Immunitet

Czytaj Dalej

Immunitet dyplomatyczny i immunitet konsularny (podstawa prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy, nietykalność i udział w procesie)

Immunitet dyplomatyczny mimo, że wyklucza możliwość ścigania osoby korzystającej z tego przywileju przez polskie organy ścigania, nie jest immunitetem o charakterze materialnym, gdyż za to samo przestępstwo osoba chroniona tym przywilejem może być pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem własnego państwa.

Przedstaw zakres immunitetu dyplomatycznego i konsularnego

Immunitet dyplomatyczny jest immunitetem formalnym.

Immunitet deputowanego

Prawo konstytucyjne wyróżnia 2 postaci immunitetu: a) immunitet materialny – wyłączenie karalności określonych czynów, co oznacza wyłączenie piastuna immunitetu spod działania materialnego prawa karnego – Konstytucja z 1997 r.

Parlamentarny immunitet materialny

g) Sad Najwyższy (1994 r) twierdził że immunitet materialny wyłączający odpowiedzialność karną posła za działania wynikające z wykonania mandatu odnosi się nie tylko do jego udziału w obradach i pracach Sejmu oraz komisji sejmowych ale dotyczy również działalności zewnętrznej jeżeli mieści się w granicach członka parlamentu.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Przywileje i immunitety osobiste

Immunitet jurysdykcyjny może zostać uchylony przez państwo wysyłające; immunitet sądowy nie zwalnia od odpowiedzialności przed sadami państwa wysyłającego.

Rozbicie dzielnicowe - Walka o immunitet

Walka o immunitet zaczęła się od kościoła, ale po jakimś czasie objęła także dobra świeckie. Tutaj immunitet zmieniał stare oświadczenia na nowe. Podsumowując, immunitet odegrał bardzo ważną rolę w dzijach państwa polskiego.

PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE

Podstawowym immunitetem konsularnym jest: nietykalność archiwów i dokumentów konsularnych, bez której działalność konsula byłaby nie do pomyślenia nietykalne są również pomieszczenia konsulatu (według niektórych konwencji również mieszkanie kierownika urzędu konsularnego) swoboda porozumiewania się konsulów z własnymi władzami, z władzami państwa pobytu, z innymi konsulami i z własnymi ...

WYJAŚNIJ POJĘCIE IMMUNITETU? JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY IMMUNITETEM MATERIALNYM A IMMUNITETEM FORMALNYM?

Immunitet formalny oznacza czasowe wyłączenie możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego. Immunitet formalny przestaje chronić posiadającą go osobę, gdy zostanie uchylony przez odpowiedni organ lub gdy osoba ta przestaje pełnić określoną funkcję.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Podstawa przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

Teoria funkcjonalna – założenie, że warunkiem wykonania przez personel misji powierzonych mu zadań jest korzystanie z określonych przywilejów i immunitetów; różnym funkcjom, wykonywanym przez różne kategorie personelu misji, przysługują różne przywileje i immunitety.

PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE (cel, rodzaje, zakres)

tych, które normalnie wliczane są w cenę towarów i usług) - immunitet fiskalny - przywileje celne: zwolnienie od cła i rewizji celnej Personel administracyjny i techniczny korzysta z ograniczonych przywilejów i immunitetów.

IMMUNITET KONSULARNY A IMMUNITET DYPLOMATYCZNY

Podstawowe różnice: immunitet nienaruszalności korespondencji nie rozciąga się na prywatne dokumenty i korespondencję konsula nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny są nieco ograniczone: funkcjonariusz konsularny może być aresztowany i poddany więzieniu zapobiegawczemu tylko w przypadku popełnienia ciężkiej zbrodni członkowie placówki konsularnej w przeciwieństwie do przedstawicieli dyplomatycznych mogą być wzywani ...

Immunitet poselski

Istotą immunitetu formalnego jest wyłączenie możliwości prowadzenia postępowania karnego przeciwko posłowi. Dwie formy uchylenia immunitetu: wyrażenie zgody przez zainteresowanego posła uchylenie na mocy uchwały Sejmu.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - Pojęcie przywilejów i immunitetów

traktujące o przywilejach i immunitetach: KNZ, konwencja o przywilejach i immunitetach Narodów Zjednoczonych z 1946 r. , konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych 1947 r.

KONSTRUKCJA IMMUNITETU DEPUTOWANEGO

IMMUNITET- to szeroko rozumiana ochrona prawna i socjalna (immunitas: uwolnienie od obciążeń ) Może być: - Materialny wymiar ( immunitet nieodpowiedzialny )- polega na uchyleniu odpowiedzialności ( art.

Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

Dziś parlamentarzyści często nadużywają immunitetu by ochronić się przed odpowiedzialnością np. Można zwrócić się o uchylenie immunitetu, lub parlamentarzysta może zrzec się go.

Immunitety poselskie i senatorskie

Immunitet jest to uwolnienie od obciążeń. W Polsce immunitet przysługuje posłom i senatorom i oznacza niemożność pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej, karnej lub innej za działania wynikające z wykonywania mandatu.

Parlamentarny immunitet formalny

-nietykalności oznaczający zakres ograniczenia wolności parlamentarzysty immunitet formalny ma charakter względny, gdyż nie wyłącza czynu karalności popełnionego przez deputowanego, lecz stanowi tylko tzw.

Stosunki konsularne - Immunitety i przywileje osobowe

- Szerszy zakres przywilejów i immunitetów konsularnych w polskich konwencjach.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne

Przywileje i immunitety misji dyplomatycznych Nietykalność Ochrona pomieszczeń misji Prawo porozumiewania się Nietykalność kurierów oraz korespondencji Przywileje i immunitety osobowe przedstawicieli dyplomatycznych Nietykalność przedstawiciela dyplomatycznego Wyłączenie spod jurysdykcji karnej, cywilnej i administracyjnej państwa przyjmującego Zwolnienie z opłat i podatków

Zakres i znaczenie immunitetu konsularnego w stosunkach międzynarodowych

Immunitety i przywileje placówki konsularnej: Prawo używania flagi i godła państwowego Nietykalność placówki konsularnej Nietykalność archiwów i dokumentów konsularnych Prawo swobody porozumiewania się Urzędowa korespondencja jest nietykalna Immunitety i przywileje osobowe funkcjonariuszy konsularnych Państwo przyjmujące powinno traktować funkcjonariuszy konsularnych z należytymi ...