Od jak dawna znane są przypadki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu?

Trudności w czytaniu i pisaniu mają tak długą historię, jak historia posługiwania się pismem w komunikacji międzyludzkiej. W I w.n.e. Valerius Maximus i Pliniusz opisali przypadek uczonego Atcńczyka, który utracił umiejętność czytania wskutek uszkodzenia mózgu - był to więc przypadek dysleksji...

Jak klasyfikowane są specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci?

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci występujące od początku nauki szkolnej są lokalizowane w różnych systemach klasyfikacyjnych, związanych z takimi dyscyplinami naukowymi, jak logopedia, medycyna, psychologia i pedagogika.

Logopedia uznaje je za syndrom zaburzeń komunikacji, czyli...

Jak definiujemy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, czyli dysleksję rozwojową?

Kryteria identyfikowania specyficznych zaburzeń czytania i pisania formułuje aktualna definicja, opublikowana w 1994 r. na łamach „Pcrspccti vcs" nr 5 przez Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji (Internationa! Dysle-xia Association) - jedno z najstarszych na świccie stowarzyszeń zajmujących się lą...

Jak rozumieć różnice pomiędzy terminami: dysleksja rozwojowa, dysleksja, dysortografia, dysgrafia?

Dzięki zastosowaniu powyższego systemu terminologicznego możemy precyzyjnie określić, jakie formy zaburzeń występują w danym przypadku w komunikowaniu się za pomocą mowy pisanej.

Jak rozpoznaje się zaburzenia w czytaniu i pisaniu według międzynarodowych klasyfikacji?

Zaburzenia w czytaniu i opanowywaniu poprawnej pisowni są w obydwu klasyfikacjach, ij. w ICD- 10 i DSM IV, szczegółowo scharakteryzowane i różnicowane z innymi jednostkami nozologicznytni. Zgodnie z tymi charakterystykami specyficzne rozwojowe zaburzenia umiejętności szkolnych i zaburzenia w uczeniu się w...

Jak często występują przypadki specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu?

Zgodnie zc statystykami UNESCO na świecie żyje ponad 900 min ludzi niepiśmiennych, wśród których znajdują się leż Izw. analfabeci funkcjonalni. Są to osoby, które uczyły się czytać i pisać, lecz z umiejętności tych z uwagi na niski stopień ich opanowania - praktycznie nie korzystają. Rekrutują...

Jak diagnozować dysleksję?

czy mamy do czynienia zc specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dyslcksją rozwojową oraz jaki jesl zakres tych zaburzeń (dysleksja, dysorlografia, dysgrafja).

Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z dysleksją rozwojową?

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

analiza dokumentacji dziecka (informacji o stanic dziecka po urodzeniu w skali Apgar, karty zgłoszenia do poradni dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu),

wywiad rozwojowy, wywiad środowiskowy,

sondaż diagnostyczny przeprowadzony z uczniem w technice...

Jak należy postąpić z dzieckiem, u którego stwierdzimy lateralizację nieustaloną lub skrzyżowaną?

Czasem można podjąć próby przyuczenia takiego dziccka do posługiwania się głównie prawą ręką. Zawsze jednak szanujemy jego wybór i nigdy nie czynimy takich prób na silę. wbrew woli dziecka i całkowitej jego akceptacji. Nigdy nie przestawiamy dzicci lewostronnie zlateralizowanych, pamiętając, że...

Jak czytają osoby z dysleksją rozwojową?

Sposób czytania tych osób różni się w zależności od tego, jaki typ dyslcksji reprezentuje czytający.

Jak należy postępować z dziećmi dyslektycznymi, które mają zaburzenia uwagi?

Niewłaściwy sposób postępowania z dzieckiem dyslektycznym z deficytem uwagi wzmaga objawy zaburzeń i prowadzi do ich utrwalenia. Atmosfera na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych musi być spokojna, a postawa terapeuty powinna charakteryzować się ciepłem i życzliwością. Nie wolno wobec takich dzieci...

Jak utrwalać pisownię wyrazów?

Bardzo dobrym treningiem utrwalającym pisownię są ćwiczenia polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi (np.pechowy bo zapeszyć; zachód - bo zaszedł', błahy bo pobłażać).

Inny rodzaj ćwiczeń polega na znalezieniu wyrazów podslawowych w wyrazach pochodnych, np...

Jak sprawdzać i poprawiać prace pisemne uczniów z dysortografią?

W przypadku dzieci młodszych najlepszą formą poprawy błędu jesl zaklejenie całego wyrazu paskiem papieru (lub wymazanie korektorem) i napisanie poprawnej formy. Jeśli nauczyciel nie ma takiej możliwości (brak czasu, duża liczba błędów), to powinien błąd lub wyraz przekreślić (najlepiej...

Jak dzielimy afazję ze względu na stopień nasilenia?

Bez względu na to, jak definiujemy afazję w abstrakcji, czy to z punktu widzenia teorii neurologicznej, logopedycznej, a fazj o logicznej, ncurolingwistycz-nej czy ncuropsychologiczncj, patomechanizm afazji danego, konkrclnego pacjenta jcsl wypadkową czynników zarówno uniwersalnych, jak i indywidualnych...

Jak badać agramatyzm?

dalej pytanie: Jakie może być zastosowanie metody etnograficznej w badaniach afazji?

Jak często należy badać pacjenta z afazją za pomocą jednej z baterii diagnostycznych?

Należy lu raz jeszcze podkreślić, żc pacjent powinien być badany okresowo podczas trwania terapii logopedycznej, a w szczególności przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu. Te i inne badania okresowe trzeba oddzielić wyraźnie od terapii w tym sensie, że w czasie badania nic pomagamy...

Jak można badać zaburzenia dyskursu?

W literaturze afazjologiczncj można znaleźć różne sposoby badania dyskursu, przy czym należy przyznać, żc większość tych metod, bez względu na ich ewentualne walory naukowe, nic nadaje się do stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Wielu logopedom badanie dyskursu może wydawać się nawet...

Jak ocenić zdolność funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją?

Autorzy podają bardzo dokładną charakterystykę każdej z wymienionych tu sytuacji komunikacyjnych Na przykład inicjatywa jesl charakteryzowana jako zachowanie pacjenta zmierzające do nawiązania kontaktu z inną osobą na poziomie pragmatycznym (sposób, w jaki pacjcnl komunikuje chęć przekazania swojemu rozmówcy określonego przedmiotu, np.

Jak oceniać zdolności komunikacyjne chorych z afazją w życiu codziennym?

jakie podają testy tradycyjne. Tradycyjne metody są na ogól zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wskazówki wynikające z kontekstu, jakie ludzie często stosują w życiu codziennym.

Jak rozpocząć pracę z chorym z afazją?

Strategię ustala generał, który dysponuje owymi zasobami i decyduje, w jaki sposób najlepiej osiągnąć ustalone cele: kiedy i jak aiakować, kiedy się wyeolać, kiedy podjąć bitwę, kiedy jej unikać itd.