Implikacja

Czytaj Dalej

IMPLIKACJA

Natomiast w im­plikacji stwierdza się jedynie pewien sto­sunek między -^ wartościami(4)''logicznymi (w prawdziwej implikacji, gdy po­przednik jest prawdą, to i następnik jest prawdą); ta własność implikacji, podziela­na przez nią ze wszystkimi wyrażeniami rachunku zdań, nazywa się -^ ekstensjonalnością.

Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

 

Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.

Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej...

Implikacje dla edukacji

To jak uczymy się danego materiału, ma ważne konsekwencje dla zakresu zapamiętanego materiału. Na przykład program uczenia(metoda PQ4R) zaleca wstępny przegląd, pytanie, czytanie, zastanawianie się, recytowanie i ponowne przeglądanie.

Formułowanie pytań i odpowiadanie na nie stanowią skuteczne metody...

Implikacje badań nad nieświadomością dla samoopisowych metod badania osobowości

Jeśli ludzie nie zdają sobie sprawy z tego jak funkcjonują i co przeżywają to nie można polegać na ich relacjach

Badacze obydwu orientacji zgadzają się, że motywacje i mechanizmy obronne zniekształcają samoopisy i zmniejszają ich wiarygodność.

Murray zauważył, ze samopisy i testy projekcyjne...

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Implikacje wynikające z uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Minimalne wymagania programowe określone dla pięcioletnich studiów magisterskich stanowią podstawę do uwzględnienia ich przy ustalaniu planu studiów:

na wyższych studiach zawodowych - kierunek studiów pedagogika specjalna, trwających trzy lata;

na uzupełniających studiach magisterskich -...

Omów implikacje (związki) makroekonomiczne deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce

Potrzeby pożyczkowe sektora publicznego (inaczej deficyt sektora publicznego) jest to suma deficytu budżetu centralnego i budżetów terenowych oraz deficytu w gałęziach znacjonalizowanych. Dług publiczny jest to całkowite, pozostające do spłaty zadłużenie państwa.

Jeżeli wyeliminujemy możliwość...

Psychologia atrybucji. Implikacje praktyczne.

Teorie atrybucji interesują się sposobem, w jaki wnioskujemy o powodach różnych zachowań. Atribuere oznacza przypisywanie (np. przypisywanie cech). Atrybucja to przypisywanie innym ludziom lub samemu sobie określonych cech osobowości bądź systemu wartości, potrzeb, motywów na podstawie zewnętrznych zachowań np. wypowiedzi, mimiki, gestów. W klasycznych teoriach atrybucji mówi się o procesie wnioskowania o stanach wewnętrznych osoby działającej, jak i samego siebie na ...

Jakie są implikacje praktyczne dotyczące dwujęzycznego wychowania?

Nie posiadamy jeszcze w kraju własnych doświadczeń w systematycznym realizowaniu programów dwujęzycznego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży głuchej. Pierwsze próby podejmowane w tym zakresie w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie przy współpracy Szkoły Manilla w Sztokholmie są pozytywne i...