Jąkanie

Czytaj Dalej

Jąkanie

Jest zaburzeniem płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowanym nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; określa się też jako zaburzenie mowy w płaszczyźnie suprasegmentalnej-akcent, rytm i melodia.

Rodzaje jąkania:

- kloniczne-przeważają w nim skurcze kloniczne

-...

Jaka jest zależność między jąkaniem a giełkotem?

D. A. Weiss jako pierwsza założyła, że giełkot zwykle poprzedził jąkanie  i utrzymuje się w jego wczesnej fazie. Pojawia się ponownie, gdy jąkanie zmniejsza się. Weiss nie wyjaśnia, w jaki sposób giełkot przechodzi w jąkanie, a jąkanie w giełkot.

Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawili Z...

Jakie są przyczyny jąkania?

Trudno jest oddzielić etiologię od patomcchanizmu jąkania. Opracowano wiele teorii próbujących wyjaśnić przyczyny tego zaburzenia mowy, które zostały usystematyzowane w ramach: teorii biologicznych,

-    teorii psychologicznych.

-    teorii behawioralnych,

-    teorii lingwistycznych.

Neurologiczne...

Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, człowiek rodzi się z półkulami mózgowymi ukształtowanymi funkcjonalnie, jednak stopień lateralizacji mózgu może zmieniać się w zależności od specyficznych warunków ontogenezy.

Hipoteza o zaburzonym wzorcu lateralizacji funkcji u osób jąkających się ma...

Jąkanie, giełkot, logofobia, objawy niepłynności mówienia

Jąkanie to patologiczna zdolność mówienia i reakcje jej towarzyszące : • sygnały drgania ciała – drganie wargi • współruchy – mimika twarzy Osoba jąkająca się, jest świadoma tego że się jąka. Objawy niepłynności mówienia : • powtarzanie głosek, sylab, wyrazów • przeciąganie (mmmama) • blokowanie (m_mama) • ebolokacja (yyy, mmm) • słowa łatwe (taktak, nienie, wulgaryzmy) • pauss – ktoś coś mówi, nagle przerywa i po chwili ...

Jakie są rodzaje jąkania?

Istnieje kilka podziałów jąkania. Tradycyjnie dzieli się je na: jąkanie kloniczne, gdzie dominują skurcze kloniczne,

-    jąkanie toniczne, gdzie dominują skurcze toniczne,

jąkanie kloniczno-toniczne, gdzie występują skurcze mieszane.

Skurcze kloniczne lub toniczne mogą lokalizować się w różnych...

Jak przebiega rozwój jąkania?

Jąkanie jest zaburzeniem d y n a m i c z n y m, t/n. zmieniającym się w onto-genezie; sytuacyjnym, tzn. występuje w jednych sytuacjach, a nic pojawia się w innych; okresowym, tzn. pojawia się i znika, co dezorientuje otoczenie. Dlatego rozwój jąkania nie jest prostolinijny, lecz przypomina raczej...

Co to jest jąkanie?

Definicji jąkania jest wiele. Istoty tego zaburzenia mowy można wyrazić następującym wzorem:

J = f(N + R)

gdzie: ./ jąkanie,

.'V - niepłynność mówienia,

R reakcje towarzyszące nicpłynności mówienia.

A zatem jąkanie jest funkcją nicpłynności mówienia i reakcji jej...

Jak diagnozować jąkanie?

Należy podkreślić, że jąkanie rozpoznaje się u osoby, którą się ocenia. Lepiej więc mówić o diagnozowaniu osoby jąkającej się, niż o diagnozie jąkania. Często jednak te terminy stosowane są zamiennie.

Głównymi celami procesu diagnozowania osoby jąkającej się jest określenie:

a)...

Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a zaburzeniami mowy?

U osób upośledzanych umysłowo występują le same zaburzenia mowy. co u jednostek z normą intelektualną. Dlatego termin uligofazja jest mało precyzyjny i nie ukazuje specyfiki mowy niedorozwiniętych umysłowo. Istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego...

Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny i objawy

Objawy:

I. o charakterze językowym – dotyczą one płynności pojawiania się jednostek języka i polegają na

*powtarzaniu róznych jednostek języka:

- głoski – aaaagatka,

- sylaby – papapalec,

- fragmentu wyrazu

- całego wyrazu – byłem, byłem i nie mogłem, mogłem zanieść

     *wydłużaniu...

Jaką wartość ma ludzie życie?

Coraz częściej w dzisiejszych czasach człowiek zadaje sobie pytania: Jaki sens i wartość ma ludzkie życie? Czy mamy prawo je niszczyć? Co tak naprawdę kieruje naszym działaniem? Rozsądek czy czysty egoizm? A przede wszystkim, Czym jest tak naprawdę życie? I Co tak naprawdę jest dla nas wartością? Takie i wiele innych pytań zadaje sobie również i ja. W tej pracy postaram się jak najlepiej przedstawić moje osobiste refleksje i wnioski po przeczytaniu Encykliki „Evangelium ...

Jaka jest metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny towaru eksportowanego?

Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży:

1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez konkurencję. W tym zakresie niezbędne jest określenie, jakie towary ostateczny odbiorca uważa za konkurencyjne, a także...

JAKĄ ROLĘ W DOBIE GLOBALIZACJI, PEŁNIĆ MOŻE IDEA TOLERANCJI?

Czym, że jest państwo? *Państwo organizacja polityczna obejmująca zakresem swego działania ogół członków społeczeństwa zamieszkującego określone terytorium, istniejąca dla zapewnienia panowania politycznego klasie panującej pod względem politycznym i wyposażona w tym celu w zorganizowany aparat przymusu. No właśnie; aparat przymusu. Bo czym, że jest państwo, jeśli nie narzucaniem nam woli większości, czy musimy równać się ze wszystkimi i zapominać o swojej ...

Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu.

Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu.

 

Każdy z nas lubi oglądać telewizję. Nie potrafimy sobie już dziś wyobrazić współczesnego świata bez telewizji. Istnieją różne programy, a każdy lubi oglądać coś innego. Spędzamy przed ekranem wiele godzin, czasem tak naprawdę nie wiadomo po co i...

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ?

Czym są i jaką rolę pełnią centra logistyczne w procesach dystrybucyjnych ? Mówiąc o centrach logistycznych, łączymy je przede wszystkim z działalnością operatorów logistycznych. I w ten sposób próbujemy im pokazywać korzyści i namawiać do wspólnych inwestycji. W dzisiejszych czasach nie sztuka wyprodukować, tylko sprzedać. Ważne jest aby towar sprzedać, ale najpierw trzeba go mieć. Dlatego warto, abyśmy stworzyli producentom warunki do efektywnej budowy sieci ...

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnym

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania. Aktu administracyjnego nie można wydać w dowolny sposób . Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów. Istnieje stały tryb załatwiania określonych rodzajów spraw.

Jaką rolę pełni kształcenie ustawiczne w rozwoju zawodowym człowieka.

Kształcenie ustawiczne oznacza stan uczenia, się, który trwa od narodzin człowieka do kresu jego istnienia, proces dynamiczny, nieprzerwany. Kształcenie ustawiczne jest równocześnie ideą, procesem i zasadą. Stawia ona w centrum swego zainteresowania człowieka. Istotą kształcenia ustawicznego jest intencjonalne, planowe i racjonalne oddziaływanie na rozwój człowieka na każdym etapie jego życia. Ma to być taki kierunek rozwoju, by w sposób optymalny umożliwiał kształceniu ...

Dlaczego ludzie wytworzyli kulturę, jaką spełnia ona funkcje społeczną

Temat w całości: Kultura wydaje się być wyłącznie wytworem ludzi. Dlaczego ludzie wytworzyli kulturę, jaką spełnia ona funkcje społeczną, i jak jest ona przekazywana w między pokoleniowych stosunkach społecznych. Zanim zacznę rozważania na temat znaczenia kultury, przyjrzyjmy się najpierw, co rozumiemy pod tym terminem. Pytanie o definicję kultury wprowadza zarówno mnie jak i wielu innych ludzi w stan lekkiego zakłopotania. Bo przecież każdy z nas potrafi w sposób ...

Jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych

Wprowadzenie Aby zrozumieć, jaką rolę odgrywają komputery w systemach sieciowych, rozważmy Internet. Internet jest ważnym zasobem, istotnym w funkcjonowaniu biznesu, przemysłu i szkolnictwa. Tworzenie sieci mającej połączenie z Internetem wymaga starannego planowania. Nawet w przypadku pojedynczego komputera PC, aby podłączyć się do Internetu niezbędne jest sporządzenie planu i podjęcie odpowiednich decyzji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko komputer, lecz również ...