Jednostka Dobsona

Jednostka Dobsona (DU) – jednostka pomiaru warstwy ozonu w atmosferze Ziemi, w szczególności w stratosferze. 1 DU odpowiada warstwie ozonu o grubości 10 µm w standardowych warunkach ciśnienia i temperatury, co jest równoważne 2,69×10cząsteczek lub 0,447 milimoli ozonu na m. Na przykład 300 DU odpowiada warstwie ozonu o grubości 3 mm (dla 1 atm i 0...

Czytaj Dalej

Kompetencje finansowe organów lokalnych

o finansach publicznych określa budżet jednostki samorządu terytorialnego jako roczny plan obejmujący: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody tej jednostki; przychody i wydatki: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych oraz funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego.

Notatka z lektury "Wychowanie moralne w zespole" Heliodor Muszyński

Rozwinięcie najbardziej demokratycznej struktury wewnętrznej zespołu Modyfikowanie struktury zespołu może następować poprzez:  przydzielenie lub pozbawienie określonych ról społecznych w zespole  modyfikowanie kryteriów oceny postępowania  kształtowanie opinii zespołu  modyfikowanie celów zespołu  indywidualny wpływ wychowawcy na pozycję poszczególnych jednostek w zespole Wychowawcze oddziaływanie na system norm i opinii ...

Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

Wspomina się również o tym, iż alienacja jednostki może być efektem wadliwego przebiegu procesu socjalizacji, który generuje wysoki poziom niepokoju jednostki, słabe poczucie własnego "ja", niski poziom rozwoju poznawczego.

Marketing terytorialny w samorządach terytorialnych z uwzględnieniem interaktywnych baz danych.

Obejmują one czynniki kształtujące środowisko otaczające organizację, a więc w naszym przypadku: źródła wewnętrzne sąsiednich jednostek samorządowych, dane o trendach rozwoju gospodarki, prognozy demograficzne w skali krajowej i kierunki postępu technologicznego.

Wykłady z rachunkowości

z punktu widzenia czasu: - zasoby trwałe - zasoby obrotowe (wspólną cechą jest ciągłe krążenie wynikające z zamiany postaci w jakiej one występują) Źródła finansowania wykazują, że każda jednostka jest wyposażona w zasoby w określonej wartości i na określonych warunkach: - kapitały (fundusze własne), które stanowią równowartość wkładu właściciela - środki finansowe na określony czas (zobowiązania stanowiące zadłużenie jednostki wobec ...

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

· W procesie socjalizacji dziecko nabywa umiejętności posługiwania się tymi kodami, każda jednostka potrafi posługiwać się kodem ograniczonym ale nie każda potrafi posługiwać się kodem rozwiniętym bo to zależy jakim kodem posługują się rodzice · Kod ograniczony – ograniczony zasób słów, zdania proste, nie zawsze zbudowane poprawnie, niski poziom myślenia abstrakcyjnego · Kod rozwinięty bogaty zasób słów, bogactwo różnych form, zdolność myślenia na ...

Wstep do socjologii - sciąga

Podział pracy polegający na wykonywaniu przez jednostki dokładnie wyznaczonych zadań prowadzi do rozwoju szczególnej biegłości jednostek w pracy co wzmaga skuteczność organizacji jako całości.

Socjologia ogólna

- człowiek nie jest czymś danym, gotowym ostatecznie określonym - jednostka tworzy różne rodzaje i formy życia zbiorowego Jednostka a społeczeństwo: - teorie linearne (jeden stały kierunek rozwoju ludzkich dziejów, polegający na realizowaniu coraz większej wolności jednostki lub odwrotnie) - teorie cykliczne (dzieje ludzkie polegają na zmiennym, powtarzającym się przechodzeniu społeczeństw ze stanów indywidualizmu do stanów kolektywizmu,

Socjologia ogólna

- człowiek nie jest czymś danym, gotowym ostatecznie określonym - jednostka tworzy różne rodzaje i formy życia zbiorowego Jednostka a społeczeństwo: - teorie linearne (jeden stały kierunek rozwoju ludzkich dziejów, polegający na realizowaniu coraz większej wolności jednostki lub odwrotnie) - teorie cykliczne (dzieje ludzkie polegają na zmiennym, powtarzającym się przechodzeniu społeczeństw ze stanów indywidualizmu do stanów kolektywizmu,

Wstęp do „Solaris”

Solaris przejęła „z dobrodziejstwem inwentarza” jej nieznośną retoryczność i swoistą koncepcję jednostki.

