Izomeria konstytucyjna

Czytaj Dalej

Izomeria alkinów, alkanów, alkenów

Izomeria cis-trans Izomeria cząsteczek, w których można określić jakąś płaszczyznę, w stosunku do której podstawniki tej cząsteczki leżą po dwóch stronach, a brak symetrii uniemożliwia nałożenie obu form na siebie poprzez proste przemieszczenia w przestrzeni.

Zasada konstytucyjna

Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

Konstytucyjny system źródeł prawa

Nauka prawa, opierając się na konstytucyjnych cechach ustawy, definiuje ją najczęściej jako: akt normatywny, ustanawiający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalany przez parlament w szczególnym trybie”, wzbogacając ją niekiedy o inne konstytucyjne cechy: „o nieograniczonym zakresie przedmiotowym i najwyższej, po Konstytucji mocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny

Konstytucji, każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę cło Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy albo innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał konstytucyjny orzeka w następujących sprawach: Zgodności ustaw i umów międzynarodowych z konstytucją Zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymaga uprzedniej zgody Sejmu wyrażonej w ustawie Zgodności przepisów wydanych przez centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami Zgodności z konstytucją celów lub działalności partii ...

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

System źródeł prawa wspólnotowego Prawo krajowe a prawo wspólnotowe Precedens, zwyczaj i prawo zwyczajowe w polskim prawie konstytucyjnym Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki.

Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

Skład: 

- 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego ( Włochy)

- rozpatruje ustawy i akty z mocą ustaw (dotyczy państwa i regionów) pod względem zgodności z konstytucją 

- rozstrzyga spory w przypadku konfliktów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami oraz między regionami

- rozstrzyga w przypadku oskarżenia wniesionego przeciwko...

SĄD KONSTYTUCYJNY UKRAINY

Sądem Konstytucyjnym kieruje Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, wybierany na jedną 3-letnią kadencję spośród sędziów Sądu Konstytucyjnego, w głosowaniu tajnym, na specjalnym posiedzeniu Sądu Konstytucyjnego Ukrainy.

Białoruś - Sąd Konstytucyjny

Sąd Konstytucyjny orzeka o: zgodności ustaw, dekretów prezydenta, umów międzynarodowych itd.

Konstytucyjne podstawy ustroju Szwajcarii

1)Zasada federalizmu 

2)Demokracja bezpośrednia

3)Zasada demokratycznego państwa prawnego

4)Państwo socjalne

5)Zasada subsydiarności.

Demokracja bezpośrednia – znaczenie i specyfika szwajcarska.

- inicjatywa ludowa

• na żądanie 100 tys. obywateli

• częściowa lub całkowita zmiana konstytucji

-...

Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

Zasada państwa socjalnego 

- na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

Zasada federalizmu

- doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

- składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym;  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat - kompetencje: • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem) • badanie konstytucyjności działania niektórych organów państwowych (prezydent związku), instytucji konstytucyjnych (partie) ...

Francja - Rada Konstytucyjna

Coty) - decyzje Rady są ostateczne i nie przysługuje im żaden środek odwoławczyKompetencje: - czuwanie nad prawidłowością wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także nad przebiegiem referendum - ustala listę kandydatów na prezydenta - ocenia prawidłowość wyborów, rozpatruje reklamacje, ogłasza wyniki wyborów oraz rezultaty referendum - rozstrzyga spory między rządem a przewodniczącymi izby - badanie zgodności z konstytucją ustaw ...

W Konstytucji RP do zadań publicznych określonych konstytucyjnie należy...

- Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,

- zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic,

- udzielenie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą,

- opieka nad obywatelami polskimi podczas pobytu za granicą,

- Opieka nad weteranami walki o niepodległość,

- Prowadzenie polityki zmierzającej do...

Konstytucyjne zasady systemu źródeł prawa

Podmiotowym – Konstytucja wymieniła w sposób wyczerpujący katalog organów upoważnionych do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego: - na poziomie konstytucyjnym -> parlament; - na poziomie rozporządzeń -> Prezydent, Prezes Rady Ministrów, ministrowie kierujący określonymi działami administracji rządowej oraz przewodniczący komitetów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; - na poziomie prawa miejscowego -> organy ...

Zasady prawidłowej legislacji w świetle orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

W polskim porządku prawnym obowiązuje konstytucyjny nakaz odczekania odpowiedniego okresu czasu (zazwyczaj 14 dni) pomiędzy wydaniem ustawy a początkiem jej obowiązywania.

Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości – (pojęcie wymiaru sprawiedliwości, katalog zasad w świetle Konstytucji RP)

Wymiar sprawiedliwości opiera swe działanie i organizację na kilku konstytucyjnych zasadach.

Królestwo polskie w okresie tzw. Rządów konstytucyjnych (1815 - 1830)

Podstawą funkcjonowania Królestwa Polskiego , jego podstawą prawną stała się konstytucja 1815 roku. Konstytucja została podpisana przez cara Aleksandra I 27 XI 1815 roku, a nadana Królestwu 24 XII 1815 roku. Konstytucja miała charakter oktrojowany tzn. była nadana przez władcę jako jednego suwerena...