Instytucje finansowe

Czytaj Dalej

Instytucje Finansowe

Istota instytucji finansowej Instytucjami, które działają na ryku finansowym, lecz nie prowadzą działalności zastrzeżonej dla instytucji kredytowych (banków i parabanków), są instytucje finansowe.

Instytucje i rynki finansowe

RODZAJE INSTYTUCJI FINANSOWYCH - instytucja w węższym sensie zalicza się tu takie instytucje finansowe które przyjmują depozyty albo zajmują się finansowaniem tj.

Próby wzmocnienia międzynarodowych instytucji finansowych.

  Prace MFW nad „nową architekturą” obejmują: przejrzystość, międzynarodowe standardy i oceny wrażliwości krajów na kryzysy; umacnianie systemów finansowych (doskonalenie nadzoru nad rynkami finansowymi, skuteczna współpraca pomiędzy MFW a Bankiem Światowym, wzmocnienie analiz wrażliwości i podatności sektora finansowego na kryzysy): większe zaangażowanie sektora prywatnego w zapobieganie ...

Instytucja finansowa

Jego podstawowa działalność generująca większość przychodów polega na wykonywaniu następującej działalności gospodarczej: Nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji, Udzielanie pożyczek ze środków własnych, Udostępnianie składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, Usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, Usługi transferu środków pieniężnych, Emisja i zarządzanie płatniczy|instrumentami płatniczymi, Udzielanie bankowa|gwarancji,

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Jednocześnie, na podstawie umów zawartych w latach 1992 - 1995 pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i instytucjami rządowymi, NBP dokonuje obsługi zobowiązań zagranicznych rządu RP, która obejmuje pełnienie roli agenta finansowego w odniesieniu do niektórych kredytów Banku Światowego, obsługę bankową większości kredytów zaciągniętych przez rząd RP w międzynarodowych instytucjach finansowych, obsługę bankową ...

INSTYTUCJA FINANSOWA

Przepisy polskiego prawa bankowego (ustawa - Prawo bankowe) posługują się pojęciem ,,instytucja finansowa” na oznaczenie podmiotu niebędącego bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonaniu działalności gospodarczej w zakresie: 1) nabywania i zbywania udziałów lub akcji; 2) udzielania pożyczek ze środków własnych; 3) udostępniania ...

Instytucje finansowe - Postępowanie przy utworzeniu banków

Warunki formalno-prawne – do wniosku załącza się: projekt statutu banku, program działalności i plan finansowy banku na okres min.

Instytucje finansowe - Bank państwowy

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością banku państwowego, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe oraz podział zysku i sposób pokrycia strat, a także przyjmuje sprawozdania z działalności banku, udziela zarządowi banku zaleceń oraz może zawieszać w czynnościach członków zarządu banku.

Instytucje finansowe - Narodowy Bank Polski

Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je Sejmowi, a także ustala wysokość stóp procentowych NBP, zatwierdza plan finansowy NBP.

Instytucje finansowe - Prawo bankowe

Bank jest osobą prawną działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Czynnościami bankowymi są m.in. przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielania...

Instytucje finansowe - Bank spółdzielczy

Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli (min. 10 osób fizycznych). Jest to osoba prawna, dokonuje się wpisu do KRS-u. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu...

Instytucje finansowe - Bank w formie spółki akcyjnej

Może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w kodeksie spółek handlowych. Założycielami banku w formie spółki akcyjnej mogą być osoby prawne i osoby fizyczne, z tym że założycieli nie może być mniej...

Unia Gospodarcza i Walutowa: Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej - Komitet Ekonomiczno – Finansowy

W szczególności zaś zajmuje się: - wydawaniem opinii dla Rady i KE na żądanie tych instytucji lub z własnej inicjatywy; - śledzenie sytuacji finansowej i gospodarczej państw członkowskich;

Metoda puli zasobów finansowych

Wykorzystanie puli zasobów finansowych ustala się poprzez wyodrębnienie środków w następującej kolejności na: Rezerwy podstawowe – Ta kategoria aktywów obejmuje gotówkę w kasie, depozyty w BC, salda na rachunkach w innych instytucjach depozytowych, gotówkę w drodze.

Metoda konwersji zasobów finansowych

Następnie zasoby finansowe alokowane są do różnych kategorii aktywów traktując poszczególne podzbiory tak jak gdyby były one odrębnymi ośrodkami zysku.

Modele przedsiębiorstwa - MODEL FINANSOWY

(Analiza finansowa przedsiębiorstwa) - przedsiębiorstwo to system zasobów o określonej wartości, przekształcanych w strumienie finansowe kapitał przedsiębiorstwa traktowany jest jako wartość, a niejako zestaw materialnych czynników produkcji, cel firmy - maksymalizacja jej wartości w dłuższym okresie czasu.

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

Zasady planowania finansowego

Główne zasady planowania finansowego to: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, która polega na ustaleniu jak najwyższej ceny, za którą możemy sprzedać dany produkt; utrzymanie stabilności finansowej, czyli kondycji finansowej, która gwarantowałaby pewność i całkowitą kontrolę nad finansami; w tym celu najlepiej dokonać analizy wskaźnikowej, która bazuje na sprawozdaniach ...

Analiza płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.