęła się zmniejszać.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

DOROBEK CZASÓW STANISŁAWOWSKICH - ZASŁUGI WOBEC JĘZYKA (WALKA O CZYSTOŚĆ JĘZYKA)

Twórcy pisali i żądali w swoich utworach czystości języka polskiego. Językiem wykładowym w szkołach stał się język polski zamiast dotychczas obowiązującej łaciny. Także teatr walczył o język narodowy. Także bohaterowie bajek Krasickiego mówili językiem potocznym, ale czystym i poprawnym.

 „O...

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „JĘZYK OJCZYSTY”

Główną myślą jest to co ważniejsze, myśli czy czyny. Zawarte są dwie opinie na ten temat:

1.   najpierw myśl, potem czyny

2.  walka

Poeci też mogą walczyć czynem. Twórczość ich ma być gromem, a nie tylko słowem. Norwid mówi, że trzeba działać. Pozornie sprzeczne opinie mogą stanowić...

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Średniowiecze w historii i kulturze polskiej trwa od X do XV w. Jest to długi okres, wiele się w nim działo, najważniejsze to kształtowanie się państwowości polskiej w XV w. W tym też czasie zaczął kształtować się język polski, wydzielony z grupy języków słowiańskich. Między III i VIII w. n.e...

„CHŁOPI” WŁADYSŁAWA REYMONTA - KOMPOZYCJA, NARRACJA, JĘZYK

Reymont zajął się tematem wsi i życiem chłopów. Dostrzegł on pewien moment dziejowy i chciał go ukazać w książce.  Przełom XIX i XX wieku to różne procesy zachodzące na wsi. Dawna struktura wsi przestaje się liczyć, odchodzi w przeszłość. Pojawiają się ludzie bardziej światli, rozwinięci...