Podział interesów J. Kukułki

a) egzystencjonalne ( integralność terytorialna i bezpieczeństwo)

b) koegzystencjonalne ( współpraca i uczestnictwo)

c) funkcjonalne, skuteczność ,sprawność i innowacyjność

Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

Powstanie partii należy wiązać z kształtowaniem się parlamentaryzmu burżuazyjnego.

Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. W związku z koniecznością udziału w wyborach parlamentarnych , kiedy to po rewolucji wzrosła pozycja parlamentu - jako organu władczego.

Wówczas okazało się...

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

- Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

-...

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

- z uwagi na podział klasowy - obszarnicze . chłopskie, burżuazyjne. robotnicze,

- nie-klasowe- wyznaniowe.

Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

lewicowe (radykałowie),

centrowe ....

prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

SYSTEM PLANOWANIA JAKO INSTYTUCJONALNA PLATFORMA GODZENIA RÓŻNYCH CZĄSTKOWYCH INTERESÓW SPOŁECZNYCH

Dużego znaczenia nabrały badania ekologiczne stosowane w procesach planistycznych, zwłaszcza w tworzeniu planów przestrzennych zagospodarowania kraju. Przy założeniu, że człowiek, zbiorowości ludzkie muszą współdziałać z otoczeniem przyrodniczym, które jest w stanie zagrożenia degradacją powodowaną...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

WZROST ZNACZENIA GRUP INTERESU

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci liczba oraz siła nacisku grup i ruchów społecznych znacznie wzrosła. Tzw. Komitety Akcji Politycznej (political action committees) domagają się od urzędników państwowych, aby zwracali więcej uwagi na prawa konsumentów, kobiet, emerytów, mniejszości narodowych...