Zachodni sąsiedzi polski

Aktu nie chciała uznać Polska.

Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

przez Bank Polski nastąpiła znaczna rozbudowa zakładów - najważniejsze było zbudowanie wielkich pieców na koks w Henrykowie, a zwłaszcza Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej w 1840 r.

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

W ten sposób na terenie ZSRR powstały dwie duże polskie armie i komuniści polscy posiadali realną siłę zbrojną, która miała wkrótce odegrać realną rolę w walce o ustrój nowo powstałego państwa polskiego.

Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

Związek Południowy stal nawet na stanowisku, aby w przyszłości Polska uzyskała pełną niepodległość. W wyniku wspólnych spotkań ustalono, że zadaniem Polaków uniemożliwienie interwencji wojsk polskich (ks.

20 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

3. Morgenstund hat Gold im Mund. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

4. Vogel die am Morgen...

30 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Allzuviel ist ungesund. - Co za dużo to nie zdrowo.

2. Aller Anfang ist schwer. - Początki są zawsze trudne.

3. Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm. - Nie daleko pada jabłko od jabłoni.

4. Der Appetit kommt beim Essen. - Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

5. Arbeit schandet nicht. - Praca nie...

UNIA EUROPEJSKA - UE - kraje śródziemnomorskie - Polska

Polska popiera przyjęta na szczycie w Cannes strategie śródziemnomorska Unii.

UNIA EUROPEJSKA - Polskie rolnictwo a Unia Europejska

Mocne strony polskiego rolnictwa nieskażone środowisko, zdrowa i smaczna żywność olbrzymi potencjał produkcyjny obszar użytków rolniczych na 1 mieszkańca w Polsce jest > /0,49/ ha niż w Unii /0,39/ ha korzystniejsza struktura wieku Słabe strony duże zatrudnienie w rolnictwie i duże bezrobocie brak nowoczesnej infrastruktury rynku rolnego / giełd, rynków hurtowych / niski poziom intensyfikacji rolnictwa ...

PARLAMENT POLSKI

Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę.

SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą...

PRAWO RZYMSKIE W POLSCE

Recepcja prawa rzymskiego objęła też kolonie państw europejskich. W Polsce recepcja nastąpiła na skutek obowiązywania na naszych ziemiach kodeksów państw zaborczych.

OBYWATELSTWO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM, EUROPEJSKIM I POLSKIM (pojęcie, główne zasady)

Nabywają one obywatelstwo RP z mocy prawa, jeśli przybywają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, uzyskując na to zezwolenie właściwego organu polskiego (art.

STATUS PRAWNY CUDZOZIEMCA – ogólne zasady w prawie międzynarodowym i w Polsce

Według polskiego prawa o cudzoziemcach wiz udzielają za granicą polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza się: 1) zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy, 2) uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM wydane na podstawie ustawy, 3)orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polski lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

Dziennika Urzędowy „Monitor Polski B”

Ogłasza się:

2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią...

CO NAZYWAMY ŹRÓDŁEM PRAWA I JAKIE ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

W umowie międzynarodowej państwo polskie może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu np.

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Prezydent stosuje również: prawo łaski nadawanie obywatelstwa polskiego zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji zarządzanie referendum inicjatywę ustawodawczą podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw desygnowanie i powoływanie premiera przyjmowanie dymisji rządu, powoływanie sędziów Na podstawie ustaw i w celu ich ...

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W POLSCE

Wymiar sprawiedliwości sprawują

Sąd najwyższy

Sądy powszechne

Sądy administracyjne

Sądy wojskowe

Obok wymienionych sądów pewną rolę odgrywają sądy polubowne, zwłaszcza w sprawach gospodarczych, czyli sporach między przedsiębiorstwami. Łączy ich to, że każdy z nich w...

Kontrola konstytucyjności norm w Polsce

Kontrola konstytucyjności norm należy do TK.

Istotą kontroli jest orzekanie o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, jak również eliminowanie aktów niższego rzędu z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia niezgodności.

Jest to...

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY RECYDYWĄ SPECJALNĄ ZWYKŁĄ A RECYDYWĄ SPECJALNĄ WIELOKROTNĄ? CZY OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O RECYDYWIE SPECJALNEJ WIELOKROTNEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE JESZCZE W INNYM PRZYPADKU?

podstawowa (jednokrotna, recydywa specjalna zwykła) - zachodzi gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już był skazany; uregulowana w art. 64...

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Tu trzeba tylko dodać, iż stwierdzenie przez Trybunał, że polskie prawo nie pozostaje w zgodzie z prawem konwencyjnym, jest bardzo poważnym i nieuchronnym impulsem do podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych.