Izba skarbowa

Izba skarbowa

Izba skarbowa – jednostka administracji skarbowej, niezespolonej pełniąca funkcje pomocnicze dyrektora izby skarbowej. Podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Dyrektor izby skarbowej jest organem podatkowym: Dyrektor izby skarbowej jest powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Czytaj Dalej

Ministerstwo finansów

Schemat aparatu skarbowego: Ministerstwo finansów Aparat kontroli skarbowej Aparat poboru podatków Aparat celny Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Izby Skarbowe Izba Celna Urzędy Kontroli Skarbowej Urzędy Skarbowe Urzędy Celne Organami rządowej administracji specjalnej o zasięgu regionalnym są urzędy skarbowe nadzorowane przez izby skarbowe.

Adwokat

Adwokaci i aplikanci adwokaccy stanowią Izbę adwokacką, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.

Prawo karne skarbowe

wyrózniamy trzy tytuły: I przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe od 1-112 II postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno- skarbowe 113- 177 III postępowanie wykonawcze 178-191 Podział tytułu I - na działy: - dział I część ogólna - dział II część szczególna Przestępstwo skarbowe- definicja Wykroczenie skarbowe- definicja 53 p 2 i 3 9.

prawo karne skarbowe

wyrózniamy trzy tytuły: I przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe od 1-112 II postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karno- skarbowe 113- 177 III postępowanie wykonawcze 178-191 Podział tytułu I - na działy: - dział I część ogólna - dział II część szczególna Przestępstwo skarbowe- definicja Wykroczenie skarbowe- definicja 53 p 2 i 3 9.

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie ...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

U podstaw powołania w Polsce Regionalnych Izb Obrachunkowych niewątpliwie legła potrzeba stworzenia profesjonalnego aparatu kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, co zaczerpnięto właśnie z organizacji izb we Francji.

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Podatnik nie zapłaci zobowiązania podatkowego W zakresie objętym interpretacją nie wszczyna się postępowania w sprawie o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe o przestępstwa wszczęte w tych sprawach umarza się.

ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

Zastaw skarbowy wygasa: Z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Z dniem wykreślenia z rejestru zastawów skarbowych Z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu Jeżeli decyzja będąca podstawą wpisu zostanie usunięta z obrotu prawnego ( w skutek uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności) to organ musi z urzędu dokonać czynności powodujących wykreślenie zastawu z rejestru.

Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi

Bony skarbowe są sprzedawane na przetargach, zapewniają one płynność budżetowi państwa uniezależniając budżet i pozwalając na wydatki bez względu na tępo gromadzenia dochodów. Obligacje skarbowe są długoterminowymi lub średnioterminowymi papierami wartościowymi.

Adwokat - kompetencje i adwokatura

Osoby, które wykonywały zawód sędziego lub prokuratora, nie mogą w ciągu dwóch lat od zaprzestania wykonywania tego zawodu wykonywać zawodu adwokata w okręgu tej izby adwokackiej, w której zajmowały powyższe stanowisko.

Bilety skarbowe

Bilety skarbowe jako papiery wartościowe Bilety skarbowe, inaczej zwane bonami skarbowymi stanowią instrument umożliwiający zaciąganie przez skarb państwa krótkoterminowego kredytu na sfinasowanie deficytu budżetowego.

Urząd skarbowy

Zadania urzędu skarbowego Do zakresu działań urzędu skarbowego należy: prowadzeneie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Jak założyć przedsiębiorstwo?

Składam go w urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy – w moim przypadku w Łodzi. Tego samego dnia założyłem rachunek bankowy (jako przedsiębiorca muszę go posiadać) i poinformowałem o tym Urząd Skarbowy.

Finanse publiczne

na udzielenie kredytu - obroty papierami wartościowymi - pobranie prowizji przy emisji obligacji skarbowych Pozostałe – zasilające izby skarbowe z tytułu: - kary, grzywny, zapisy, darowizny, odsetki od zaległych zobowiązań, dywidendy i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych lub udziału w spółkach FUNDUSZ CELOWY – fundusz, który został powołany przed dniem wejścia w życie ustawy o finansach (1/01/99), jego przychody pochodzą z dochodów ...

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA stała przed zadaniem świadczenia usług w znacznie szerszym zakresie niż większość izb rozliczeniowych na świecie .

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki publiczno-prawne to wszelkie należności i zobowiązania od i wobec instytucji publiczno-prawnych takich jak: urzędy skarbowe, izby skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), urzędy celne. Sposoby rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym przedstawia rys.

Rachunkowość organów podatkowych, Kontrola gospodarki budżetowej

terenowa struktura administracji skarbowej składała się z 49 izb skarbowych, 355 urzędów skarbowych oraz 49 urzędów kontroli skarbowej.

Organy gminy i ich kompetencje

Budżet jest uchwalony przez radę gminy nie później niż do 31 marca roku budżetowego jeżeli tego nie zrobi do końca kwietnia robi to Regionalna Izba Obrachunkowa. Za prawidłowe gospodarkę finansową gminy odpowiada zarząd, a kontrolę sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Policyjna izba dziecka

POLICYJNA IZBA DZIECKA Policyjna Izba Dziecka to instytucja diagnostyczna ale przyjmująca całkowitą opiekę nad dzieckiem.

Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie kodeksu karnego skarbowego

Kodeks Karno Skarbowy przewiduje niezbędne przesłanki przypisania sprawcy winy: Sprawca musi być dojrzały, czyli musi być w stanie rozpoznać ujemne znaczenie społeczne popełnionego przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.