Izomeria konstytucyjna

Izomeria konstytucyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych mających tę samą liczbę tych samych atomów, między którymi występuje jednak inny układ wiązań chemicznych. Izomery konstytucyjne mają ten sam ogólny wzór sumaryczny. Dawniej izomery konstytucyjne były nazywane izomerami strukturalnymi, gdyż mają one różne wzory strukturalne. Było to jednak o tyle niejasne, że wiele izomerów...

Czytaj Dalej

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

Zasada konstytucyjna

Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

Konstytucyjny system źródeł prawa

Nauka prawa, opierając się na konstytucyjnych cechach ustawy, definiuje ją najczęściej jako: akt normatywny, ustanawiający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie”, wzbogacając ją niekiedy o inne konstytucyjne cechy: „o nieograniczonym zakresie przedmiotowym i najwyższej, po Konstytucji mocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii ...

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

System źródeł prawa wspólnotowego Prawo krajowe a prawo wspólnotowe Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

Skład: 

- 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego ( Włochy)

- rozpatruje ustawy i akty z mocą ustaw (dotyczy państwa i regionów) pod względem zgodności z konstytucją 

- rozstrzyga spory w przypadku konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami oraz między regionami

- rozstrzyga w przypadku oskarżenia wniesionego przeciwko...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sądem Konstytucyjnym kieruje Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, wybierany na jedną 3-letnią kadencję spośród sędziów Sądu Konstytucyjnego, w głosowaniu tajnym, na specjalnym posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Sąd Konstytucyjny orzeka o: zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd.

Konstytucyjne podstawy ustroju Szwajcarii

1)Zasada federalizmu 

2)Demokracja bezpośrednia

3)Zasada demokratycznego państwa prawnego

4)Państwo socjalne

5)Zasada subsydiarności.

Demokracja bezpośrednia – znaczenie i specyfika szwajcarska.

- inicjatywa ludowa

• na żądanie 100 tys. obywateli

• częściowa lub całkowita zmiana konstytucji

-...

Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

Zasada państwa socjalnego 

- na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

Zasada federalizmu

- doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym;  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat - kompetencje: • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem) • badanie konstytucyjności działania niektórych organów państwowych (prezydent związku), instytucji konstytucyjnych (partie) ...

Francja - Rada Konstytucyjna

Coty) - decyzje Rady są ostateczne i nie przysługuje im żaden środek odwoławczyKompetencje: - czuwanie nad prawidłowością wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także nad przebiegiem referendum - ustala listę kandydatów na prezydenta - ocenia prawidłowość wyborów, rozpatruje reklamacje, ogłasza wyniki wyborów oraz rezultaty referendum - rozstrzyga spory między rządem a przewodniczącymi izby - badanie zgodności z konstytucją ustaw ...

W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

- Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

- zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

- udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

- opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

- Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

- Prowadzenie polityki zmierzającej do...

Konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa

Podmiotowym – Konstytucja wymieniła w sposób wyczerpujący katalog organów upoważnionych do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego: - na poziomie konstytucyjnym -> parlament; - na poziomie rozporządzeń -> Prezydent, Prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujący określonymi działami administracji rządowej oraz przewodniczący komitetów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; - na poziomie prawa miejscowego -> organy ...

Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

W polskim porządku prawnym obowiązuje konstytucyjny nakaz odczekania odpowiedniego okresu czasu (zazwyczaj 14 dni) pomiędzy wydaniem ustawy a początkiem jej obowiązywania.

Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

Wymiar sprawiedliwości opiera swe działanie i organizację na kilku konstytucyjnych zasadach.

Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych (1815 - 1830)

Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena...