Informacja genetyczna

Czytaj Dalej

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSLACJA

Translacja - proces, w którym następuje odczyt informacji genetycznejz mRNA i synteza białka.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA DNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH

Znaczenie replikacji jest najwyraźniej widoczne, kiedy poruszony zostaje temat "losu informacji genetycznej" danego organizmu w rozwoju embrionalnym.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

Należy tu jednak zaznaczyć, że jakkolwiek TF-y są istotne w regulacji ekspresji informacji genetycznej, tak najważniejsza jest struktura chromatyny.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EKSPRESJA INFORMACJI GENETYCZNEJ

Zanim jednak przejdziemy do poznawania poszczególnych etapów ekspresji, należy sobie uświadomić, że DNA nie jest w całości wykorzystany do kodowania informacji o strukturze wyżej wspomnianych związków.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - CHROMOSOMY EUKARIOTYCZNE ZAWIERAJĄ TELOMERY

W czasie replikacji - dzięki istnieniu mechanizmów kontrolujących poprawność włączania kolejnych nukleotydów - informacja zawarta w macierzystym DNA zostaje skopiowana z dużą dokładnością.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA A WIELKOŚĆ I ORGANIZACJA GENOMU EUKARIOTYCZNEGO

Proces podwajania ilości DNA rozpoczyna się w tzw. miejscach inicjacji, których w DNA eukariotycznym ze względu na jego długość jest bardzo wiele. I tak dla przykładu, w największym spośród czterech chromosomów Drosophila liczącm 62 mln. p.z. replikacja startuje z ponad 6 tys. miejsc ( tzw. Ori ). U...

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EUCARYOTA POSIADAJĄ CZTERY RÓŻNE REPLIKAZY

Spośród pięciu rodzajów polimeraz DNA występujących w komórkach eukariotycznych, cztery są enzymami zaangażowanymi w proces replikacji. Trzy z nich -, -, - oddziaływuj ą z DNA jądrowym, natomiast czwarta pełni rolę replikazy na terenie mitochondriów i chloroplastów.

Aktywność polimeraz regulowana...

Podstawowe informacje

 

Najważniejsze potrzeby w relacji jednostka-społeczeństwo: potrzeby biologiczne, takie jak potrzeba zaspokajania głodu i pragnienia; potrzeba przedłużenia gatunku; potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i miłości oraz potrzeba uznania i współzawodnictwa.

Socjalizacja: (łac. Socialis-towarzyski...

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

W procesie przekazywania informacji obrazy pełnią ważną funkcję jako środek informacji.

Renesans - informacje

Termin renesans (odrodzenie), pochodzący z francuskiego renaissance, to nazwa epoki przypadającej we Włoszech na XIV, XV i początek XVI stulecia, zaś w Europie północnej (a więc i w Polsce) obejmującej lata od końca XV po koniec XVI wieku. U podstaw procesów historycznych, których wynikiem stało się...

Zbigniew Herbert – informacje biograficzne

Dorobek poetycki Zbigniewa Herberta należy do wysoko oce­nianych, zarówno przez znawców jak i miłośników literatury. Poeta zaliczany jest do grona liderów w zakresie liryki współczesnej i bywa porównywany z wybitnymi autorami, jak Czesław Miłosz, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz. Chociaż jego...

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

System celny Wspólnoty Europejskiej- informacje podstawowe – Unia Europejska jest także Unią Celną od 1.

Jaka powinna być informacja

Informacja pełna wiąże się z pojęciem luki informacyjnej, która jest różnicą pomiędzy informacją konieczną, ale niedostępną, a informacją dostępną, zwięzła - tę samą myśl można wyrazić rozwlekle i syntetycznie.

Potrzeba informacji rynkowych

Informacja nie wys-tępuje po cenie zerowej, w związku z tym istnieje potrzeba oszczędnego gospo-darowaniajej zasobami. Oznacza to, iż procesy informacyjne wiążą się ze skutecznością zarządzania, a potrzeby decyzyjne narzucają koniecznośćgromadzenia informacji.

Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

Konstruując system informacji rynkowej firma musi uwzględnić fakt, żeprocesy decyzyjne są pierwotne i do nich dostosowane są procesy informacyjne. Na procesy informacyjne ma też wpływ typ decyzji i związane z nimi specyficzne potrzeby informacyjne.

System informacji rynkowej (marketingowej)

Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od: struktury decyzji podejmowanych przez kierownictwo, struktury informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji, źródła informacji i sposobu ich powiązania z danym systemem, sposobu gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji, określenia postaci informacji niezbędnych dla decydentów, sposobu zarządzania ...

Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

zbierania i gromadzenia danych, przetwarzania danych, analizy danych, przechowywania i odzyskiwania danych, oceny informacji, przekazywania informacji zainteresowanym członkom kierownictwa przedsiębiorstwa.

Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...