Instytut

Czytaj Dalej

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN (IBL PAN)

instytutu. instytutu (ponad 600 tytułów publikacji) główne miejsce zajmują wielotomowe, zespołowe opracowania bibliograficzno-dokumentacyjne, podręcznikowe i infor-macyjno-encyklopedyczne należące do podstawowego wyposażenia polonist.

CÓRKI - INSTYTUTY ŚWIECKIE

1852 w Paryżu jako stow, przez Caroline Désir, zatwierdzony 1900 jako instytut zajmujący się nauczaniem; c. narodzenia Maryi (-» narodzenie Maryi); w Belgii — instytut c.

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu, Studia Śl.

EKUMENICZNE INSTYTUTY

(-*• ekumeniczne instytuty 2, 3°) przez wspólne prowadzenie seminariów i wydawanie serii Una sancta; ° Istituto di Teologia Ecumenica S. Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu, Jednota 21 (1977) z.

Instytuty świeckie

Instytut przyjął zhierarchizowaną strukturę, a choć wywołał zarzuty kół nawet katolickich, jego członkowieokazali się ludźmi bardzo oddanymi Kościołowi. Wiele instytutów świeckich istniało na prawie diecezjalnym, w Polsce mając dobrą tradycję skrytek, zakładanychtajnie w XIX wieku przez bł.

ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY

1957 pod patronatem stowarzyszenia o tej samej nazwie, od 1971 instytut naukowo-badawczy, organizacyjnie podporządkowany Urzędowi Woj. Instytut, obejmujący 4 zakłady i dział wydawn. Instytut jest organizatorem sesji i konferencji nauk.

BIBLIJNE INSTYTUTY

Jana na wyspiePatmos; 1972 Instytut zorganizował w Los Angeles międzynar.

Instytuty i życie zakonne (1958 - 1978)

W zakresie proponowanych zmian strukturalnychDekret polecił w instytutach zakonnych żeńskich doprowadzić do jednej tylko kategorii sióstr,zachować klauzurę papieską, lecz przystosowaną do warunków czasu i miejsca, wszędzie po nowicjacie prowadzić dalszą formację zakonną i apostolską (juniorat), popierać zakładanie federacji instytutów iklasztorów samoistnych, jeżeli należą do tej samej rodziny zakonnej, a tworzenie unii,

BOSSEJSKI INSTYTUT EKUMENICZNY, Institut Oecuménique de Bossey (k. Genewy)

Instytut afiliowany 1952do wydziału teologii protest, w Genewie jest ośrodkiem uniw. Instytut prowadzi badania nauk. Instytut, realizując program ERK, obok działalnościdydaktyczno-naukowej dąży do ogóinochrześc.

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Do tematów ogniskowych w pomaganiu dzieciom alkoholików należą: a/ problem trudnego nawiązywania kontaktu b/ niska motywacja dzieci do przyjmowania pomocy cl stała obecność zagrożenia zewnętrznego d/ zranione uczucia e/ długi okres budowania zaufania f/ destrukcyjne wzory zachowania DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ wideo-wykłady dr Jerzego Mellibrudy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP LABIRYNTY RODZINY ALKOHOLOWEJ ZADANIA ROZWOJOWE wg ...

INSTYTUT ŚLĄSKI

INSTYTUT ŚLĄSKI, stowarzyszenie nauk. Lutmana w Opolu (—>Instytut Śl. —> Śląski Instytut Naukowy, w Katowicach.

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii, Fizjopatologii,Mięsoznawstwa, Fizjologii Rozpłodu i Laktacji.

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY (PIW)

W omawianej dziedzinie wydawnictwo współpracuje z —> Instytutem Badań Lit. Simona (1972, we współpracy z Instytutem Sztuki (PAN).

BIBLICUM, Pontificium Institutum Biblicum, Papieski Instytut Biblijny

Milik, Papieski Instytut Biblijny (1909-1949), RBL 2(1949) 318-329; Acta Pontificii lnstituti Biblici, R 1970. Chmiel, Reforma studiów w Papieskim Instytucie Biblijnym, RBL 25 (1972) 45-47.

„HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

(i Instytutu) oraz osoby związanez Instytutem. , a także odnoszącą się do formacji laikatu; poszczególnezeszyty zawierają artykuły problemowe, wyjątkipism wczesnochrześc, informacje o działalności Instytutu,recenzje oraz streszczenia w jęz.

PAX, Instytut Wydawniczy „Pax"

PAX, Instytut Wydawniczy „Pax", wydawnictwo Stowarzyszenia „PAX" zał.

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB)

W ramachRady Programowo-Naukowej Spółdzielczego InstytutuBadawczego działają komisje: historyczna,ekonomiczna, do spraw szkoleniowych i społecznc^y L’howawczych. W skład rady i komisjiwenodzą profesorowie wyższych uczelni i pracownicynaukowi instytutów, jak również wybitnidziałacze spółdzielczy.

NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K."

NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.