Jetsonowie spotykają Flintstonów

Jetsonowie spotykają Flintstonów (ang. The Jetsons Meet the Flintstones, 1987) – amerykański film pełnometrażowy. Fred Flintstone i George Jetson mają okazję do nawiązania bliższej znajomości. Syn George'a, Elroy buduje wehikuł czasu, rodzina bierze to za żart, ale wszyscy zgadzają się wypróbować wynalazek. Machina ma ich przenieść w przeszłość, ale przez psa Astro cofają się do epoki...

Czytaj Dalej

W obronie głuchoniemego. Rozważania terminologiczne

Tytuł artykułu nie pochodzi od autora. Został zaczerpnięty z innej pracy - W obronie głuchoniemego - jego nazwy i jego mowy migowej, napisanej przed ponad 30 laty przez Kazimierza Głogowskiego. Została ona opublikowana jako rozdział w skrypcie "Rehabilitacja głuchych" pod redakcją Zbigniewa Skrockiego (PZWL 1963), przeznaczonym dla lekarzy i nauczycieli. Treścią wspomnianego rozdziału były rozważania na temat zastępowania terminu głuchoniemy przez termin głuchy, zdaniem ...

"Chłopi" - streszczenie

Tom I - Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących...

CHŁOPI Władysław Stanisław Reymont (1867-1925)

Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących ciąg spójnych...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Akcja utworu toczy się kolejno w Paryżu, Warszawie, Cisach i Zagłębiu Dąbrowskim w końcu XIX w. Głównym bohaterem jest doktor Tomasz Judym, którego losy można obserwować poprzez dwa tomy (razem 23 rozdziały) powieści. Tytuły poszczególnych rozdziałów zaznaczono pogrubioną czcionką.

Tom l. Wenus z...

Siła regulacji

Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy ładunek powinności. Inaczej: wiązać się mogą z nimi silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne na temat właściwego działania. Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc kategoryczne żądania pewnego...

Województwo małopolskie - OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE

Z pośród przyjętych i stosowanych form ochrony przyrody i krajobrazów jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, rezerwaty biosfery, pomniki przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu- w województwie małopolskim znane są parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody.

Województwo małopolskie...

Układ krążenia bezkręgowców

#Tkankowce (Eumetazoa);

W ciele większości tkankowców można wyróżnić wolne komórki unoszące się w płynach ciała lub pełzające w przestrzeniach międzykomórkowych. Przy zamkniętym układzie krążenia komórki te są elementami upostaciowanymi krwi i chłonki (limfy); przy otwartym układzie naczyniowym...

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1795-1831

Trzeci rozbiór zahamował rozwój W., która z pozycji stolicy państwa spadła do rzędu prowincjonalnych miast prus.; zmniejszyła się poważnie liczba ludności, życie miasta przygasło. Wywiezienie do Petersburga Bibl. Załuskich pozbawiło W. warsztatu nauk., słowo druk. krępowała surowa cenzura...

Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

Jak upadek Konstytucji 3 maja i drugi rozbiór Polski, tak upadek powstania Kościuszki i ostateczna utrata niepodległości odbiły się w poezji współczesnej echem smutku i bólu; Żale Sarmaty Karpińskiego nie są bynajmniej jedynym jego wyrazem: rzewnie przemówił ból patriotyczny w elegii, a raczej w...

Kwiat, kwiecie

Jest symbolem ukoronowania, zakończenia czegoś, a więc czegoś istotnego. Jest to symbol piękna przede wszystkim kobiecego.

Otwieranie się kwiatu na słońce i na deszcz czyni z niego także znak biernego oddania się i pokory; z drugiej jednak strony ze względu na promieniste uporządkowanie jego płatków...

