Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli

Ma na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Podstawą działania administracji publicznej jest przepis, a nie wzgląd na interes społeczny, nie ma wyjątków od praworządności dla celowości.

Grupa interesów

Przykłady grup interesów i ich działania Do ważnych grup interesów zaliczamy: Krajową Organizację Kobiet, Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, Unię Konsumentów, Organizację "Matki przeciwko pijanym kierowcom".

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Argumentowane jest to znaczną różnicą w wielkości i potencjale państw, co skutkuje zasadniczą różnicą interesów. Wręcz przeciwnie, jak podaje polski MSZ „zamierza wykorzystywać prestiż i pozycję w rodzinie europejskiej i transatlantyckiej dla zabiegania o interesy regionu”.

Metody działania grup interesu

Grupy interesu: ■ Reprezentują i artykułują interesy określonych grup społecznych wobec innych osób, ■ przekazują postulaty swoich członków ośrodkom decyzyjnym, ■ oddziałują na rząd, parlament, partie polityczne, opinię publiczną i tym samym wpływają na polityczne rozstrzygnięcia.

OMÓW ZWIĄZKI ŁĄCZĄCE PARTIE POLITYCZNE ZE ZORGANIZOWANYMI GRUPAMI INTERESU

Organizacje grup interesów mające na celu ochronę materialnego statusu przedstawicieli określonych wspólnot to przede wszystkim związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców oraz zrzeszenia wolnych zawodów.

Rola opinii publicznej w działaniu grup interesów

Grupy nacisku odwołują się do opinii publicznej tylko wtedy, gdy interes grupy jest zgodny z interesem publicznym.

Specyfika podmiotowości politycznej grup interesu

Grupy interesu starają się czynem wpłynąć na wybór kandydatów sympatyzujących z ich sprawą, ale kandydaci występują pod symbolem partii Anie danej grupy. Grupy interesu powstają wtedy gdy istnieje rząd, na który warto oddziaływać.

Legitymacja do złożenia skargi ze względu na ochrone interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu prawnego

Interesem prawnym – jest tylko ten interes indywidualny (jednostki), który wynika z prawa np. Nie jest to interes własny Rzecznika, ale jednostki, której prawa i wolności zostały naruszone działaniem lub bezczynnością organu wykonującego AP.

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu społecznego

Do podmiotów, których legitymacja do złożenia skargi jest oparta na ochronie interesu społecznego należy zaliczyć: organizację społeczną- może ona w postępowaniu sądowym występować, broniąc własnego interesu prawnego oraz w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym; inicjator referendum ...

Zasady postępowania administracyjnego - Zasada uwzględniania interesu publicznego i słusznego interesu obywateli

zawiera nakaz uwzględniania i harmonizowania interesu strony i interesu publicznego.

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada podporządkowania interesu osobistego interesom instytucji

Jak praktyka wykazała zasada ta jest trudna do stosowania przez pracowników, wprawdzie każdy zdaje sobie sprawę, ze jest cząstką pewnej zbiorowości, że jego praca zmierza do wspólnego celu, ale w większości interes osobisty przeważa i dyscyplina pracy staje się czysto formalna, a wysiłek zminimalizowany.

Jakie grupy interesów winna objąć promocja przedsiębiorstwa?

Promocja objąć winna także ważniejsze zewnętrzne grupy interesów (dostawców, akcjonariuszy, świat finansów, media, urzędy) oraz wewnętrzne grupy interesów (naczelne kierownictwo, średni szczebel zarządzania, sztab sprzedaży, pracowników).

Wyjaśnij pojęcie związek zawodowy. Do czego organizacje związkowe mają prawo, jakie mają obszary zainteresowań i w jaki sposób realizują swoje interesy?

  Związek zawodowy - organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. Sposoby dążenia do realizacji interesów to przede wszystkim strajki.

Podział interesów J. Pietrasia

a) egoistyczne ( interes jako dążenie do przetrwania, ochrony integralności terytorialnej itp.

Partie polityczne a grupy interesu

Wg Max’a Webera - partia polityczna to grupa ludzi, organizacja społeczna, której celem jest zabieganie o stanowiska państwowe , apanaże , korzyści , profity dla najbardziej aktywnych członków (klika walcząca o realizacje swoich interesów ).

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód - Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania    * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści największej liczbie osób;    * zasada proporcjonalności, pozytywne i negatywne skutki wyboru;    * teoria sprawiedliwości - czy ...

KONCEPCJA (KONSTRUKCJA) LEGITYMACJI PROCESOWEJ - Legitymacja oparta na ochronie interesu publicznego

W oparciu o ochronę interesu publicznego legitymację do złożenia skargi do sądu administracyjnego ma: prokurator – wnosi on skargę ze względu na potrzebę ochrony porządku prawnego, więc powinien wskazać naruszenie prawa; organ nadzoru nad organem j.

Interesy mocarstw światowych w Indochinach do 1950 r.

USA nie mieli tam żadnych interesów.

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW.