Instynkt

Instynkt

Czytaj Dalej

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Wg Freuda instynkt jest zbudowany z 4-ch elementów: Źródło – proces natury biologicznej, somatyczny proces przebiegający w organach ciała, którego wynikiem jest jakaś stymulacja.

INSTYNKT

W przeci­wieństwie do -^ intelektu (1) instynkt działa nieświadomie. Rodzajem instynktu jest —> intuicja (3) (instynkt uświadomiony).

Co to jest instynkt?

Dawniej psychologowie uważali, że w kształtowaniu ludzkiego zachowania ważną rolę odgrywa instynkt. Instynkt to rodzaj zachowania, którego nie musimy się uczyć.

INSTYNKT

Wśródpodstawowych instynktów wymienia się m. Instynkty są istotnymczynnikiem sterującym życiem zwierząt.

INSTYNKT

INSTYNKT — dziedziczny sposób zachowaniasię, właściwy wszystkim osobnikom danego gatunku;jest on pozornie rozumny, a w rzeczywistościjest tylko zbiorem wrodzonych odruchówzależnych od wpływu środowiska i umożliwiającychegzystencję danemu osobnikowi, np. instynktmacierzyński, instynkt obrony przed wrogiemitp.

Instynkt

instynkt - dziedzicznie uwarunkowane (— pamięć gatunkowa) złożone reakcje organizmu na specyficzne bodźce wyzwalające i ukierunkowujące działania przystosowawcze, u podłoża których leży hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy w mózgu (międzymózgowiu).