Wprowadzenia do Psychologii

Wprawdzie są one czasem pożyteczne dla jednostki, ale jednocześnie narażają ją na śmieszność. Najważniejszą właściwością jednostki jest umiejętność generowania informacji oraz wiedzy.

Przychody i koszty

Koszt może wyrażać się jako iloczyn ceny i zużycia czynnika produkcji: K=p*Q gdzie: K - koszt zużycia czynnika produkcji p - cena jednostkowa czynnika produkcji Q - zużycie czynnika produkcji w jednostkach naturalnych W kosztach oznaczone jest zużycie różnorodnych czynników związanych z normalną działalnością przedsiębiorstwa.

„Poza zasadą przyjemności” - Jednostka w zbiorowości – zachowania

I tak jednostka , która przez pewien czas jest elementem aktywnej masy, wkrótce – pod wpływem jakiejś emancypacji tej masy – popada w osobliwy stan wielce zbliżony do tego, w którym znajduje się człowiek uśpiony przez hipnotyzera.

Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Konformizm (Asch)

Wnioski:Niezależność i uległość jednostki wobec grupy nie są jednakowe w każdych warunkach lecz zależą od następujących głównych czynników: od stopnia jasności zadania, od charakteru sił grupowych, od wielkości grupy, od osobowości jednostki, od składu grupy, grupa skuteczniej skłania do konformizmu jeśli: składa się ze specjalistów, z osób znaczących dla osoby ...

POSTAWA ZBIOROWOŚCI. MECHANIZMY ODDZIAŁYWANIA GRUPY NA JEDNOSTKI

Jest to proces wzajemnych oddziaływań jednostki i jej środowiska społ. Przystępując do gry jednostka wchodzi w układ społ.

Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych

Jednostki budżetowe to jednostki, które co do zasady nie posiadają osobowości prawnej. Gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

Jednostka budżetowa i zasady jej gospodarki finansowej

Przykłady jednostek budżetowych to: urzędy władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, urzędy statystyczne, prokuratury, sądy, trybunały, areszty, więzienia, jednostki wojskowe, policji i straży pożarnej, szkoły, internaty i świetlice, jednostki utrzymania dróg, zarządy gospodarki wodnej, domy pomocy społecznej.

Treść ustawy budżetowej

Poza tym ustawa budżetowa zawiera: 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych o gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, 2) plany finansowe państwowych funduszy celowych, 3) plany finansowe niektórych jednostek podsektora rządowego 4) wykaz programów wieloletnich, 5) wykaz inwestycji wieloletnich, 6) wykaz wydatków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów ...

POWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Z BUDŻETEM

W zależności od systemów powiązań z budżetem rozróżnia się następujące formy organizacyjne strefy budżetowej: · Jednostki budżetowe · Zakłady budżetowe · Gospodarstwa pomocnicze · Środki specjalne · Fundusze celowe  Jednostki budżetowe są podstawową formą organizacyjną sfery budżetowej, której przychody i wydatki w pełnej wysokości objęte są budżetem.

JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE I PRZYNALEŻNOŚĆ DO TEGO SEKTORA

Przypisane im zadania publiczne sa wykonywane w drodze świadczeni usług które mogą być nieodpłatne Jednostki te uzyskują przychody własne których wielkośc zależy od rodzju zadń jaki one realizują i co ma woływ na sposób i rozmiary zasilania finansowego tych jednostek z budżetu państwa lub budżetów jednostek sam tery.