Jaskier polny

Jaskier polny

Czytaj Dalej

Jaskier polny

 

Wygląd: Roślina jednoroczna wys. 20-60 cm ze wzniesionymi lub podnoszącymi się pędami. Liście odziomkowe niepodzielone, stożkowate lub łopatkowate, na wierzchołku grubo ząbkowane; górne liście łodygowe trójdzielne z równowąskimi lub lancetowatymi odcinkami. Bladożółte kwiaty o średnicy do 12 mm...

ALEXANDER HAROL (1891-1969) - marszałek polny

Tego samego dnia awansowano go do stopnia marsz, polnego, aczkolwiek nominacja no­siła datę 4 czerwca 1944 r.

AUCHINLECK CLAUDE (1884-1981) - marszałek polny

otrzymał stopień marszał­ka polnego.

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

otrzymał tytuł szla­checki, w 1944 - stopień marszałka polnego, we wrześniu 1945 r.

DILL JOHN (1881-1944) - marszałek polny

zwolnił go ze stanowiska, tuż po mianowaniu marszałkiem polnym.

GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

IRONSIDE WILLIAM EDMUND (1880-1959) - marszałek polny

Oficer brytyjski, w 1938 r. był gu­bernatorem Malty i przypuszczał, że stanowisko to pozwoli mu spokoj­nie doczekać emerytury. Jednakże w maju 1939 r. otrzymał urząd in­spektora generalnego wojsk zamor­skich (Inspector General of Over-seas Forces), 3 września 1939 r. ob­jął zaś funkcje szefa brytyjskiego...

WAVELL ARCHIBALD (1883-1950) - marszałek polny

Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców, żołnierz wojen burskich i I wojny światowej, w lip­cu 1939 r. objął stanowisko głów­nodowodzącego brytyjskimi woj­skami lądowymi na Bliskim Wscho­dzie. Był dobrym organizatorem i koordynatorem działań wojsk na ogromnym obszarze obejmującym północną i...

Charakterystyka chwastów - Fiołek polny

Fiołek polny rozpowszechniony jest zarówno na glebach lekkich, jak i cięż-kich, przeważnie jako chwast zbożowy; występuje zwykle masowo na ścierniskach, gdzie kwitnie, owocuje i rozsiewa się bez przerwy do późnej jesieni. Wschody fioł-ka polnego pojawiają się przez cały okres wegetacji po każdym zruszeniu roli.

Charakterystyka chwastów - Niezapominajka polna

Niezapominajka polna, jest chwastem na glebach lekkich i ciężkich.

Charakterystyka chwastów - Krzywoszyj polny

Krzywoszyj jest chwastem polnym występującym najczęściej na glebach za-sobnych w wapno.

Charakterystyka chwastów - Nawrot polny

Nawrot polny zachwaszcza najczęściej zasiewy zbóż ozimych i jarych na glebach wapiennych. Wschody nawrotu polnego pojawiają się na wzruszonej roli w jesieni, na wiosnę i w ciągu lata.

Charakterystyka chwastów - Sporek polny

Sporek polny jest chwastem zbóż, okopowych, lnu i in.

Charakterystyka chwastów - Mak polny

Mak polny wschodzi masowo jesienią w oziminach na ugorach, na wiosnę w zbożach jarych.

Charakterystyka chwastów - Skrzyp polny

Skrzyp polny jest uciążliwym chwastem polnym na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich zasiewach polnych. Kłącza skrzypu polnego rozmieszczone są w glebie i w podglebiu piętrowo, do głębokości ok.

Charakterystyka chwastów - Przetacznik polny

Przetacznik polny rośnie na glebach lżejszych i cięższych. Zachwaszcza niemal wszystkie uprawy polne i ogrodowe.

Charakterystyka chwastów - Jaskier rozłogowy

Jaskier rozłogowy jest bardzo rozpowszechniony na mokrych łąkach i w olszy-nach.

Charakterystyka chwastów - Tobołki polne

Tobołki polne to pospolity chwast na glebach lżejszych i ciężkich zasobnych w wapno i próchnicę.

Charakterystyka chwastów - Szczaw polny

Szczaw polny jest chwastem pospolitym i masowo występującym na wilgotnych glebach piaszczystych oraz na wilgotnych i zakwaszonych glebach gliniastych.

Charakterystyka chwastów - Rumian polny

Rumian polny jest pospolitym chwastem polnym na glebach lżejszych próch-nicznych, niezbyt ubogich w wapno.