Inwestycje bezpośrednie

Czytaj Dalej

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Powyższe cechy bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozwalają je odróżnić od inwestycji portfelowych - innej formy przepływu kapitału finansowego i wejścia na obce rynki W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie podstawowe formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych: · inwestycje typu greenfield (samodzielna budowa przedsiębiorstwa od podstaw), · inwestycje typu brownfield (przejęcie już istniejącego przedsiębiorstwa i jego ...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

215-219 Przyczyny pozyskiwania inwestycji zagranicznych Głównymi przyczynami dla których firmy decydują się na ZIB jest możliwość korzystniejszego i bardziej zyskownego wykorzystania aktywów niż w kraju macierzystym.

Inwestycje bezpośrednie

Ostatnią z form wejścia podmiotu zagranicznego na obcy rynek jest objęcie w posiadanie urządzeń montażowych lub produkcyjnych na tym rynku. Zagraniczne przedsiębiorstwo może nabyć część lub wszystkie udziały w lokalnej firmie lub wybudować swoje własne zakłady produkcyjne. Gdy przedsiębiorstwo...

Otoczenie celowe (bezpośrednie)

Składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wywoływać wpływ na organizację. Obejmuje ono: konkurentów, klientów (nabywców), dostawców, związki zawodowe, regulatorów, właścicieli i sojuszników strategicznych przedsiębiorstwa.

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

inwestycje modernizacyjne - nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane są zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi, inwestycje innowacyjne - służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów, inwestycje rozwojowe - obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć: mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku ...

Metody oceny opłacalności inwestycji

Korekty metod oceny projektów: uchylenie braku inflacji - korekty o inflację uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji uchylenie założenia o operacyjnych [przepływach środków pieniężnych - zmiana sposobu szacowania przepływów środków pieniężnych: metoda przepływów ...

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

W celu zapewnienia porównywalności wielkości ekonomicznych występujących w różnych okresach czasu przyjmuje się określony moment, jako bazowy (może być to moment rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji charakterystyczny dla przebiegu inwestycji) i wszystkie wielkości ekonomiczne występujące w rachunku przelicza się na jeden określony moment czasu.

Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

Ocena efektywności zamierzonego przedsięwzięcia zgodnie z tą metodologią obejmuje następujące etapy: oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych, określenie źródeł finansowania nakładów, określenie całkowitych kosztów produkcji i wpływów z działalności eksploatacyjnej, zdyskontowanie przepływów gotówkowych i obliczenie NPV lub IRR.

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

- sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

- organizacja promocyjnych spotkań w domach,

- sprzedaż wysyłkowa...

Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej - Sprzedaż bezpośrednia

(door to door, office to office, home sales parties) - Jest formą o rosnącej popularności, gdyż daje możliwość klientowi bezpośredniej wygody zakupu w domu lub miejscu pracy, relatywnie niższe ceny. Ponadto dobrzewyszkolony agent bardziej dba o klienta, gdyż od tego zależy jego wysokość...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

  Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału, czyli osiągnięcie zysku stanowi podstawowe kryterium oceny decyzji inwestycyjnej każdego podmiotu gospodarczego w związku, z czym analiza rentowności inwestycji oparta jest na określeniu stosunku rozmiarów przewidywanego zysku do zainwestowanego kapitału.

Metody oceny inwestycji kapitałowych.

    W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod: metody proste (statyczne) metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

Należy wskazać, że bezpośrednie inwestycje Venture Capital tworzą w określonym stopniu „szary rynek kapitału własnego”.

POŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

Pośrednia inwestycja przez fundusz zapewnia korzyści, polegające w szczególności na wyważaniu ryzyka przez odpowiednią konstrukcję portfela udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach oraz profesjonalnym wsparciu w zarządzaniu.

SPOSOBY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI VENTURE CAPITAL

Z tego względu dawca Venture Capital powinien zawsze dążyć do wprowadzenia przedsiębiorstwa, któremu dostarczył kapitału na giełdę i zrealizowania zysków z inwestycji przez sprzedaż akcji w dogodnym dla siebie momencie.

Koszt bezpośrednie

 

Koszt bezpośrednie - to koszty określone według kryterium sposobu ich odnoszenia na produkty pracy jednostki lub miejsce powstawania kosztów. Są to koszty, które można przypisać do produktu za pośrednictwem dokumentów księgowych. Do kosztów bezpośrednich możemy zaliczyć przede wszystkim: materiały...