Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

i wygrał Izrael, który powiększył swoje terytorium ziemiami przyznanymi Palestyńczykom przez ONZ. Wprowadzono ograniczenia eksportu ropy oraz embargo wobec USA, Holandii, Portugalii, RPA za ich proizraelską politykę (USA- zniesione po rozdzieleniu wojsk egipskich i izraelskich).

Powstanie Państwa Izrael

Obecnie państwo Izrael graniczy z Libanem, Syrią , Jordanią i Egiptem; na południu Izrael ma dostęp do Morza Czerwonego, poprzez Zatokę Al.

Geneza i międzynarodowe konsekwencje powstania państwa Izrael

Następnego dnia wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, w wyniku której Izrael zagarnął 6,7tyś km ponad to co przyznało mu ONZ ( 14,3 tyś km2 ). Dla tego Izrael wybrał USA.

Izrael i świat arabski

Balfoura; Brytyjczycy okupują Palestynę 1920 Pierwsze zamieszki spowodowane niezadowoleniem z żydowskiego osadnictwa 1936 Arabskie powstanie w Palestynie 1947 ONZ ogłasza rezolucję postanawiającą o podziale Palestyny na dwa państwa 1948 Brytyjczycy opuszczają Palestynę; proklamacja państwa Izrael 1956 Kryzys sueski 1967 Wojna sześciodniowa 1973 Wojna Jom Kipur 1977 Likud formuje rząd Izraela 1978 Rozmowy w Camp David 1982 Oddziały ...

Izrael ogólnie

Poza Izraelczykami (82%) w kraju zamieszkuje duża grupa Palestyńczyków (18%), głównie na terenach okupowanych przez Izrael.

IZRAEL - Informacje Ogólne

Stary Testament opisuje epokę patriarchów : Abraham, Izaak, Jakub (lub Izrael). Kraj podzielił się na królestwo judzkie (stolicą -Jerozolima) i izraelskie (stolica w Samarii).

Izrael a literatura polska

Po powstaniu państwa Izrael (1948) trzy główne fale imigracyjne wniosły odmienne tendencje popytu na przekłady z pol. izraelski jest niezwykle szczupły - ok.

Gospodarka wodna na Bliskim Wschodzie, problemy polityczne i gospodarcze - IZRAEL & JORDANIA

Syria nie uznaje Państwa Izrael za to, iż odebrano jej wzgórza Golan, ważny punkt strategiczny a zarazem 35 % powierzchni zlewiska jeziora Galilejskiego, fakt że Jordania doszła do porozumienia z Izraelem nie pozwala Syryjczykom na dobre stosunki nawet z arabskimi sąsiadami.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Izrael w czasach Ben Guriona

Po wojnie 1967 roku, gdy Izrael stal się dla USA istotnym punktem oparcia w tym rejonie Bliskiego Wschodu - wobec usadowienia się radzieckiej floty w Egipcie, Syrii, na M.

Izrael

Właśnie to Królestwo Północne znane było jako Izrael z powodu jego ściślejszych powiązań ze spuścizną Jakuba (np.

Ziemia Święta i Izrael

Jerozolimę podzielono na arabską (Jordania) i żydowską (Izrael), co było nieustannym zarzewiem niepokojówmiędzy jedną i drugą ludnością, zagrażało pokojowi i utrudniało pielgrzymki.

Izrael, Izraelici

" Tekst biblijny sugeruje taką etymologię: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem.

IZRAEL

W Biblii imię (hebr. iśra'el 'ten, który walczył z Bogiem') nadane przez Boga Jakubowi po jego walce z aniołem (zob. Jakub: Walka); nazwa państwa w pin.

Palestynie powstałego ok. 929 pne. po oderwaniu się od Judy tzw. 10 pokoleń płn. pod wodzą Jeroboama I; nazwa państwa żyd. w Palestynie utworzonego w...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Izrael po Beginie

Koalicja izraelska, często zależna od poparcia ze strony partii ortodok­syjnych, nie była w stanie dokonać istotnej zmiany w polityce wobec Arabów, która podążała nadal drogą prowadzącą do nikąd. Po odejściu Szamira premierem Izraela został gen.

Izrael

Jednym z głównych źródeł poznania przynajmniej niektórych przymio­tów muzyki hebrajskiej jest Biblia. Zawarte w niej opisy pozwalają stwierdzić, że w początkowym okresie kultu religijnego śpiew i gra na instrumentach były nierozdzielne; w miarę upływu czasu wycofano in­strumenty, a w świątyniach...