Interwencja kryzysowa

Czytaj Dalej

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Interwencja kryzysowa

Podstawą interwencji kryzysowej jest szybka diagnoza sytuacji kryzysowej, w której ocenia się poziom zagrożenia życia i zdrowia osoby w kryzysie lub jej najbliższych.

Plan Interwencji Kryzysowej

Zaproponowałam pomoc opieki społecznej, jeżeli przemoc się powtórzy interwencja policji, nakłanianie męża by poddał się leczeniu w ośrodku AA.

Etapy sytuacji kryzysowej

  Wykrywanie sygnałów: obejmuje właściwą interpretacje pierwszych sygnałów które pojawiają się przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, wskazują na możliwość jej wystąpienia przygotowanie i działania prewencyjne: polega na wykonywaniu wszystkiego co możliwe w celu zażegnania kryzysu jak i przygotowania się na te problemy, które mogą wystąpić ograniczenie szkód: ...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zasada nieinterwencji

Interwencja-mieszanie się do spraw drugiego państwa w sposób władczy,zwłaszcza w drodze groźby użycia siły lub jej użycia. Zawarta w Karcie zasada zabraniająca użycia siły obejmuje zakaz interwencji zbrojnej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - INTERWENCJE FRANCUSKIE W MEKSYKU

Pierwsza interwencje tzw „wojna o ciastka” – powodem były złożone reklamacje przez obywatela francuskiego prowadzącego cukiernię w mieście Meksyk, który uważał, że w trakcie zamieszek poniósł wielki straty.

Formy postępowania terapeutyczno - wychowawczego - Wczesna, rozwinięta diagnoza i interwencja

Poczęcie życia ludzkiego należy rozpatrywać w wielu aspektach:

a) or­ganicznym, biologicznym, prokreacyjnym, genetycznym, prenatalnym;

b) moralnym, godnościowym, emocjonalnym.

Coraz częściej akt poczęcia w fazie przed biologicznej, jaką jest szczególne spotkanie dwojga ludzi odmiennej płci, którzy...

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Wczesna diagnoza i interwencja

Program wczesnej interwencji powinien obejmować aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach terapeutycznych i pomoc rodzicom.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo genetyczne i wczesna interwencja w rewalidacji

Reasumując, działania w zakresie wczesnej interwencji winny objąć sy­stemowo całe środowisko rodzinne niepełnosprawnego dziecka.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD DZIECKIEM NIEWIDOMYM I JEGO RODZINĄ - Wczesna interwencja

zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych dziecka;

spełnia funkcję leczniczą - umożliwia osiąganie w miarę normalnego procesu rozwoju i zapobiega pogłębieniu wad;

zmniejsza skutki uboczne upośledzenia ciążącego na dziecku;

jest efektywną metodą pomocy rodzicom w zakresie...

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD DZIECKIEM NIEWIDOMYM I JEGO RODZINĄ - Etapy przystosowania emocjonalnego do sytuacji kryzysowej

Etap szoku – charakteryzuje się niemożnością podjęcia racjonalnych działań, a nawet często izolacja od otoczenia.

Etap fazy reakcji – pojawiają się reakcje świadczące o uruchomieniu mechanizmów obronnych. Jest to przeważnie zaprzeczenie oczywistym dla innych faktom, szukanie winnego...

Zasady interwencji w rodzinie - Obowiązek udzielania pomocy rodzinie

Inni biją na alarm domagając się w przypadkach dysfunkcji rodziny zaostrzenia  środków interwencyjnych, z możliwością penalizacji niektórych zachowań (np.

Zasady interwencji w rodzinie - Społeczny i prawny obowiązek interwencji

W sytuacjach degradacji rodziny na tle patologii, alkoholizmu, zaniedbywania i niezaradności wychowawczej z zagrożeniem dziecka demoralizacją, pozostawiania dziecka czasowo bez opieki - pracownicy socjalni, wychowawcy, pedagodzy, osoby pracujące na rzecz dzieci i wolontariusze stają przed dylematem, jak się...

Zasady interwencji w rodzinie - Zasady interwencji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

W takich przypadkach może wobec niego być podjęte działanie interwencyjne o charakterze wychowawczym, a przy jego nieskuteczności działanie, jak w stosunku do nieletnich zagrożonych demoralizacją.

PSYCHOLOGIA KLINICZNA A INTERWENCJA W KRYZYSIE, SYTUACJACH TRAUMATYCZNYCH I KATASTROFICZNYCH

Jest to także dziedzina działań interdys­cyplinarnych, gdyż w ośrodkach interwencji kryzysowej współdziałają różni specjaliści, lekarze, prawnicy, ekonomiści, socjologowie, asystenci społeczni, pedagodzy i psychologowie.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Zjawiska kryzysowe

Kryzys emocjonalny - to określenie spotyka się w literaturze poświęconej interwencji kryzysowej. Reakcja kryzysowa - takiego pojęcia używają często klinicyści dla określenia dynamiki przeżyć kryzysowych i zmieniających się reakcji.

Interwencja socjologiczna

Metoda interwencji socjologicznej jest nastawiona na badanie działania społecznego ludzi. Fazy interwencji socjologicznej: wejście w kontakt z ruchem społecznym, by badać go blisko i bezpośrednio.

ZASADA NIEINTERWENCJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Preteksty mogące uzasadnić interwencje: - włączenie do narzuconego słabszemu państwu układu klauzuli przewidującej interwencję - interwencja dla rzekomej ochrony prawa własnych obywateli interwencje humanitarne - interwencje celem ściągania długów W świetle współczesnego prawa wszelka interwencja jest zabroniona.

Praska wiosna i interwencja w Czechosłowacji

Przewrót z 1948 spowodował w Czechosłowacji przejęcie pełni władzy przez komunistów. Po śmierci Klementa Gottwalda na czele partii i państwa stał Antonim Nowotny. System monopartyjny, centralne planowanie, nacjonalizacja przemysłu, kolektywizacja rolnictwa, represje wobec opozycji. Nazwa zmieniona...

Interwencja ZSRR w Afganistanie - znaczenie dla zimnej wojny

-Fundamentalistów afgańskich wspierało wiele państw zachodnioeuropejskich w tym USA, Związek Radziecki w interwencji widział możliwość pozyskania kraju dla rozwoju własnego imperium(stąd zaostrzenie stosunków między Związkiem Radzieckim i Zachodem).