Imperium rzymskie

Czytaj Dalej

Wzrost imperium rzymskiego

Państwo rzymskie urosło szybko i jakby spontanicznie; naród rzymski został wciągnięty niespodzianie w ogromny eksperyment administracyjny. Formalnie biorąc, całe imperium rzymskie stało się w końcu jednym wielkim miastem. Ekspansja imperium rzymskiego dobiegła kresu.

Imperium rzymskie

Nie miało to jednak większego wpływu na funkcjonowanie całego imperium, którego rozkwit był rezultatem „pokoju rzymskiego" (łac.

Kryzys i upadek Imperium rzymskiego

W 378 r w bitwie pod Adrianopolem wojska rzymskie przegrały bitwę z barbarzyńcami Ostatnim cesarzem który kierował całym imperium był Teodozjusz Wielki.

Historia imperium rzymskiego

Zasię z rodu Askania-Jula, syna Eneaszowego, narodzi się Cezar, władca, który sławą gwiazd sięgnie i między niebianami zasiędzie, a państwo rzymskie rozszerzy swe granice aż po krańce świata.

Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja gospodarcza i społeczna imperium w II wieku

Aby rzymianie mogli bronić imperium musieli zwiększyć wydatki na siły zbrojne a także stworzyć ruchome armie.

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

Życie codzienne w dobie wczesnego cesarstwa rzymskiego

Wiele naśladowano i kopiowano, było sporo zręcznych rzemieślników, wiele niewolniczej pedanterii wśród niewolniczych ludzi nauki, lecz całe imperium rzymskie w ciągu czterech stuleci nie stworzyło nic, co by można było postawić obok  śmiałych i szlachetnych poczynań umysłowych małych Aten w jednym tylko wieku ich wielkości.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Typowe miasto z czasów pierwszych cesarzy rzymskich posiadało mnóstwo  świątyń wszelkiego rodzaju bogów. Z obawy przed bałwochwalstwem nie chcieli nawet oddawać czci sztandarom rzymskim.

Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej

Domy, w których GRECY byly budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb zycia nacechowany umiarem.

Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze swiatynie.

Wiekszosc rzezb greckich powstala w zwiazku z potrzebami religijnymi, wykonywano posagi wielkich bóstw, plaskorzezb zdobiacych swiatynie, nagrobków...

Nowe imperia zamorskie

W 1907 upadł rząd imperialistyczny, który ich podbił, liberałowie zajęli się kwestią Afryki Południowej; poprzednie republiki odzyskały swobodę i wraz z kolonią Przylądkową i Natalem poniekąd dobrowolnie utworzyły związek wszystkich państw Afryki Południowej, jako jedna autonomiczna rzeczpospolita pod zwierzchnictwem Korony Brytyjskiej.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Zwartość tego imperium zależna była z natury rzeczy od środków komunikacji; rozwój żeglugi i pojawienie się parowców między XVI a XIX wiekiem uczyniły z tego imperium możliwą i dogodną Pax — „Pax Britannica”, ale znów rozwój  lotnictwa lub szybkiej komunikacji lądowej może ją w każdej chwili uczynić niedogodną.

Chrześcijaństwo a tradycja grecko - rzymska

– sobór w Halcedonie - doszło do rozpadu kościołów grecko – rzymskich przyczyną były spory chrystologiczne, które były pretekstem do odmiennych tradycji kulturowych rezultatem zderzenia mistycyzmu z tradycją filozoficzną stał się podział chrześcijaństwa (kościoły przedhalcedońskie i halcedońskie)

Rodziny adopcyjne - Dwa rodzaje przysposobienia w prawie rzymskim

adoptio – adoptować można było tylko osobę podlegającą władzy ojca rodziny, a czynność tą dokonywano za pomocą przejścia władzy nad dzieckiem z jednej osoby na drugą i odstąpienia prawa rodzicielskiego przed sądem. Oznaczało to, iż najpierw rodzony ojciec sprzedawał syna, a następnie w...

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU. USTRÓJ REPUBLIKI RZYMSKIEJ

b) urzędy - urzędnicy wyżsi ˇ 2 konsulów - dowódcy armii, namiestnicy ważnych prowincji, zwoływali zgromadzenia i senat, mięli inicjatywę ustawodawczą, ich kadencja trwała 1 rok ˇ cenzorzy - listy senatorów, spis obywateli, finanse państwa ˇ pretorzy - przewodniczyli sądom - urzędnicy niżsi ˇ etylowie - igrzyska, porządek w mieście, rozdawnictwo zboża ˇ kwestorzy - administracja finansami państwa i armii ˇ dyktator - urząd pełniony ...

CESARSTWO RZYMSKIE OD I DO II WIEKU N.E.

1. Po śmierci Cezara nastąpiła walka między współpracownikiem Cezara Antoniuszem i adoptowanym synem Cezara Oktawianem.

2. Formy cesarstwa

a) pryncypat

b) dominat

c) zalety nowego ustroju cesarstwa

- zależność urzędników od władzy

- stabilność systemu władzy

- stworzenie silnej armii

-...

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Omawiając dzieje Imperium Hiszpańskiego nie sposób nie wspomnieć o instytucji Inkwizycji, jaka zaistniała w Portugalii pod presją jej potężnego sąsiada.

Historia cesarstwa rzymskiego i jego ustroju

Od tej chwili imperium rzymskie miało tylko jednego władcę. Niektórzy władcy imperium rzymskiego próbowali siłą wyplewić chrześcijan ze swojego kraju, lecz to nie wcale nie pomogło.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Granice imperium rosyjskiego rozszerzały się nieustannie aż po lata dziewięćdziesiąte. Imperium Rosyjskie zmierzało do rozciągnięcia swych wpływów na Afganistan, który za własną strefę polityczną uznawali Anglicy.

Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

Całe imperium mameluckie znalazło się w ręku Turcji a szeryf Mekki uznał sułtana Selima I opiekunem religii muzułmańskiej. W swej polityce na Bliskim Wschodzie dążyli Turcy do odrodzenia lewantyńskich dróg handlowych zdając sobie sprawę, iż od tego zależy rozwój Egiptu i Syrii należących teraz do imperium otomańskiego.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium.