Jak wybrać właściwe podejście terapeutyczne?

Sumując: terapeuta wybiera podejście, które najskuteczniej prowadzi do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest powrót chorego do zdrowia, przy czym nigdy nie wolno zapominać, żc chodzi tu w każdym przypadku o konkretnego pacjenta i o jego dobra, a nie o udowodnienie słuszności czy niesłuszności tych czy innych poglądów.

Jak ustalić cele terapii chorega z afazją?

Cele te nie są jednak ustalone raz na zawsze, nic są narzucone z góry, lecz zmieniają się ewoluują dynamicznie wraz z upływem czasu i postępami, jakie uzyskuje nasz pacjent w procesie terapii.

Kiedy należy rozpocząć i jak długo prowadzić terapię chorego z afazją?

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących powodzenie terapii pacjenta z afazją jest czas, jaki upłyną) od momentu uszkodzenia mózgu do chwili rozpoczęcia ćwiczeń mowy.

Jak dzielą się metody terapii chorych z afazją?

stylu telegraficznego (czyli tendencji do posługiwania się jedynie rzeczownikami), poprzez przyzwyczajenie go do tego, że kiedy próbuje wyrazić jakieś życzenie lub przekazać pewną informację musi od razu starać się ująć lo w proste zdanie.

Jak należy przygotować system artykulacyjny i oddechowy chorego z afazją do mówienia?

Przygotowanie systemu artykulacyjncgo i oddechowego chorego rozpoczyna się od ćwiczeń ustawiania języka i warg w różnych układach. Należą lu wszelkiego rodzaju próby, dzięki którym chory może otrzymywać maksymalnie dużo informacji czuciowych i wzrokowych. Próby te można podzielić na:

-...

Jak można pomóc pacjentowi, który powtarza stereotypową wypowiedź?

Zadaniem rerapeuty jest ustalenie, jakie są te zautomatyzowane wypowiedzi, w celu przekształcenia ich w wypowiedzi kontrolowane.

Jak można pomóc choremu, który rozumie wypowiedzi innych, ale wypowiada tylko pojedyncze słówa?

Jedną z najlepszych metod w pracy z takimi pacjentami jesi terapia intona-cyjno-mclodyczna (ang. Melodie Intonatinn Therapy MIT; Helm-Estabrooks, Nicholas, Morgan 1989). Program MIT składa się z trzech części (poziomów). W trakcie dwu pierwszych części wprowadza się monosylabiczne słowa oraz często...

Jak rozwijać słownik pacjenta z zaburzeniami nazywania?

Jednak tego zjawiska absolutnie nic wolno interpretować w ten sam sposób, w jaki najczęściej interpretuje jc rodzina: jako dowód, że chory może mówić, kiedy naprawdę chce.

Jak można pomóc choremu z afazją, który pomimo postępu w terapii mowy w dalszym ciągu nie może porozumiewać się z otoczeniem?

W naszej terapii używamy opowiadania z dalekiego kraju, z innej rzeczywistości, jak lo zawsze ma miejsce w bajkach, legendach i mitach, po lo, aby pacjentowi zwrócić uwagę na pewną uniwersalną treść tych opowiadań (MacQueen 1991) i odszukać morał, jaki zawiera dane opowiadanie.

Jak można odbudować zdolność abstrakcyjnego myślenia chorego?

Choć nic sposób narzucać dyscypliny w tych ćwiczeniach, jednak warto podkreślić znaczenie, jakie może mieć dla pacjenta pierwszy dowcip, który zostanie przezeń zrozumiany i który go rozśmieszy.

Jak prowadzi się terapię zaburzeń pisania i czytania?

W procesie terapii funkcji pisania sprawą pierwszoplanową, którą musimy ustalić jest to. czy chory będzie posługiwać się prawą czy lewą ręką, tj. czy stopień niedowładu prawej ręki pozwala na posłużenie się nią w pisaniu. Jeżeli ruchy prawej ręki są względnie zachowane, należy je...

Jak dzieli się dysartrię według kryterium przyczynowego?

Istnieje kilka przyczyn dysartrii, które jednocześnie slanowią podstawę jej rozróżnienia. Na podstawie kryterium przyczynowego powstała zarówno klasyfikacja M. Sovaka (1978). jak i I. Styczek (1980). Autorzy ci wyróżniają następujące rodzaje dysartrii:

•    dysartrię korową powstałą w wyniku...

Jak dzieli się dysartrię według kryterium objawowego?

Objawy zaburzeń mowy zależą więc od lego, które mięśnie i w jakim stopniu zostały porażone, co powoduje występowanie - poza zaburzeniami artykulacji - również zaburzeń w realizacji płaszczyzny supraseg-mcntalncj wypowiedzi (rytmu, tempa, melodii, akcentowania), a także trudności w wytwarzaniu głosu (fonacyjnc) oraz trudności oddechowe, wynikające z braku regularności oddechu.

Jak określić profil dysartrii?

Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych. Służy do tego test dysartrii, opracowany przez Z. Tarkowskiego, I. Gałkowską i B. Tomik. Test ten składa się z 5 następujących podtestósv:

-    Podstest I: Komunikacja słowna. Jest...

Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

Kontakt emocjonalny streszcza się w słowach: jakie emocje wyzwala pacjent w logopedzie, a jakie logopeda w pacjencie?

Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt terapeutyczny jesl to umowa między terapeutą a pacjentem lub jego opiekunem. Jesl to szczególne zobowiązanie obu stron do przestrzegania zasad terapii, które są ściśle określone. Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi...

Jak prowadzić trening terapeutyczny?

Nie ma treningu bez trenera. Logopeda w roli trenera powinien być: aktywny, stanowczy, konsekwentny, wymagający, sumienny, odpowiedzialny, empa-lyczny, analityczny, Wymienione ccchy nic są wzajemnie sprzeczne, lecz uzupełniają się. Można być aktywnym analitykiem, który analizuje sytuację i...

Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

Czym jest intonacja i jak funkcjonuje w wypowiedzeniu?

W wypowiedzeniach, które funkcjonują we współczesnej polszczyżnic, wskazuje się Irzy podstawowe kontury intonacyjne (trzy typy zmian tonu podstawowego), poprzez odniesienie do naturalnego, maksymalnie niena-cechowancgo przebiegu tego tonu, za jaki L.

Niech wygrana będzie jak największa

Już Jessie Livcrmore podkreślał znaczenie maksymalizacji zwycięstwa w sytuacji, gdy wnioski inwestora oparte na wcześniejszej analizie okazują się prawidłowe. Przy takim podejściu wystarczy zwykle mieć rację przez połowę czasu, bo jeśli się już wygrywa, to wygrywa się dużo.

Posiadanie...