Jaskinia Głęboka w Stołowie

Czytaj Dalej

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Głęboka relaksacja mięśni

● Osłabienie nawyków lękowych wymaga występowania innych reakcji, które mogłyby współzawodniczyć ze strachem. W przypadku kotów była to reakcja pokarmowa, natomiast w systematycznej desensytyzacji jest to spokój osiągnięty zazwyczaj przez głęboką relaksację mięśni.

●Głęboka relaksacja mięśni...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym - Charakterystyka

Istota upośledzenia umysłowego zawiera się w kilku aspektach:

upośledzenie dotyczy nie tylko funkcjonowania intelektualnego osoby nim dotkniętej, lecz również wszystkich innych sfer rozwoju; emocji, uspołecznienia, sprawności motorycznej;

upośledzenie umysłowe jest stanem, który można...

Dziecko umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzone umysłowo w rodzinie

Dziecka z upośledzeniem umysłowym nikt nie oczekuje, a więc jego sy­tuacja psychologiczna u progu życia jest na ogół zawsze niekorzystna. Dia­gnoza o upośledzeniu umysłowym stawia przed rodzicami trudne zadania, począwszy od pogodzenia się z nią i zaakceptowania upośledzonego dzie­cka, aż po trudne...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo

Na progu rozważań o wychowaniu dzieci i młodzieży z głębszym i głę­bokim upośledzeniem umysłowym należy przyjąć tezę, że są one bardziej podobne niż inne w stosunku do pozostałych dzieci i młodzieży.

Małgorzata Kościelska (1987) w jednym ze swoich artykułów przedsta­wia następstwa patrzenia...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Cele pracy pedagogicznej

Podstawowym celem wychowania każdego dziecka jest jego przygoto­wanie do samodzielnego życia, w którym będzie pełnić ono godne role -zgodne ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczeki­waniami otoczenia społecznego. Taki cel wyznacza zadania, które stawia się wychowaniu zarówno w domu...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Zasady pracy pedagogicznej

Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej i kształcącej można wyszcze­gólnić, posługując się bardzo różnymi kryteriami. Jest zasadne, że w pracy z upośledzonymi umysłowo, gdzie opieka, wychowanie i nauczanie ściśle związane są z rehabilitacją, obowiązują wszystkie podstawowe zasady wy­chowania...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Metody pracy pedagogicznej

Metody pedagogiki dzieci z umiarkowanym znacznym i głębokim upo­śledzeniem umysłowym są różnorodne, a ich dobór zależny jest od trzech podstawowych czynników:

celu i zadań oddziaływań,

sytuacji podopiecznego (wieku, potrzeb, stopnia upośledzenia, możli­wości i...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Organizacja pracy pedagogicznej

W programach pracy pedagogicznej z osobami głębiej i głęboko upośle­dzonymi umysłowo formy i środki oddziaływania, stosowane materiały (tzw. pomoce), czas trwania zajęć, ich częstotliwość, są ściśle związane z za­daniami i metodami pracy. Równolegle z podejmowaniem decyzji o wybo­rze metod pracy...

Programowanie pracy pedagogicznej z dziećmi umiarkowanie, znacznie i głęboko upośledzonymi umysłowo - Osoba odpowiedzialna za pracę pedagogiczną

Przy podejmowaniu pracy pedagogicznej z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniach głębokim i głębszym, należy ustalić, kto będzie reali­zował poszczególne punkty programu wychowania. Jasne sprecyzowanie, które osoby będą autorami poszczególnych działań, jest niezwykle ważne, przede wszystkim z...

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

Oligofrenopedagogika – to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo. Przedmiotem jest jednostka upośledzona umysłowo i proces jej rehabilitacji obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie ludzi...

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Etiologia upośledzenia umysłowego

a) Czynniki działające przed poczęciem

1. wpływ patologicznych genów strukturalnych

- stwardnienie guzkowe

- małogłowie prawdziwe

2. zaburzenia metaboliczne

- uwarunkowane zaburzenie przemiany materii - FENYLOKETONURIA

3. wady chromosomowe – uszkodzenia komórek rozrodczych

- trisomia chromosomu 21 –...

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Rozwój samoświadomości – kompetencje

- pamiętanie przeszłości

- zdolność powrotu do wcześniejszych schematów

- zdolność wnioskowania

- świadomość własnej zdolności do działania

- świadomość siebie jako jednostki z pewnymi symbolicznymi właściwościami

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Przejawy samoświadomości u dzieci

a) Uśmiech mistrza – pojawia się po tym jak dziecko osiągnie cel swoich wysiłków. Prywatny uśmiech mistrza, który wyraża „ja to zrobiłem”, występuje u dzieci w 17 – 25 miesiąca życia.

b) Rządzenie dorosłym – w drugim roku życia pojawiają się zachowania odzwierciedlające wpłynięcie dziecka na...

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Reakcje kołowe

O stadium pierwszych nawyków, powstają pierwsze odruch warunkowe. Nazwa ta pochodzi stąd, iż u dziecka obserwujemy powtarzające się serie ruchów ciała, które ono po raz pierwszy samo wykonało, np. powtarzające się gesty otwierania i zamykania dłoni w piąstkę, przyglądanie się paluszkom, chwytanie...

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. Rozpięta jest tylko na przestrzeni od dwunastego żebra do grzebienia biodrowego, do których się przyczepia...

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki (annulus inguinalis profundus) leży mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm powyżej tego więzadła, w powięzi poprzecznej brzucha. W miejscu tym, jak już wspomniano, powięź poprzeczna wysyła przez kanał pachwinowy wypustkę, tzw. wyrostek...

Mięsień zginacz głęboki palców

M. zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus) stanowi część łokciową trzeciej warstwy przedniej grupy mięśnia przedramienia. Tak jak poprzedni, jest to mięsień szeroki, który biegnie z górnej połowy przedramienia do dalszych paliczków czterech ostatnich palców.

Mięsień rozpoczyna się...

Powięź podeszwowa głęboka stopy

Powięź podeszwo w a głęboka stopy {fascia pantaris pedis profunda0) albo powięź podeszwowa międzykostną stopy, oddziela komorę środkową podeszwy (zginaczy palców) od kośćca i mm. międzykostnych. Ku tyłowi przechodzi w więzadło podeszwowe długie, do przodu kończy się na więzadłach...