Inwestycja

Czytaj Dalej

Inwestycje, jej rodzaje, cechy i zadania

Ze względu na czas trwania inwestycji można tu wyróżnić dwa rodzaje:  Inwestycje proste, czyli takie, które w trakcie trwania inwestycji nie przynoszą dochodów, jedyny dochód pojawia się na końcu okresu inwestycji;  Inwestycje kuponowe, czyli takie, które w trakcie trwania inwestycji przynoszą dochody, przy czym dochody te mogą być konsumowane lub inwestowane.

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Powyższe cechy bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozwalają je odróżnić od inwestycji portfelowych - innej formy przepływu kapitału finansowego i wejścia na obce rynki W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie podstawowe formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych: · inwestycje typu greenfield (samodzielna budowa przedsiębiorstwa od podstaw), · inwestycje typu brownfield (przejęcie już istniejącego przedsiębiorstwa i jego ...

Inwestycje.

Inwestycje rzeczowe mogą mieć następujący charakter: odtworzeniowy – zastąpienie zużytego majątku nowym, modernizacyjny – wprowadzanie do produkcji ulepszonych środków trwałych, rozwojowy – zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa w zakresie dotychczas prowadzonej działalności, jak i rozpoczęcie nowej działalności Etapy inwestycji: faza przedrealizacyjna – okres przygotowania inwestycji, precyzowanie celu inwestycji i ...

Rola inwestycji kapitałowej w finansowaniu działalności firmy.

Wprawdzie proces inwestycyjny może się nieco różnić w zależności od specyfiki i rozmiarów nakładów inwestycyjnych oraz wielkości i formy własności przedsiębiorstwa, niemniej zwykle obejmuje następujące etapy: – ustalanie potrzeb inwestycyjnych, – identyfikacja zamierzeń i programów rozwojowych lub restrukturyzacyjnych, – wybór projektów inwestycyjnych do realizacji, – scalenie planu inwestycyjnego ...

Inwestycje

Etapy procesu inwestycyjnego Dla celów ewidencyjnych wyróżnia się trzy podstawowe etapy procesu inwestycyjnego: przygotowanie inwestycji - etap obejmujący okres od zlecenia prac nad założeniami techniczno- organizacyjnymi do rozpoczęcia realizacji inwestycji opiera się na programowaniu ( studia i prace badawcze zmierzające do ustalenia kierunków inwestowania i rozmieszczenia inwestycji, tak aby osiągnąć z góry określony cel) i ...

Inwestycje w sektorze usług, handlu i przemysłu

Inwestycje w sferze handlu: Inwestycje w handel stanowią w gospodarce polskiej około 10% ogółu inwestycji (udział handlu w wartości dodanej wynosi 19%, a w liczbie pracujących 16,7%).

Inwestycje brutto

Równanie podziału PKB ma postać: PKB = C + G + I + ∆R + (E - M) Gdzie: C - spożycie indywidualne G - spożycie zbiorowe I - inwestycje (nakłady inwestycyjne brutto) ∆R- zmiana zapasów E - eksport M - import Inwestycje brutto a inwestycje netto Z terminem inwestycji brutto ściśle związane są inwestycje netto, które stanowią inwestycje brutto pomniejszone o wartość amortyzacji istniejącego zasobu kapitału.

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

inwestycje modernizacyjne - nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane są zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi, inwestycje innowacyjne - służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów, inwestycje rozwojowe - obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć: mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku ...

Metody oceny opłacalności inwestycji

Korekty metod oceny projektów: uchylenie braku inflacji - korekty o inflację uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji uchylenie założenia o operacyjnych [przepływach środków pieniężnych - zmiana sposobu szacowania przepływów środków pieniężnych: metoda przepływów ...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

  Możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału, czyli osiągnięcie zysku stanowi podstawowe kryterium oceny decyzji inwestycyjnej każdego podmiotu gospodarczego w związku, z czym analiza rentowności inwestycji oparta jest na określeniu stosunku rozmiarów przewidywanego zysku do zainwestowanego kapitału.

Inwestycje w złoto

Jedną z możliwości zakupu złota jest skorzystanie z oferty mennicy polskiej, która oferuje nam 7 rodzajów złotych sztabek inwestycyjnych: • Sztabki duże o 250 g o 100g o 50g o 1 oz • Sztabki małe o 20g o 10g o 5g Budowę ceny katalogowej 1 grama złota buduje się według wzoru: Cena = London.

Ryzyko inwestycji finansowej

Przewidywania dotyczące przyszłych przepływów gotówkowych wynikających z inwestycji w akcje, czy wpływu, jaki na stopę zwrotu z lej inwestycji będzie miała stopa inflacji, są obarczone znacznie większą niepewnością, gdyż wielkości te nie są gwarantowane żadnymi ustaleniami umownymi.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Zgodnie z tą definicją kryteria zakwalifikowania danej inwestycji jako krótko- lub długoterminowej stanowią: płynność inwestycji; indywidualne atrybuty, czas (najczęściej rok) oraz zamiary kierownictwa wobec niej.

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

Należy wskazać, że bezpośrednie inwestycje Venture Capital tworzą w określonym stopniu „szary rynek kapitału własnego”.

POŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

Pośrednia inwestycja przez fundusz zapewnia korzyści, polegające w szczególności na wyważaniu ryzyka przez odpowiednią konstrukcję portfela udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach oraz profesjonalnym wsparciu w zarządzaniu.

Inwestycje i inwestorzy w modelu przepływów międzygałęziowych

W modelu rzeczowym: Przedsiębiorstwa prowadzą działalność produkcyjną i inwestycyjną, między gałęziami wytwórczymi przepływają surowce i materiały inwestycyjne.

Szacowanie ryzyka inwestycji w danym kraju

Wiele przedsiębiorstw wysyła swoich przedstawicieli w delegacje do krajów, w których zainwestowały, bądź planują większe inwestycje, aby ci prowadzili rozmow y z rządem i z własnym personelem na temat dotychczasowego i spodziewanego rozwoju firmy.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

215-219 Przyczyny pozyskiwania inwestycji zagranicznych Głównymi przyczynami dla których firmy decydują się na ZIB jest możliwość korzystniejszego i bardziej zyskownego wykorzystania aktywów niż w kraju macierzystym.

INWESTYCJE

(aktywa inwestycyjne) obejmują w rachunkowości inwestora duże grupy zasobów majątkowych: finansowe aktywa inwestycyjne i niefinansowe aktywa inwestycyjne.

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

W celu zapewnienia porównywalności wielkości ekonomicznych występujących w różnych okresach czasu przyjmuje się określony moment, jako bazowy (może być to moment rozpoczęcia lub zakończenia inwestycji charakterystyczny dla przebiegu inwestycji) i wszystkie wielkości ekonomiczne występujące w rachunku przelicza się na jeden określony moment czasu.