Teoria postępowania konsumenta

Teoria postepowanie konsumenta sformulowana na polu mikroekonomi  Konsument  Konsumpcja Zachowanie konsumenta  Zachowanie konsumenta • wg. Engel’a, Blackwell’a, Miniard’a • wg.Hansen’a  Zachowanie zamierzone  Zachowanie niezamierzone Potrzeby  Potrzeby – df.  Przeszkody uniemożliwiające zaspokajania potrzeb  Klasyfikacja potrzeb  Fazy warunkujące postępowanie konsumenta Miary uzytecznosci  Użyteczność – ...

Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji.

Rynek to miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. Popyt to wielkość zapotrzebowania zgłoszonego przez konsumentów przy danej cenie w danym okresie. Prawo popytu – przy pozostałych wielkościach stałych wielkość popytu będzie większa przy cenach niskich niż przy wysokich. Podaż to ilość dobra jaka jest dostarczana konsumentom przy danej cenie w danym okresie. Prawo podaży – wielkość zgłoszonej podaży jest większa przy ...

Finanse publiczne

Charakterystyka ogólna finansów publicznych. Nazwa finansów pochodzi od (łac., Finire). Rzymianie starożytni przyjęli zasadę, że każde działanie np. praca, wojna musiało przynosić pieniądze (tzw. finalizowanie) a jeżeli nawet nie mogło ich przynosić to poprzez pieniądze można je było realizować. Z czasem pojęciem tym objęto wszystkie operacje finansowe dochodzące do skutku za pomocą pieniądza. Natomiast słowo publiczne znaczy tyle, co powszechnie przeznaczone dla ...

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

W każdym społeczeństwie występują zjawiska negatywne i szkodliwe społecznie. Tymi zjawiskami są patologie społeczne. Zjawiska patologiczne stanowią tylko margines rzeczywistości, ale silnie oddziałują na kształtowanie postaw społecznych i w związku z tym negatywnie wpływają na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Samobójstwo jest jednym z najmniej rozpoznawalnych rodzajów zachowań dewiacyjnych. Stanowi jednak poważny problem dla społeczeństwa, gdyż w wyniku ...

Rezystory

Materiały oporowe: Materiały oporowe dzielą się na: a) metalowe - mają dodatni TWR (Temperaturowy współczynnik rezystancji) tzn., że ze wzrostem temperatury ich rezystywność rośnie. b) niemetalowe - mają ujemny TWR. Własności materiałów oporowych: a) duża rezystywność b) mały TWR c) odporność na utlenianie d )odporność na działanie czynników chemicznych e) wysoka temperatura topnienia f) duża trwałość Do materiałów oporowych zaliczamy: - ...

Starożytna Grecja - Sztuka archaiczna - Rzeźba - Malarstwo i ceramika

Jak w dziedzinie życia politycznego, religijnego i literackiego, tak samo w dziedzinie życia artystycznego okres archaiczny kładzie podwaliny nowych form, które dojdą do pełnego rozkwitu w późnej epoce klasycznej. W dziedzinie sztuki mieli Grecy z czasem osiągnąć szczyty. Wielkość twórczości Greków...

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

 

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Rozwijała się od V do XV w. (w Polsce od X do XV) - trwała długo, była złożona i niejednolita. Dystans czasu powoduje, że wiedzę o niej budujemy często z zachowanych do...

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

WSTĘP: Tak postawiony problem zmusza do zastanowienia czy rzeczywiście literatura każdej z epok zawiera zbiorowy portret literacki naszych przodków? Po drugie, o ile jest on rzeczywisty, obiektywny, o ile sprzyja...

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

Bohaterowie narodowi l sposób ich kreacji w twórczości Mickiewicza. Słowackiego i Norwida

I.

WSTĘP: Bohaterowie narodowi kreowani są w historii lub literaturze. Są to wybitne postacie wojowników, wodzów, mężów stanu, nawet artystów zasłużonych dla narodu. To ludzie, którzy odnosili sukcesy na polach...

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

I.

WSTĘP: Za wstęp do tego wypracowania mogą posłużyć słowa Jana Pawła II zawarte w traktacie Do Młodych całego świata: Miłość „Jest to jeden z centralnych problemów...