Jarosław Okrągły

Jarosław Stanisław Okrągły (ur. 6 marca 1959 w Warszawie) – polski informatyk i specjalista ds. telekomunikacji, wiceminister łączności w rządzie Jerzego Buzka. W 1982 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, następnie studiował podyplomowo systemy telekomunikacyjne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a w latach 90. ukończył...

Czytaj Dalej

Okrągły Stół

 

Historyczny przełom w Polsce nastąpił w roku 1989. Prowadzone w Magdalence koło Warszawy, od 6 lutego do 5 kwietnia, rozmowy przedstawicieli opozycji (głównie osób związanych z "Solidarnością") oraz obozu rządzącego (przede wszystkim przedstawicieli PZPR) miały doprowadzić do demokratyzacji systemu...

Kultura międzywojenna

“Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną

w historii Polski; nic w naszych dziejach

nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;

tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.”

T.Peiper

Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata...

Okrągły stół - Informacje Ogólne

W grudniu 1988 i styczniu 1989 r. obradowało X Plenum KC PZPR. W toku zaciętej polemiki między zwolennikami porozumienia ze stroną solidarnościowo--opozycyjną a konserwatystami partyjnymi, wobec szantażu ustąpienia ze stano-wisk generała Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych zwolenników...

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r.

PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko miało miejsce, gdy na...

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW

ABRAMOW-NEWERLY JAROSŁAW, ur. 17 V 1933 w Warszawie,syn I. Newerlego, dramatopisarz. Podczas studiówpolonist. na UW (1951-55) współzał. (1954) StudenckiegoTeatru Satyryków (STS) oraz współzał. (1956) i red. nacz.tygodnika „Od nowa". Pierwsze satyry, skecze, monologipisane dla STS, ogłosił m.in. w zbiór...

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in., ur. 20II 1894 w Kalniku pod Kijowem, zm. 2 III 1980 w Warszawie, prozaik, poeta, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony w środowisku kresowej inteligencji szlach., kultywującej tradycje patriot. i kult., wychowywał się w klimacie kultury zarówno pol., jak...

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN

LEITGEBER JAROSŁAW SATURNIN, ur. 18 XI 1848 w Poznaniu, zm. 22 V 1933 tamże, brat Mieczysława Antoniego, drukarz, księgarz, wydawca. W 1873 założył drukarnię w Poznaniu; wydawał kalendarze, m. in. własnym nakładem i pod swoją red. Kalendarz poznański (od 1873 przez 29 lat) i popularny Nowy kalendarz...

MACIEJEWSKI JAROSŁAW

MACIEJEWSKI JAROSŁAW; ur. 23 XII 1924 w Poznaniu, historyk literatury. Studiował na Uniw. Pozn. (1946-50) pod kier. Z. Szweykowskiego. Od 1950 pracownik.uniw., habilitowany 1960, prof. UAM od 1973, od 1969 kierownik Zakładu. Historii Literatury Pol. w Instytucie Filologii Pol'.,.od 1974 dyr. tegoż...

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK, ur. 13 VII 1935 w Warszawie, syn Władysława, poeta, tłumacz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury. Po ukończeniu 1956 filologii pol. na UŁ do 1958 pracownik nauk. tegoż uniw.; 1958-64 współred. łódz. tyg. „Odgłosy". W 1955 kierownik lit. Teatru Ziemi Łódzkiej. Od...

LANCELOT

Postać z wielu romansów cyklu (zob.) bretońskiego, związana z legendą króla Artura; najsłynniejszy z rycerzy Okrągłego Stołu, pałający grzeszną miłością do królowej Guinevere, żony króla Artura, wcielenie ideału śrdw. rycerza bretońskiego w stopniu wyższym jeszcze niż jego następca...

SIMONIDES Jarosław

>

Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

OKRĄGŁY

Okrąglak pop. nazwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie; wzniesiona w 1777-79 przez Szymona Bogumiła Zuga pierwsza w Polsce i najmonumentalniejsza w Warszawie budowla wcźesnoklasycystyczna, w kształcie rotundy krytej kopułą. Używany też jako sala koncertowa (występował tu m.in. Chopin);...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - „Okrągły stół". Opozycja przejmuje władzę w Polsce

 

W tym samym czasie dogorywał system także w Polsce. W styczniu 1989 roku doszło - po niezwykle burzliwych obradach X Plenum KC PZPR - do podjęcia decyzji o wznowieniu dialogu z opozycją i przygotowaniu obrad okrągłego stołu, na które opozycja wyraziła zgodę. 4 czerwca 1989 roku opozycja odniosła...

Socjaldemokracja w Polsce

Aby mówić o socjaldemokracji w Polsce, jej genezie, historii, obecnych przejawach czy przewidywaniach na temat przyszłości istnienia, niezbędna jest wiedza czym jest sama socjaldemokracja, bo że mamy na myśli doktrynę polityczną to z pewnością zbyt mało. Wg definicji słownikowej socjaldemokracja jest to – zjawisko społeczne i polityczne, które można określić mianem tzw. ideologii sytuacyjnej stanowiącej konglomerat różnych koncepcji i idei, które podlegają ...

Życie społeczne

SPIS TREŚCI: I) WSTĘP II) ROZWINIĘCIE 1) Kobieta i społeczeństwo 2) Młodzież 3) Sport 4) Kościoły i wspólnoty religijne 5) Mass media i opinia publiczna 6) Prasa 7) Radio i telewizja III) LITERATURA I) WSTĘP. Społeczeństwo jest formą zbiorowości, która wytwarza wartości kulturalne. Zapewnia integrację osobowości ludzi uczestniczących w wielu grupach społecznych, o różnych systemach wartości. Zastanawiając się nad celami ogólnymi, do ...

Wady postawy

wady postawy; odchylenia od prawidłowej postawy (-> postawa ciała prawidłowa). Mogą powstać w wyniku zwiększonego łub zmniejszonego kąta nachylenia miednicy. Zmiany kąta nachylenia miednicy mogą być wywołane osłabieniem mięśni brzucha lujb mięśni pośladkowych, co pociąga za sobą ustawienie...

Jarosław Iwaszkiewicz

Urodził się w 1894 r. we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie. Pochodzi ze środowiska inteligencji o tradycjach ziemiańskich. Gimnazjum ukończył w Kijowie, potem studiował w tymże mieście prawo i był słuchaczem konserwatorium.

W r. 1918 zamieszkał w Warszawie, był współtwórcą grupy poetyckiej...

ROZWÓJ DZIENNIKÓW PO OKRĄGŁYM STOLE

Decyzje Okrągłego Stoły w sprawie mediów pozbawiły stronę partyjną monopolu informacyjnego. Panowało wtedy powszechne przekonanie, że na prawdziwą wolność mediów trzeba będzie jeszcze poczekać. Niektórzy w ogóle wątpili, że kiedykolwiek ona zaistnieje w naszym kraju. Sytuacja w kraju wciąż była...

Powierzchnia Ziemi

PRZYLĄDEK-załom odruchów przebiegu linii brzegowej,występ lądu wysuwający się odruchów morze.

PRZESMYK-zwężony pas lądu między dwoma obszarami wodnymi.

NIZINA-obszar lądu położony zazwyczaj poniżej wys..200m.n.p.m.

WYŻYNY-obszary położone powyżej 200m.n.p.m.o stosunkowo słabo rozczłonkowanej...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...