Jednostka społeczna

Czytaj Dalej

Pozycja i status społeczny jednostki

Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru.

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna.

Rozpatrując temat rodziny jako podstawowej jednostki społecznej należy spojrzeć na nią przez pryzmat zmian zachodzących w ostatnich czasach.

Tożsamość zawodowa psychologa - Tożsamość jednostki: tożsamość osobista, społeczna i zawodowa

Jednostka odczuwa więź łączącą ją z ludźmi tej samej profesji, uświadamia sobie tworzoną z nimi wspólnotę opartą na podzielaniu wspólnie akceptowanych norm, zasad, wartości, ale też na posługiwaniu się podobnym repertuarem procedur postępowania i teorii służących rozumieniu i wyjaśnianiu napotykanych zjawisk, podobnym rodzajem i zakresem podejmowanych problemów.

INDYWIDUALISTA – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Dostrzega upośledzenie jednostki, która sama, bez pomocy innych, niewiele może. Robi to dlatego, że odczuwa, jako jednostka, przynależność do społeczeństwa.

Zawód i jego znaczenie w wyznaczaniu pozycji i statusu społecznego jednostki

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy - Grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami są: planowanie, określanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki państwa, formułowanie przepisów prawnych oraz kierowanie działalnością jednostek administracji publicznej, a także sprawowanie funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach lub ich wewnętrznych jednostkach organizacyjnych.

Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Dostrzega upośledzenie jednostki, która sama, bez pomocy innych, niewiele może. Robi to dlatego, że odczuwa, jako jednostka, przynależność do społeczeństwa.

Typy przystosowania społecznego jednostki

Konformizm – jednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie 2.

Od wielości jednostek do grupy społecznej

Przechodząc do analizy stabilnych i skrystalizowanych całości społecznych, przyjmujemy odmienną perspektywę niż ta, którą stosowaliśmy przy omawianiu dynamicznego „życia społecznego". O ile dotychczas naszą ostateczną, elementarną jednostką analizy były działania ujmowane w oderwaniu od konkretnych...

Żywność jako środek zapewniający bezpieczeństwo jednostce I grupom społecznym

W momencie, gdy poprawia się sytuacja rynkowa oraz sytuacja finansowa jednostki, może ona zrezygnować z gromadzenia zapasów żywności, ale może leż kontynuować poprzednie zachowania, zmieniając jednocześnie jakość gromadzonych produktów.

Rola emocji i procesów poznawczych w społecznym funkcjonowaniu jednostki

Zachowania niewerbalne mają o tyle istotne znaczenie dla jednostki w społeczeństwie, że stanowić mogą dla niej wyraźne pole znaczeniowe. w procesie facylitacji społecznej, już to do jego potencjalnej zguby, gdy jednostka stanie się częścią nieokiełznanego tłumu.

Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki "The Green Street Hooligans"

Przeciwieństwem grupy „swojej” jest grupa „obca”,, do której jednostka nie należy,, i wobec której nie jest lojalna. Nie można nie przeceniać wpływu, jaki wywiera styczność, albo bliskość geograficzna na związek jednostki z grupą.

Społeczne oddziaływanie na jednostkę ludzką (4 mechanizmy)

Manipulowanie wiedzą o jednostce ma pejoratywny wydźwięk, a możliwości są szerokie , może ona mieć tak pozytywne jak i negatywne skutki.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Zjawisko "social loafing" (badania Ringelmana, Inghama, Weldona i Mustariego)

Hipoteza o dostosowaniu jednostki do spostrzeganych zachowań osób znajdujących się w takiej samej sytuacji. Teoria poczucia zbędności zaangażowania jednostki wobec pracy innych.

Wpływ grupy społecznej na zachowanie jednostki

Uznajemy jego życie za odchylenie od norm, czyli powszechnie uznawanych reguł, co oznacza działanie jednostki niezgodnie z ową normą. Trudno powiedzieć, co czuł Evan żyjąc jednak film posiada w sobie głębie przykuwa uwagę i ukazuję jak trudno funkcjonować jednostce w obliczu grupy.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Konformizm (Asch)

Wnioski:Niezależność i uległość jednostki wobec grupy nie są jednakowe w każdych warunkach lecz zależą od następujących głównych czynników: od stopnia jasności zadania, od charakteru sił grupowych, od wielkości grupy, od osobowości jednostki, od składu grupy, grupa skuteczniej skłania do konformizmu jeśli: składa się ze specjalistów, z osób znaczących dla osoby ...

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Norma grupowa (Mayo, Seashore, Lewin)

Grupa może także stosować sankcje negatywne takie jak plotka, ośmieszenie, drwiny, agresja, odrzucenie z grupy, które dla jednostki są niejednokrotnie bardziej dokuczliwe niż sankcje formalne. Z tych danych wynika wniosek praktyczny, że kierowanie ludźmi to jest kierowanie grupami a nie jednostkami.

Afiliacja i przynależność jako przykłady potrzeb społecznych: kiedy są aktualizowane, jakie jest ich znaczenie dla jednostek?

 

Potrzeby afiliacji (przynależności i miłości, akceptacji, afirmacji); ich zaspokojenie rzutuje na sposób widzenia świata, także na rozwój; występują w dążeniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji. 

Potrzeba przynależności

Więzi społeczne zwiększały szanse przeżycia przodków. Dzięki...

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Facylitacja społeczna (badania Alporta, Zajonca)

Jest to proces, dzięki któremu jednostki wywierają wzajemnie intensyfikujący wpływ na swoje zachowanie .

Metodologia badań społecznych - Cechy jednostek ludzkich

a) cechy absolutne –cechy, które w danej jednostce przynależą jej z sposób bezwarunkowo b) cechy relatywne – cechy, które zależą od kontekstu, sytuacji, w której jednostka się znajduje

Istota człowieka to nie abstrakcja tkwiąca w poszczególnej jednostce. jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych Karol Marks

Wstęp Kim jest człowiek? Według religii chrześcijańskiej jest najdoskonalszą istotą na ziemi. Postawił go na tej pozycji sam Pan Bóg, dając Adamowi władzę nad światem zwierząt i roślin w Raju. Pierwsi ludzie mogli korzystać ze wszystkich owoców, z wyjątkiem Drzewa poznania dobra. Pierwszy grzech Adama i Ewy spowodował odebranie tych przywilejów. Zwierzęta przestały być przyjazne i nie wszystkie rośliny dobre do spożycia. Według koncepcji ewolucjonizmu człowiek ...