Jasionowo (gmina Lipsk)

Jasionowo (gmina Lipsk)

Czytaj Dalej

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość dokonania korekty poprzednich wydarzeń, trudności w porozumieniu się "Nic dwa razy", - trudności w porozumieniu się "Niespodziane...

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach „Kraju”, następnie włączona do zbiorku „Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do „Świtu” przez T. T. Jeża) przedstawiony został w ramach bardzo...

"Miłosierdzie gminy"

Okrutny szwajcarski zwyczaj wystawiania biedaków na publiczną licytację:

- zwyczaj kupowania człowieka pod pozorem miłosierdzia jako akt niby to "dobroczynnej" działalności ludzi bogatych; zwykle oddawano starych ludzi pod opiekę farmerom, za dopłatą, ustalaną w drodze licytacji i starano się, aby...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to...

Struktura i organizacja władz gminy

 

Ustawa o samorządzie gminnym w rozdziale 3 noszącym tytuł „Władze gminy” w art. 11, ust. 1 stanowi, że mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy”. Ponadto Konstytucja RP z 1997 r. (art. 4) traktuje demokrację...

Wybory do rady gminy

 

Zgodnie z ordynacją wyborczą wybory do rady gminy są bezpośrednie, równe powszechne i odbywające się w głosowaniu tajnym.

Zasada powszechności daje możliwość uczestnictwa w wyborach wszystkim obywatelom posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze zamieszkującym na terenie działania rady. Prawo...

Organy gminy

 

Konstytucja RP w art. 169, ust. l stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego (w tym przypadku gmina) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. W świetle obowiązującego ustawodawstwa w zakresie samorządu terytorialnego, rada gminy jest najwyższym organem...

Dochody gminy

 

Wszystkim jednostkom samorzą­du terytorialnego zapewniony został udział w dochodach publicznych odpo­wiednio do przypadających im zadań.

Dochodami gminy są:

- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego...

Samorząd terytorialny - GMINA

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia...

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

Gminy 

• ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

gminy ogólne (polityczne) – dominują,

gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

•autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem...

Kompetencje gminy

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów

Zadania własne, zlecone i powierzone.

Zadania i kompetencje...

Najważniejsze zadania własne gminy

Zadania własne – zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego (konstytucja)

Wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb w...

Zadania zlecone gminy

Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina w państwie niemieckim stanowi najmniejsza jednostkę podziału administracyjnego i terytorialnego państwa, oraz podstawowa społeczną i polityczna organizacje ludności zamieszkującej jej terytorium. Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Organy Gminy

Organy Gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze, przy czym uchwałodawczym powoływanym w każdej gminie jest Rada (bądź w zależności od kraju- landu, w którym pełni funkcje – Przedstawicielstwo Gminne), natomiast wykonawczym burmistrz ( dyrektor gminy lub magistrat).

Samorząd terytorialny w Niemczech - Zadania gminy

Zadania gmin to przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, związane z potrzebami miejscowych społeczności, a zwłaszcza zadania związane z rozbudowaną strukturą administracyjną państwa federacyjnego.

Zadania gmin można sklasyfikować następująco:

1. Zadania samorządowe – wykonuje je gmina...

POJĘCIE GMINY

Gmina jest wzorcem i punktem wyjścia dla wszystkich rozwiązań samorządowych. Początkowo uważana była za pierwotną wspólnotę o charakterze przedpaństwowym, opierającą swój byt na naturalnym prawie lokalnych zbiorowości ludzkich do decydowania o własnych sprawach.

Takie ujęcie gminy...

WŁĄDZE GMINY

W ustawie o samorządzie gminnym używa się pojęcia „władze gminy” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach gminy.

Pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w gminie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy.

Wspólnota samorządowa...

Rada gminy

Artykuł 18 ustawy gminnej przyjmuje zasadę domniemania właściwości rady, przekazując jej wszystkie sprawy z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto ustawa ta określa katalog najważniejszych spraw gminy, gdzie rada ma właściwość wyłączną. Są to...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy

Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, jakie jak sołectwa na obszarach wiejskich, dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Są one tworzone na podstawie art. 5 ustawy gminnej, w drodze uchwały rady gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z...