Ja idealne

Czytaj Dalej

" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) " . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę misję ?

Choć od bohatera romantycznego dzieliło go sporo, to jednak wpływ jaki wywarł na późniejsze modele bohaterów sprawia, że trzeba o nim wspomnieć.

Typy idealne w socjologii

zbioru cech idealnych,ale jest potrzebny żeby wyjaśnić jak byłoby gdyby nie zadziałały czynniki zakłócające. Jest zbiorem idealnych cech np. gospodarki kapitalistycznej,biurokracji,religii,systemu gosp.

Analiza przeżyć własnego ja

Jest w relacji zewnętrznej do mojego ja – odkrywamy jako niezależne od tego, co jest moje. To ja je podmiotuje, wydaje sygnał ich rozpoczęcia i ja kieruje ich przebiegiem.

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Większość socjalistów polskich kontynuowała jednak koncepcję programową B. Uważali, że takie państwo odpowiadałoby także Ukraińcom, Białorusinom i Litwini Socjaliści galicyjscy głosili jeszcze inna koncepcję federacyjną.

Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

Konserwatyzm ukształtował się latach 30’ Jednym ze współtwórców konserwatyzmu w Galicji by Antoni Zygmunt Helcel. Uważał on, że nie można odrzucać zmiany bo jest ona konieczna. Jednostka miała być podporządkowana państwu i społeczeństwu.

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Zajmował się on szczególnie gospodarką, uważał, że trzeba rozsądnie gospodarować w zależności od potrzeb kraju i społeczeństwa. W późniejszych latach liberałowie wyrażali chęć współpracy z Kościołem i podkreślali pozytywną rolę Kościoła katolickiego w społeczeństwie polskim.

Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina, następnie wspólnota lokalna wspólnota narodowa, a także wspólnoty religijne, kulturalne, zawodowe i inne.

Myśl polityczna Maxa Webera - Typy idealne

nie ma czegoś takiego jak idealny kapitalizm, jedynie realny kapitalizm. Próba opisu rzeczywistości społecznej musi konstruować typy idealne, a z drugiej strony dokonywać ich konkretyzacji – odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Teorie władzy - Idealne typy panowania wg Webera

Panowanie legalne - władza legalna, opierająca się na fakcie istnienia prawa stanowionego, kształtującego podrzędność jednych grup czy jednostek wobec innych, regulującego zasady i zakres władzy (tylko w takim stopniu, w jakim wyznacza go prawo), a także relacje pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

Co to jest opinia publiczna i czy można ją poznać? (?)

2 kwestie, których musi dotyczyć opinia publiczna: - państwo - polityka Przeciwieństwem opinii jest wiedza, która jest prawdziwa, bo opiera się na prawdzie. (Opinia jest to nie-wiedza)

Co to jest ekonomiczna wielkość zamówienia i jakie czynnymi ją określają

Wprowadzenie formuły EWZ jest oparte na następujących założeniach: a) wielkość popytu jest stała, powtarzalna oraz znana i zakłada się kontynuację tego popytu do bliżej nieokreślonej przyszłości; b) czas dostawy towaru jest stały i znany; czas ten od momentu złożenia zamówienia do otrzymania zamówionej partii jest, przeto określany zawsze stałą liczbą dni; c) nie są dozwolone przypadki wyczerpania ...

Tożsamość zawodowa psychologa - Trzy stany organizacji Ja wg E. H. Eriksona a tożsamość zawodowa psychologa

: (1) właściwości granic Ja – nie-Ja, a więc relacje między jednostką a kontekstem jej rozwoju, (2) właściwości doświadczenia jednostki, głównie stopień jego homogeniczności / heterogeniczności i (3) właściwości centralnego elementu sterującego jej postępowaniem czyli charakter systemu wartości regulującego zachowania

Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

Celem jest ukazanie współzależności między jakością kontekstu życia jednostki, a strategiami jej działania oraz „efektem” w postaci struktury Ja.

Teoria ukierunkowań "JA" Higginsa

osiągnięciami, spełnienia standardów stawianych przez ważne osoby wczesnego dzieciństwa - Ja powinnościowe obejmuje właściwości, którymi (jak nam się wydaje) powinniśmy się charakteryzować,, wiąże się z porażkami, nie spełnionymi standardami zgodnie z teoria rozbieżności Ja Higginsa dążymy do zmniejszenia różnicy między Ja realnym a idealnym (RI) (bo wiąże się z uczuciem smutku, rozczarowani i niezadowolenia), oraz Ja realnym a Ja ...

Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

Psychoanaliza jako teoria osobowości ma wiele nurtów, jednym z nich jest psychoanaliza klasyczna Zygmunta Freuda. Psychoanaliza Freuda jest często nazywana głębinową , jest to psychologia głębi.

Zagadnienie przedmiotów idealnych

Jeżeli poznanie rozumowe zaznajamia nas z prawdziwą rzeczywistością, to tą rzecz. ) Zdaniem Platona tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość, a świat rzeczy jednostkowych, dostępny poznaniu zmysłowemu nie jest taką rzeczywistością.

Poglądy Plotyna - Świat idealny, psychiczny i materialny

W filozofii Platona ten świat był najważniejszy, zaś u Plotyna jest dopiero drugi (jest to rozwinięcie oryginalnej koncepcji Platona). Realna jest w nim tylko materia, ukształtowanie zaś jest zjawiskiem idealnego bytu odzwierciedlającego się w materii.

IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA

Możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej swobody wypowiedzi, w sytuacji pozbawionej jakichkolwiek nacisków i ograniczeń niemerytorycznych.

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - Osoba

] Czeka mnie nie lada zadanie, mam przecież wyjaśnić, jak jedna z kategorii umysłu ludzkiego — jedna z tych idei, które uważamy za wrodzone — powstawała, a potem rozszerzała się w ciągu wielu stuleci i poprzez zmienne koleje losu; wresz-cie, jak dziś jeszcze jest chwiejna, delikatna, cenna i wymaga wciąż dalszego opraco-wania.

Pojęcie osoby, pojęcie „ja” - „Indywiduum” i miejsce „osoby”

Można też na przykład poprzez rozdział imion wśród jednostek, klanu i klasy małżeńskiej (osiem klas u Arunta) badać związki tych imion z wiecznymi przodkami, z ratapa,  związki występujące w chwili poczęcia, kiedy to płody i dzieci wydobywają się na  światło dzienne, a także związki między imionami ratapa a imionami dorosłych (w szczególności imionami ...