Teologia Janowa

Teologia wyprowadzona z czwartej Ewangelii i z Pierwszego Listu św. Jana, w mniej-szym stopniu z Drugiego i Trzeciego Listu św. Jana i z Apokalipsy. Ewangelia św. Jana posługuje się symbolami (np. chleb, woda i pasterz, itp.), przeciwstawnymi obrazami (np. prawda - kłamstwo, miłość - nienawiść), a...

Sesja Janowa

W inaugurującym sobór przemówieniu Jan XXIII wyjaśniał duszpasterski cel tego zgromadzenia w perspektywiezjednoczenia Kościołów, ale też ostrzegł przed mnożeniem oskarżeń i potępień, co niewątpliwieodnosiło się do prób integrystów. Wystąpienie na pierwszym posiedzeniu plenarnym kardynała...