Jan Chryzostom

Jan Chryzostom

Czytaj Dalej

Święty Jan Chryzostom

Jan Chryzostom (Złotousty), biskup, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła. Jan Chryzostom przedstawiany jest jako patriarcha w stroju rytu ortodoksyjnego, czasamijako biskup Kościoła katolickiego.

JAN CHRYZOSTOM I KAPADOCYJCZYCY

Tam żyli najwybitniejsi jej przedstawiciele, jak święty Jan Chryzostom, oraz wielcy Kapadocyjczycy. Jan, którego następne pokolenie nazwały Chryzostomem, to znaczy Złotoustym, urodził się w Antiochii, w bogatej rodzinie chrześcijańskiej, mniej więcej w połowie stulecia.

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701)

Jan Chryzostom Pasek znany jest z "Pamiętników" przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny.

PASEK JAN CHRYZOSTOM

PASEK JAN CHRYZOSTOM, z Gosławic, ur. W końcowej partii trybem kronikarskim rejestrują wypadki z czasów Michała Korybuta i Jana III, m.

GOŁĘBIOWSKI JAN CHRYZOSTOM OESA

Caputa, Jan Chryzostom G.

Jan Chryzostom

Tak zwana liturgia świętego Jana Chryzostoma nie odpowiada ściśle praktyce liturgicznej jego czasów, jaką poznajemy z dzieł samego Chryzostoma.

JAN CHRYZOSTOM [Złotousty] św.

Piotrze pochodzi z homilii 79 [PG L1X 391] Chryzostoma. Jan Złotousty, Wybór homilij i mów, Kraków 1947.

Jan Chryzostom Pasek

Naj lepsze pozostawił po sobie szlachcic z Rawskiego, Jan Pasek (urodzony około ro­ku 1636, zmarły 1701), wychowanek szkół jezuickich.

BOHOMOLEC JAN CHRYZOSTOM SJ

ur. 27 I 1724 naBiałorusi, zm. 17 II 1795 w Warszawie, Prof, filozofii w kolegiachjezuickich, brat Franciszka.

Do zakonu wstąpił 1739 w Wilnie; ukończył seminarium nauczycielskie,a nast. studiował filozofię (1742-45) w Wilnie i teologię(1748-52) w Warszawie; 1751 przyjął święcenia kapł. ; 1753-54był...

GINTYŁŁO JAN CHRYZOSTOM bp.

ur. 1789 na Żmudzi,zm. VIII 1857 w Olsiadach k. Telsz, hebraísta.

Studiafiloz.-teol., rozpoczęte 1807 w seminarium duch. w Krasławiu,kontynuował od 1808 w Wilnie, gdzie pod wpływemorientalisty F. Żukowskiego zainteresował się językamiwsch.; 1813 przyjął święcenia k a p ł . ; od 1816 był prefektem,a...

Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

„Na lipę”

Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim.

ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku.

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WARSTWA OBYCZAJOWA

Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się pamiętniki są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajowości tamtych czasów.