Inicjatywa ustawodawcza

Czytaj Dalej

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Określenie sposobu wykonania prawa ustawodawczej przez obywateli daje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Ustawa wprowadza zasadę jawności finansowania wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

Podmiotowe ograniczenia prawa inicjatywy ustawodawczej występują w odniesieniu do: projektu ustawy budżetowej oraz projektów ustaw bezpośrednio wyznaczających sytuację finansów państwowych – inicjatywę ma tu tylko RM (art.

Prawo inicjatywy ustawodawczej i inicjatywy w sprawie zmiany Konstytucji w RP

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

W dodatku zawsze mogą twierdzić, że nie ma podstaw, by uważać, że ludowa inicjatywa ustawodawcza istotnie wyraża wolę ludu - w końcu pod jej projektem podpisała się stosunkowo niewielka grupa obywateli.

Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej

Pod pojęciem inicjatywy ustawodawczej należy rozumieć przysługującą określonym prawnie (najczęściej konstytucyjnie) podmiotom kompetencje do przedłożenia parlamentowi projektu ustawy z tym skutkiem prawnym że parlament zobowiązany jest ten projekt rozpatrzyć w przewidzianym trybie.

Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu do projektu dołącza się uzasadnienie.

Prawa i wolności polityczne - Prawo do inicjatywy ustawodawczej

Jest złożenie projektu ustawy (100 000 podpisów). Należy zorganizować Komitet i zebrać podpisy. Projekt ustawy trafia do sejmu. Sejm może:

a) Zamrozić projekt,

b) Odrzucić projekt

c) Przyjąć niekoniecznie w zaproponowanej formie

Inicjatywy międzynarodowe w sprawie globalnego ocieplenia

Inicjatywa ta nie została jednak podjęta przez kraje rozwijające się.

Przewaga Parlamentu nad innymi organami (wyższość władzy ustawodawczej nad wykonawczą) w systemie parlamentarno – gabinetowym realizuje się poprzez 3 instytucje

a) poprzez instytucję parlamentarnej inwestytury – to ta instytucja niezbędnej akceptacji Parlamentu, którą musi uzyskać powstający rząd. Jest to głosowanie nad powołaniem do życia rządu w proponowanym składzie

b) poprzez instytucję wotum zaufania. Oto wotum zaufania do Parlamentu występuje Premier...

Ustrój Hiszpanii - Władza ustawodawcza

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje: rządowi, Kongresowi (grupie parlamentarnej lub 15 deputowanym), Senatowi (grupie parlamentarnej lub 25 senatorom), zgromadzeniom wspólnot autonomicznych i obywatelom, którzy mogą przedstawić inicjatywę ludową złożoną przez co najmniej 500 tysięcy obywateli (z wyłączeniem spraw należących do właściwości ustaw organicznych, w sprawach podatkowych, prawa łaski i dotyczących stosunków ...

SEJM USTAWODAWCZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Rządowi, Sejmowi i Radzie Państwa. ”Do posłów na Sejm Ustawodawczy stosuje się przepisy art.

Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego - Inicjatywa

Wiek przedszkolny to czas kształtowania się zdolności dziecka do przejawiania inicjatywy.

Fazy (stadiów) rozwoju - inicjatywa a poczucie winy (4 i 5 r.ż. , faza falliczna)

Jest to wiek inicjatywy, rozwoju umiejętności i odpowiedzialności. Inicjatywa w połączeniu z autonomią daje dziecku zdolność realizowania i planowania zadań oraz ustalania celów.

Władza ustawodawcza

Czynnikami w zasadniczy sposób określającymi polityczna pozycje parlamentow sa: wyłączność ustawodawcza lub jej bark, uprawnienia wobec władzy wykonawczej, kompozycja partyjna, praktyka stosowania referendow: - istotnymi przypadkami odstępstwa od reguły wyłączności ustawodawczej parlamentu są Rosja, Rumunia i Ukraina, w których prezydenci mogą wydawać dekrety oraz Chorwacja, Estonia, Polska i Słowenia których prezydenci maja taka ...

Referendum 3 x TAK i wybory do Sejmu Ustawodawczego, Polacy na emigracji

4 lutego 1947 zebrał się Sejm Ustawodawczy. Wprowadzono nowy organ Radę Państwa (wchodził w jej skład przezydent jako przewodniczący, marszałek i wicemarszałkowie sejmu ustawodawczego, przezez NIK.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu.

Tryb postępowania ustawodawczego

Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej musi zostać opracowany projekt ustawy – Sejm rozpatruje ten projekt w 4 czytaniach, możliwe jest również prawo wniesienia poprawek do projektu ustawy – przysługuje ono wnioskodawcy projektu, posłom i radzie Ministrów.

Inicjatywa kontroli konstytucyjności norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

Inicjatywa kontroli może przybierać 2 formy proceduralne: inicjatywy konkretnej (pytań prawnych), inicjatywy abstrakcyjnej (wniosków).

Pojęcie dowodu, inicjatywa dowodowa, reguły postępowania dowodowego

Inicjatywa dowodowa należy do organu administracji publicznej, który jest zobligowany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.