Islam znaczenie ekonomiczne

We współczesnym świecie islam może wydawać się egzotyczny, a ponad to ekstremistyczny. Znając filary islamu należy odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę był Mahomet i co sprawiło, że stał się prorokiem i dlaczego islam rozprzestrzenił się po świecie.

Kobiety w Islamie - teoria a praktyka.

Islam ożywia się po kilku stuleciach zastoju, na które rzutował bez wątpienia kolonializm, ale islam stara się poruszać z takim samym wigorem jak w swej wczesnej młodości, jest siłą życiową we współczesnym świecie.

Współczesne nurty islamu.

Postawiłem sobie za cel przedstawienie kilku najważniejszych według mnie nurtów , które wydają się być naprawdę interesujące , mogą one otworzyć nam oczy na to jaki naprawdę jest islam i jak należałoby go mniej więcej sklasyfikować.

Kultura prawna islamu

Islam jako kultura prawna wyróżnia się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy prawne stanowiące podstawę organizacji wszystkich stron życia muzułmanów- społecznego, gospodarczego i politycznego.

Islam-religia czy terroryzm?

Islam uznaje jedynego Boga, ale odrzuca doktrynę o Trójcy Świętej, uznaje Chrystusa jako jednego z proroków, ale neguje jego boskość, uznaje Biblię jako Słowo Boże, ale na pierwszym miejscu stawia Księgę, która swoją treścią w znacznej mierze zaprzecza naukom Pisma Świętego.

Narodziny islamu i jego wpływy we współczesnym świecie

Wyznawców islamu obowiązuje przestrzeganie 5 zasad (filarów wiary): 1) publiczne wyznanie wiary (szahada), 2) modlitwa (salat), 5 razy dziennie, 3) post (saum) w miesiącu ramadan, 4) jałmużna (zakat) na rzecz gminy muzułmańskiej, 5) pielgrzymka (hadżdż) do Mekki, w miarę możliwości; Życie muzułmanina (zarówno religijne, jak i świeckie) reguluje prawo muzułmańskie (szari'at), co sprawia, że islam jest zamkniętym systemem ...

Islam

Stąd ludność podbitych terytoriów zaczęła przechodzić na islam. Jedynie Iran, choć jego ludność przeszła całkowicie na islam, zachował język perski i tożsamość kulturową.

Architektura islamu

Za ostatniego proroka islam uznaje Muhammada, a za ostatnią objawioną księgę - Koran. Każdy muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu (Arkan ad-din, Arkan-al-Islam).

Poczatki Islamu i Imperium Arabskie (ekspansja)

Islam pojawił się na początku VII wieku wśród arabskich plemion Półwyspu Arabskiego jako kontynuacja i rozwinięcie judaistycznego i chrześcijańskiego monoteizmu.

Kultura prawna Islamu: cechy specyficzne prawa muzułmańskiego

Islam w znacznie większym stopniu niż inne religie posiada charakter porządku prawnego, który reguluje całe życie wiernego muzułmanina według ideału zawartego w nauce religijnej głoszonej przez proroka islamu — Muhammada.

Czym jest Islam

Doktryna islamu jest zawarta w Koranie i sunnie (tradycji Mahometa), a jej podstawowym dogmatem jest ścisły monoteizm, czyli wiara w jedynego Boga (Allaha); wyznawców islamu obowiązuje przestrzeganie 5 zasad (filarów wiary): 1) publiczne wyznanie wiary (szahada), 2) modlitwa (salat), 5 razy dziennie, 3) post (saum) w miesiącu ramadan, 4) jałmużna (zakat) na rzecz gminy muzułmańskiej, 5) pielgrzymka (hadżdż) do Mekki, w miarę ...

Islam

FILARY ISLAMU Islam nakłada na wiernych pięć podstawowych obowiązków, zwanych filarami Islamu (Arkan Al-Islam).

Wojna z terroryzmem czy wojna naszych cywilizacji z cywilizacją Islamu.

Istotą ruchu jest powrót do islamskich wartości oraz integralność muzułmanów w walce z materialistycznym, skorumpowanym i niemoralnym Zachodem. Zachód wspiera demokrację ale nie wtedy, gdy wynosi ona do władzy islamskich fundamentalistów.

Chrześcijaństwo zachodnie , chrześcijaństwo wschodnie i islam

Krucjaty: zachodnie chrześcijaństwo a islam i chrześcijaństwo wschodnie~~ Islam rozprzestrzeniał się wzdłuż północnych wybrzeży Morza Śródziemnego, dzięki czemu zaczął współ wyznaczać historie Europy, co trwa do dziś.

Islamu sztuka, sztuka muzułmańska

ludów wyznających islam - ostatnią z wielkichmonoteistycznych religii świata. Islam, jako człon omawianego terminu, ma bardziejznaczenie kulturowe, niż rei.

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm

W Starym mowa jest o prorokach przed narodzeniem Chrystusa, a w Nowym o Nauce i Męczeńskiej śmierci Chrystusa oraz Listy apostolskie i dzieje apostolskie , a wyznawców islamu obowiązuje przestrzeganie pięciu zasad (filarów wiary): 1) publiczne wyznanie wiary (szahada), 2) modlitwa (salat), 5 razy dziennie, 3) post (saum) w miesiącu ramadan, 4) jałmużna (zakat) na rzecz gminy muzułmańskiej, 5) pielgrzymka (hadżdż) do Mekki, przynajmniej raz w życiu.

Mahomet i islam

Pomimo jednak widocznych braków w  życiu i pismach Mahometa, islam zawiera wiele znamion potęgi i natchnienia.

Czym jest Islam?

Islam został zało­żony około 600 r. Również islam ma kilka odłamów, dwa podstawowe to niezwykle sil­nie zantagonizowani sunnici i szyici.

Chrześcijanie w Egipcie wobec islamu

Po drugie, chrześcijaństwo i judaizm były zdominowane przez kleryków,księży, rabinów, biskupów i różne inne postaci dygnitarzy, podczas gdy islam jawił się waspekcie egalitarnym i, przede wszystkim, nie narzucał pośredników w kontaktach pomiędzywiernym a jego Stwórcą.

ISLAM

Dzięki niej język arabski stał się językiem islamu. Etosem islamu jest postawa wobec Boga. arkan) islamu tj. Ogrody islamu zob.