Izba Gmin

Izba Gmin

Czytaj Dalej

Parlamentaryzm. Izba Gmin i Lordów pozycja w systemie (W.Brytania)

Skład parlamentu brytyjskiego : król , Izba Lordów, Izba Gmin -skład liczy Izby jest zmienny, uzależniony od liczby jednomandatowych okręgów wyborczych -kworum Izby Gmin 40 posłów -organizacja i funkcjonowanie Izby gmin określają przewodniczący – spiker, z drugiej rola partii politycznych i wyłonionych przez nie funkcjonariuszy partyjnych : lidera i whipa.

Prawo wyborcze do Izby Gmin (W.Brytania)

Wybory uzupełniające do Izby Gmin są przeprowadzane w przypadkach : śmierci jaj członka, zrezygnowania z mandatu, wykluczenia ze składu izby lub popełnienia przestępstwa.

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołuje na członków Kolegium:   1)   7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych;   2)   7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli lub doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, spośród których Prezes Najwyższej Izby Kontroli wyznacza sekretarza Kolegium.

Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

Gminy chrześcijańskie wierzą, że Jezus jest Panem wszystkiego, Kościół Boży jest Jego Kościołem.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI RZECZYPOSPOLITEJ

Najwyższa Izba Kontroli bada corocznie zamknięcia rachunków państwowych i przedkłada Sejmowi wniosek w przedmiocie udzielenia lub odmówienia Rządowi absolutorium.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

• Mieszkańcy gmin wybierają skład osobowy rady, która ze swego grona wybiera burmistrza(na 5 lat) kierującego jej pracą oraz wybiera dyrektora gminy( na 8 lub 12 lat), kierującego administracją gminy.

Jednostki pomocnicze samorządów gmin i miast

Przez jednostkę pomocniczą gminy rozumie się lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców części gminy. Sołectwo w przypadku gminy wiejskiej lub wiejskiej części gminy miejsko-wiejskiej może, ale nie musi mieć identyczne granice jak wieś.

Najwyższa Izba Kontroli w systemie administracji gospodarczej

Jej pozycje reguluje Konstytucja RP i ustawa z 23.12.94 O NIK - jest to naczelny organ kontroli państwowej podległym Sejmowi, kontroluje działalność adm rządowej NBP, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z pkt widzenia legalności gospodarności, celowości i rzetelności. Może...

Krajowa reprezentacja gmin

Tworzą go przedstawiciele wojewódzkich sejmików sam. wraz z afiliowanymi przy nim przedstawicielami różnych związków i porozumień jednostek samorządowych.

Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje szczególne miejsce w systemie organów państwa - jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kryteria nadzoru

Z prawnego punktu widzenia nadzór nad działalnością gmin jest szczególnym rodzajem ingerencji organów administracji państwowej w działalność samorządową, mającą na celu jej weryfikację.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego

Trzeba zwrócić uwagę na to, że nadzorowi nie podlegają uchwały innych organów gminy niż rada i zarząd gminy, ponieważ pozostałe organy mają charakter wewnętrzny i pomocniczy, a ich akty nie wywołują skutków prawnych na zewnątrz, lecz jedynie w stosunkach między organami gminy.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

3 ustawy o RIO wskazuje jako jedno z zadań izby wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów gmin, wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Wnosząc skargę, izba może dołączyć do niej wniosek o wstrzymanie wykonania uchwały, jednakże po upływie roku od podjęcia uchwały przez organ gminy, doręczonej organowi nadzoru w przewidzianym terminie 7 dni, niedopuszczalne jest wstrzymanie jej wykonania przez sąd na podstawie art.

Najwyższa Izba Kontroli

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może występować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności ustawy z konstytucją, albo innego aktu normatywnego z konstytucją lub ustawą.

Najwyższa Izba Kontroli - Zarys historyczny

W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. Poza tym Najwyższa Izba Kontroli Państwa kontrolowała wykonanie budżetu.

Najwyższa Izba Kontroli - Podmioty i przedmioty zakresu kontroli

NIK ma prawo kontrolować działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych innych państwowych jednostek organizacyjnych, organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych komunalnych jednostek administracyjnych. Może także kontrolować działalność innych...

Najwyższa Izba Kontroli - Organizacja NIK

Pracami NIK kieruje Prezes NIK. Odpowiada on także przed Sejmem za jej działalność.Prezesa NIK na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy posłów ( co najmniej 35) powołuje Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat od dnia złożenia przez niego przysięgi i nie...

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe izby gospodarcze

Do bankowych izb gospodarczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r.

Izba poselska w Rzeczypospolitej szlacheckiej

Izba poselska to izba niższa w sejmie walnym, składała się z posłów szlacheckich wybieranych na sejmikach ziemskich.