Jak przebiega postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego rozwoju mowy?

stwierdzenie: -    czy dziecko mówi i czy w ogóle rozumie mowę, -    czy mówienie sprawia mu trudność, czy jego mowa jest zrozumiała, jaki jest poziom wypowiedzi dziecka, tzn.

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM pochodzenia korowego

U małych dzieci (w wieku 2-3 lal) często trudno jest odróżnić NORM pochodzenia korowego od prostego (samoistnego) opóźnienia rozwoju mowy Z. Kor-dyl (1968) podkreśla, że pomimo znacznych podobieństw istnieją też różnice, które można zauważyć jednak tylko w toku systematycznej obserwacji. Jedną z...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci upośledzonych umysłowo

W przypadku tych dzieci należy jak najwcześniej podjąć postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne w celu umożliwienia im porozumiewania się. Istotne jest przede wszystkim nauczenie tych dzieci werbalizowania własnych myśli, próśb i życzeń, komunikowania własnych potrzeb, odczuć i emocji, wpojenie im...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci głuchych i niedosłyszących

W przypadku dzieci niedosłyszących i głuchych istotne jesl wczesne rozpoznanie i diagnozowanie zaburzeń słuchu. Im wcześniej rozpoznany jest ubytek słuchu i dziecko zostanie wyposażone w aparat słuchowy, tym większe są jego szanse na opanowanie mowy.

W pierwszym etapie terapii najważniejsze jest...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci z uszkodzeniem obwodowego narządu mowy

U dzieci z wadami rozwojowymi (rozszczepami) warg i podniebienia oraz wadami zgryzu, przerostami języka, a także zaburzeniach motoryki narządów artykulacyjnych, wraz z wystąpieniem trudności w mówieniu zostaje ograniczona możliwość czynnego kształtowania umiejętności językowych, co bezpośrednio...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

W wyniku lego zaburzenia rozwoju dochodzi do opóźnienia rozwoju mowy i w konsekwencji do zaburzenia mowy określanego mianem dysarlrii (anartrii). Trudności takiego dziccka podobnie jak w przypadku rozszczepów, chociaż tamte mają nieco inne źródło polegają na zaburzeniu mechanizmów wykonawczych mowy, co...

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci z zaburzeniami procesów emocjonalno - motywacyjnych

Do tej grupy zaburzeń zalicza się głównie autyzm wczcsnodziecięcy i mu-tyzm. Autyzm charakteryzuje brak rozwoju wszelkich sposobów komunikacji lub stcreolypowe używanie mowy, a mutyzm zaprzestanie mówienia z przyczyn psychologicznych. Terapię mutyzmu powinien więc prowadzić psychiatra lub psycholog.

U...

Jak przebiega badanie rozumienia w przypadku dysfazji dorosłych?

Przy badania dorosłego pacjenta nie należy rzecz jasna używać narzędzi i materiału badawczego (zestawów obrazków, historyjek obrazkowych, tekstów itp), stosowanego przy diagnozowaniu dzicci.

Badanie rozumienia

Przebieg i sposób badania zdolności rozumienia został szczegółowo opisany w metodyce...

Jak różnicuje się afazję (dysfazję) na podstawie prób pisania, czytania i liczenia?

A. W afazji (dysfazji) motoryczno-odśrodkowcj występują:

-    mctatczy głoskowe i sylabowe (podobnie jak w mowie),

-    perseweracje głoskowe,

-    agramatyzmy,

-    przewaga rzeczowników,

-    czasowniki w bezokoliczniku.

B.    W afazji (dysfazji) motoryczno-dośrodkowej występują: substytucje...

Jak dzieli się metody stosowane w terapii afazji (dysfazji)?

Najogólniej rzecz biorąc, wszystkie metody stosowane w terapii afazji (dysfazji) można podzielić na takie, które:

1.    służą przezwyciężeniu zaburzeń bezpośrednio wynikających z uszkodzeniu mózgu. Należą do nich mctody bezpośrednie i pośrednie;

2.    dotyczą zjawisk o charakterze wtórnym...

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dysartrii?

jaki jest typ zaburzeń napięcia mięśniowego (czy napięcie jest wzmożone, czy obniżone).

Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

Ponadto konieczne jest zbadanie wymowy głosek w różnych sąsiedztwach fonetycznych Po stwierdzeniu, jakie fonemy są wadliwie realizowane, można - korzystając z metody słów-kluczy (jednej z metod lingwistycznych) - spróbować poszukać takich słów, w których zaburzona głoska jest wymawiana prawidłowo.

Jak przeprowadza się terapię sygmatyzmu?

Sygmatyzm to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych wszystkich trzech szeregów: 1 ciszącego, tj. i, ż,ć,dż\ II - syczącego, tj.z, c, dz\ III - szumiącego, tj. sz, ż, cz, di. Określenie dentalizowane oznacza, że głoski ic są realizowane ze znacznym zbliżeniem górnych i dolnych...

Jak prowadzi się terapię kappacyzmu i gammacyzmu?

Kappacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski A. agammacyzm -głoski g. Głoski te najczęściej albo w ogóle nic są realizowane, albo w miejscu zwartych, tylnojęzykowych, welamych k i g występują zwarte przedmoję-zykowo-zębowe, tj. / i d. ewentualnie są realizowane w postaci zwarcia krtaniowego, którego...

Diagnoza i terapia palatolalii - Jak przeprowadza się pierwszy etap badania?

Nalomiast usiała się w loku wywiadu następujące dane: -    wiek dziecka, -    jakie przebyło już ono operacje (w związku z rozszczepem), -    jakie je jeszcze czekają, czy został zdiagnozowany słuch dziecka, czy jest ono poddane leczeniu ortodontycznemu, -    czy wśród rodzeństwa dziecka wystąpiła la sama wada rozwojowa, jak często dziecko zapada na infekcje górnych dróg ...

Jak przebiegają kolejne etapy badania logopedycznego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim?

W zasadzie już po badaniach wstępnych logopeda potrafi ogólnie określić, z jakim problemem ma do czynienia.

Jak przebiega diagnozowanie upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym?

W przypadku głębiej upośledzonych badania tc ukierunkowane są przede wszystkim na ocenę stopnia opanowania przez nich umiejętności składających się na kompetencję komunikacyjną każdego człowieka, czyli umiejętności (Twardowski 1991): nawiązywania rozmowy, -    utrzymywania płynnego toku rozmowy, -    zapobiegania przerwaniu rozmowy i przezwyciężania zakłóceń, jakie się w niej pojawiają, - ...

Jak przebiega pierwszy etap badania logopedycznego dziecka z przypuszczalną wadą słuchu?

czy nastąpiły zaburzenia wczesnego okresu ciąży, zwłaszcza w pierwszych jej trzech miesiącach (wszak w tym czasie kształtuje się narząd słuchu), czy matka w czasie ciąży przechodziła choroby wirusowe, zatrucie ciążowe, czy przyjmowała w tym czasie leki; toksoplazmoza, choroby metaboliczne matki, czy ciąża była donoszona (wcześniactwo może być przyczyną patologicznej żółtaczki dziecka, która z kolei prowadzi do uszkodzeń słuchu), jaki ...

Jak nauczyciel szkoły masowej może pomóc uczniowi z wadą słuchu?

   Ważne jest przyzwolenie na przemieszczanie się ucznia niesłyszącego, kiedy w klasie dzieją się jakieś istotne rzeczy, 8.