Instytucje UE

Czytaj Dalej

Kompetencje głównych instytucji UE – rady europejskiej, parlamentu europejskiego, rady, komisji, trybunału sprawiedliwości oraz trybunału obrachunkowego

SPIS TREŚCI: 1. Rada Europejska. 2. Parlament Europejski 3. Rada Unii Europejskiej 4. Komisja Europejska 5. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 6. Trybunał Obrachunkowy 7. Literatura 1.Rada Europejska. Rada Europejska odgrywa najważniejszą rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Jest instytucją , która kontynuuje konferencje szefów państw rządów Wspólnoty. Rada stanowi miejsce spotkań głównych „aktorów” europejskiej sceny: prezydentów Francji ...

Wspólnotowa kontrola sądowa - Stwierdzenie bezprawnego zaniechania instytucji UE

Czynna legitymacja procesowa: (kto może wnieść) podmioty uprzywilejowane ( RUE, KE, PE, TO, TS, państwa członkowskie) podmioty nieuprzywilejowane instytucjonalne ( EBC) podmioty nieuprzywilejowane nieinstytucjonalne (osoby fizyczne i prawne) Bierna legitymacja procesowa: (przeciwko komu można wnieść) RUE, KE, EBC, PE Procedura składania wniosku: Faza administracyjna ( kierowane jest pismo do odpowiedniej instytucji ,

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

Zgodnie z art. 23 Traktatu ustanawiającego Wspulnote Europejską WTE, podstawą wspólnoty jest unia celna, która rozciąga się na całą wymiane towarową i obejmuje:- zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym-przyjęcie...

Harmonizacja podatków pośrednich w UE

Zgodnie z art. 90 TWE, żadne państwo członkowskie nie może nakładać na produkty innych państw członkowskich podatków wewnątrzwspólnotowych wyższych od tych, które nakłada na produkty krajowe.

Z punktu widzenia procesu harmonizacji podatków pośrednich za niezwykle ważny należy uznać art. 93. WTE w...

Mechanizm podejmowania decyzji zakupów w przedsiębiorstwach i instytucjach

, decyzje zakupu nabywców instytucjonalnych są częściej podejmowane zespołowo (grupowo) niż konsumentów indywidualnych, nabywcy instytucjonalni częściej i dokładniej oceniają wartość zakupywa-nych dóbr i analizują warunki stawiane przez dostawców, nabywcy instytucjonalni częściej korzystająz wydzierżawionych maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, nabywcy instytucjonalni ...

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Jednocześnie, na podstawie umów zawartych w latach 1992 - 1995 pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim i instytucjami rządowymi, NBP dokonuje obsługi zobowiązań zagranicznych rządu RP, która obejmuje pełnienie roli agenta finansowego w odniesieniu do niektórych kredytów Banku Światowego, obsługę bankową większości kredytów zaciągniętych przez rząd RP w międzynarodowych instytucjach finansowych, obsługę bankową Funduszu ...

Polityka wobec państw UE

 

W latach 90-tych przyspieszono proces integracji gospodarczej Polski z krajami Unii Europejskiej. W celu wsparcia procesu reform polityczno-gospodarczych w krajach post komunistycznych zawiesiły one ilościowe ograniczenia w imporcie z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Wyrazem nakierowywania się na handel z...

Cel wprowadzenia instytucji bilansu płatniczego.

 

Państwo utrzymując kontakty dotyczące wymiany dóbr, usług, kapitału itp., z innymi krajami posiada wobec nich określone zobowiązania, a także samo otrzymuje pewne należności. Owe kontakty dotyczą w szczególności obywateli i podmiotów gospodarczych działających na jego terenie. Wymiana ta ma swoją...

ZNAJOMOŚĆ SKRÓTÓW POPULARNYCH INSTYTUCJI ORAZ PRZYWÓDCÓW NIEKTÓRYCH PAŃSTW

Znajomość skrótów nazw instytucji Badanym przedstawiono 14 skrótów nazw instytucji i poproszono, aby podali ich pełne nazwy.

Społeczne funkcje wybranych instytucji prawnych

instytucja małżeństwa-ukierunkowuje zachowania • skłania do zachowania godnego z modelem • instytucjonalna struktura społeczna dostarcza typologii dla  naszych działań • imperatyw instytucjonalny chroni przed dylematami –wyklucz wszystkie inne możliwości na korzyść tej którą społeczeństwo nam przyznało

Metody walki z korupcją w instytucjach stosujących prawo

*Osoby odpowiedzialne za przebieg śledztwa i wniesienie oskarżenia muszą narzucić swym podwładnym wysokie standardy postępowania;

*Urzędnicy sądowi powinni być odpowiedzialni za swe postępowanie (lub zachowanie niezgodne z  etyką) przed sędziami i na wypadek, powinni podlegać sanacjom ze strony...

Rola prawa w kreowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Akcje społecznego kapitału, takie jak zaufanie, normy i sieci stowarzyszeń zwykle są samowzmacniające i kumulują się. Dodatnie sprzężenia zwrotne prowadzą do równowagi społecznej, dla której typowy jest wysoki poziom współpracy, zaufania, odwzajemniania, obywatelskiego zaangażowania i wspólnego...

Wpływ podłoża histerycznego na funkcjonowanie instytucji prawnych (przykład Włoch")

* Historia nie zawsze sprawnie likwiduje społeczne praktyki, które hamują Postęp i sprzyjają irracjonalnemu zbiorowemu działaniu * Teoretycy historii gospodarczej nazwali tę cechę systemów społecznych „zależnością od szlaku"; Zależność od szlaku może prowadzić do trwałych różnic w sprawności dwóch społeczeństw, nawet jeżeli formalne instytucje, zasoby, względne ceny i indywidualne preferencje w obu są podobne.

Poglądy Polaków na skuteczność prawa i skuteczność instytucji prawnych

Środkowe miejsca zajmują: Najwyższa Izba Kontroli, policja i Trybunał Praw Człowieka i Obywatela w Strasburgu, • ostanie Urząd Skarbowy  Urząd Wojewódzki Urząd Gminny Zgodnie z wcześniej stwierdzoną tendencją posłowie wyraźnie częściej niż inni ludzie deklarują zaufanie do różnych instytucji kontroli prawnej i administracyjnej (średnio w 58 procentach).

Próby wzmocnienia międzynarodowych instytucji finansowych.

Duży wkład w umacnianie stabilności międzynarodowego systemu finan­sowego mają działania podejmowane przez instytucje systemu z Bretton Woods i inne tj.

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

Jest to instytucja, której uruchomienie leży w rękach władzy wykonawczej. Wotum nieufności - jest to instytucja destabilizująca władzę wykonawczą.

INSTYTUCJE DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ

Deliberatywne sondaże

Dni deliberacji

Panele obywatelskie

Rozwój mechanizmów informacji zwrotnej od wyborców i komunikowanie między obywatelami

Promowanie świadomego dokonywania wyborów

Publiczne finansowanie gru i zrzeszeń obywatelskich, które zajmują się tymże...

System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

Parlament:  Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat - system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej: - referendum • jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw zwykłych • z inicjatywą dokonania rewizji konstytucji mogą wystąpić: 1/5 deputowanych lub senatorów, pięć rad regionalnych albo 500 tys.