Izomeria konstytucyjna

Izomeria konstytucyjna – rodzaj izomerii cząsteczek chemicznych mających tę samą liczbę tych samych atomów, między którymi występuje jednak inny układ wiązań chemicznych. Izomery konstytucyjne mają ten sam ogólny wzór sumaryczny. Dawniej izomery konstytucyjne były nazywane izomerami strukturalnymi, gdyż mają one różne wzory strukturalne. Było to jednak o tyle niejasne, że wiele izomerów...

Czytaj Dalej

Sąd konstytucyjne w republice francuskiej

Ustawy organiczne i regulaminy izb są po uchwaleniu kierowane z mocy prawa do Rady Konstytucyjnej, a ustawy zwykłe mogą być przed Radą zakwestionowane po uchwaleniu przez izby, a przed promulgacją przez prezydenta Republiki.

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

System źródeł prawa wspólnotowego Prawo krajowe a prawo wspólnotowe Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY TRYBUNAŁEM STANU A TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może być złożony przez komisję sejmową, grupę posłów liczącą, co najmniej 50 osób lub Trybunał Konstytucyjny.

Konstytucyjne prawo do prywatności

Istotnym elementem prawa do prywatności są konstytucyjne ustanowione ograniczenia dotyczące ujawniania, pozyskiwania i dostępności informacji o osobach prywatnych, czyli prawo do ochrony danych osobowych.

Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

Spór kompetencyjny może mieć charakter pozytywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za właściwe do rozstrzygnięcia tej samej sprawy, bądź wydadzą w niej rozstrzygnięcie; lub negatywny, gdy dwa (lub więcej) centralne organy konstytucyjne państwa uznają się za niewłaściwe do rozstrzygnięcia określonej sprawy.

Zwyczajowe prawo konstytucyjne

W niektórych systemach prawnych jako źródło prawa konstytucyjnego traktuje się zwyczajowe prawo konstytucyjne. Zwyczaj konstytucyjny to utarty i powszechnie uznany sposób postępowania nie znajdujący wyraźnej podstawy w normach konstytucyjnych.

Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

27 ustawy konstytucyjnej z 19 lutego 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej stanowiło że Prezydent i ministrowie będą pociągani do odpowiedzialność konstytucyjnej- miał być na to powołany organ, ale nie doczekał się on realizacji.

Prawo konstytucyjne wshe

TRYBUNAŁY: a) konstytucyjny – zadania: 1, orzeczenia – o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją, ustaw z tymi umowami międzynarodowymi zgodność przepisów wydawanych przez centralne organy państwowe z konstytucją ustawami międzynarodowymi, uchwałami w sprawie skargi konstytucyjnej obywateli – może mieć charakter abstrakcyjny albo bada w sposób konkretny (skarga konstytucyjna) 2, rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi ...

Źródła prawa administracyjnego

o Trybunale Konstytucyjnym skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu toku instacyjnego, w ciągu dwóch miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Trybunał Konstytucyjny

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym Postępowanie przed każdym organem z natury rzeczy nie należy zazwyczaj do materii ustrojowych, dlatego też konstytucyjna regulacja tej problematyki sprowadza się wyłącznie do określenia podmiotów uprawnionych do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach objętych jego właściwością.

Prawo Konstytucyjne-współczesne formy państwa (opracowanie)

naruszenie konstytucji lub zdradę stanu; odpowiedzialność jednostkowa; oskarżenie wnoszone przez izbę niższą rozpatrywane przez izbę wyższą lub Sąd Stanu Specyficzna forma to system kanclerski: • kanclerz posiada konstytucyjnie określoną pozycje opartą o zasadę podporządkowania mu ministrów • za działalność gabinetu kanclerz ponosi odpowiedzialność przed parlamentem, ministrowie odpowiadają przed kanclerzem b- prezydencka • głowa państwa jest ...

Sąd konstytucyjny na Litwie

Prawnoporównawcza analiza uprawnień sądów konstytucyjnych istniejących w państwach unitarnych pozwala wyróżnić następujący katalog ich kompetencji: kontrola konstytucyjności aktów normatywnych (zarówno norm generalno-abstrakcyjnych jak i rozpatrywanie skarg konstytucyjnych); rozpatrywanie sporów kompetencyjnych między naczelnymi organami państwowymi , orzekanie w sprawach legalności działania partii politycznych, kontrola prawidłowości wyborów i ...

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

Konstytucyjny system źródeł prawa

Nauka prawa, opierając się na konstytucyjnych cechach ustawy, definiuje ją najczęściej jako: akt normatywny, ustanawiający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie”, wzbogacając ją niekiedy o inne konstytucyjne cechy: „o nieograniczonym zakresie przedmiotowym i najwyższej, po Konstytucji mocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii ...

Oświecenie

Założył szkołę rolniczą w Hrubieszowie „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” „Przestrogi dla Polski” – Propozycje reform: domagał się tronu dziedzicznego monarchii konstytucyjnej zniesienia wolnej elekcji zniesienia liberum veto Sejm – jest za sejmem stałym, wybieranym na kilka lat, obradującym na poszczególnych sesjach.

Konstytucja W .Brytanii

-tworzy całokształt norm dotyczących podstaw politycznego ustroju państwa -na system źródeł prawa konstytucyjnego składa się: -prawo zwyczajowe: jest częścią pisanego powszechnego prawa zwyczajowego, efektem jego obowiązywania są następujące instytucje polityczne: parlament, Tajna Rada, prerogatywy królewskie oraz zasada zwierzchnictwa parlamentu -orzecznictwo sądów – postanowienia sądów powszechnych, odnoszące się do ...

Ustrój Hiszpanii - Ustrój terytorialny

Podstawową kompetencją regionu są kompetencje ustawodawcze w granicach przewidzianych konstytucją, poza tym możliwość oddziaływania na władzę centralną dają prawa: mianowania senatorów, inicjatywy ustawodawczej, udziału w tworzeniu planów centralnych oraz inicjatywy rewizji konstytucyjnej.

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sądem Konstytucyjnym kieruje Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, wybierany na jedną 3-letnią kadencję spośród sędziów Sądu Konstytucyjnego, w głosowaniu tajnym, na specjalnym posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.