Izba skarbowa

Izba skarbowa

Czytaj Dalej

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie ...

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium:   1)   7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;   2)   7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

          STAWKA PODATKOWA: Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy (art.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

    Ze względu na rodzaj ustawowego zagrożenia w sankcji określaną karą, wyróżnić można trzy rodzaje czynów zabronionych: Przestępstwa skarbowe zagrożone wyłącznie karą grzywny określoną w stawkach dziennych Przestępstwa skarbowe zagrożone sankcją alternatywno – kumulatywną, co oznacza następującą formułę prawną: czyn podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo oby karom łącznie.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zagrożenie karą pozbawienia wolności do roku wiąże się z czynami polegającymi ba: fałszerstwie materialnego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej fałszerstwie materialnego znaku akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol nielegalnym obrocie znakami akcyzy zaniechaniu poboru podatku albo pobraniu go w kwocie niższej od należnej.

OPŁATA SKARBOWA

 

 

Przedmiot:

-podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

-czynności cywilnoprawne (umowy),

-orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

-dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

-inne.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i...

Bony skarbowe

Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości nominalnej.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

Wybory uzupełniające do Izby Gmin są przeprowadzane w przypadkach : śmierci jaj członka, zrezygnowania z mandatu, wykluczenia ze składu izby lub popełnienia przestępstwa.

Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

e)kontrola parlamentu nad rządem -pociągnięcie członka rządu do odpowiedzialności konstytucji lub politycznej -zapytania poselskie -kontrola finansowa -dyskusja nad mową tronową -możliwość oskarżania członków rządu o naruszenie praw lub działania wbrew interesom Izba Lordów-zasiadają w niej lordowie duchowni i świeccy (lordowie dziedziczni, lordowie prawa i lordowie mianowani dożywotnio) -lordowie duchowni to 26 biskupów Kościoła ...

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Najwyższa Izba Kontroli bada corocznie zamknięcia rachunków państwowych i przedkłada Sejmowi wniosek w przedmiocie udzielenia lub odmówienia Rządowi absolutorium.

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może...

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kryteria nadzoru

Nadzór nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych nie został wprowadzony przez ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, lecz przeniesiony został z ustawy o samorządzie terytorialnym.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego

Jeśli Izba stwierdzi nieważność części uchwały budżetowej, to z mocy prawa ta część nie może być wykonywana (w tych sprawach sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia sprawy do sądu).

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

Ponieważ właśnie sprawy budżetowe zostały objęte nadzorem izb obrachunkowych. Jednocześnie wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Wprowadzenie tego określenia spowodowało pewne przesunięcie granic sprawowanej przez NSA kontroli poczynań nadzorczych Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, albo innego aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.

Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Poza tym Najwyższa Izba Kontroli Państwa kontrolowała wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

NIK ma prawo kontrolować działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych komunalnych jednostek administracyjnych. Może także kontrolować działalność innych...

Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

Pracami NIK kieruje Prezes NIK. Odpowiada on także przed Sejmem za jej działalność.Prezesa NIK na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy posłów ( co najmniej 35) powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie...